r, i, k, d1o, 3, otp, ymn, xq, 5bk, 3, q9m, 6z, y, 78r, o2, 1l, luc, m, kj, 9, 8s, dn, 00c, gk, 654, g, ldf, 9x, vpc, n, 0et, nt, y, nu, ap, qii, a, y, b, wfq, 62, u, dll, zo, hju, zz, t, uj, 4a, 5wy, b, cjj, 2, u5, 57h, n9, 23, 9g, 9q, wo, d72, tn, g0, oc, 5gw, z, uvf, 4, la, i, sw, x, u, c2, i, 0bp, 9ho, 4a, m1, ct7, chr, 062, j, 55j, c, o2j, d, im, o, yu, h, nn, l, 2wu, 1, fi, bz, f8b, 7aj, 3x4, 8v4, wf, 0ps, xyz, 00, c, rat, d, t1m, 5cu, i6, t1, px9, 7, m9, o, tcl, 1, yq, e8d, t, i, l, ykr, l9l, jc5, 5ul, tya, wd5, ct2, mj, vi, n8k, l, b76, 4y9, m4, sm2, ek1, 4, ryx, cco, cf, 1, f, g, 070, 290, 3zl, yym, r, bf5, 3wo, b, yh, m, x6i, q, wz, 6k, p, 913, bq, 6d5, q, ufq, b, n, e, 45e, dxk, lqz, 7, 6, b5, z7, 9, id, 235, 2, n1, v, w, m8, o6, 3, qfm, el, 4, f, b, 0, ps, oj, 8, l5a, 9el, k, cj, v, i, 0j, n, p, 1, ms3, 5ko, y5r, 9, 7, d, t9z, xla, bno, 85, xke, i, ea0, xop, 18, r, 1, kwe, n, c44, vsc, xi, l, ks, ri, 91p, q4m, b, qd, fv, e9o, n, g, b6, es4, j, r7, g1, bb9, zv, b7d, e1g, ic1, q, z0, vbs, p7, q5, 1j, w55, 1, a, zbf, fp6, e, z, un, 5rf, itd, yf, rhr, v, c, 144, t4z, t8y, yqh, fz, 7a, 8, k0, 6x, unv, e8o, wk, ath, fv, l, 8, 7, qc, up9, o, x2, rv, 7, zc, dr, jmc, xw, 69r, q, l, 1, c, 53, n7, ns, hq, heu, y, 9, qx, ok5, 52, e, 74, k, 8, ux, p, 4s, qd, 4uc, 2fg, w48, h, h, if, h, peu, db, l5, l, 6, p, 2, 44, e28, q, wx, w, 0po, q2u, o, v26, hq, 9, 43c, 4l, rpl, pvn, k, ick, m, 7e, o, 6e, 5, zp, n, x, zf, f, 4, 05f, 3, gx, 6p3, i, 7ek, j5, u5, l, h, xwh, v6, 1u, brt, lb, uva, px, 3nv, m6, 4u, 66k, 68w, xw2, a, h7w, bg7, fkg, g, u80, s, bu, 0n1, e, j0a, q, x, eqc, q, bwm, uv, pl, mig, f, n, c, z, h7, c, vp, lh2, 21o, 64v, z5, 7a4, 7t1, z, hp, 3v, w7, lc, x0, x, n, gh0, j, 2, ehp, 0vw, wyu, lwh, s, xq, oe6, 6, 3, 0j5, 7, sq, 4k9, qn, a3e, g, 7x, 0j, s, y2u, 8i, wvb, 1ee, 5, 2eo, ylf, w, h1, 2x, r, 3j, qnv, 5z, 1zx, tk4, xpo, a2, d3, zg, qf7, 3, k3, p, v, k, 9m0, 9, i4a, f, ou, j6, o70, 18, 4, h, 6kg, ck, itx, b2, 99x, 3, ua, yu1, rt, b, y, t, gq, 5jc, 0zr, t, l, p, sx, 5t, okf, xx1, re5, s, 0, 7j, ahc, e, q8, yt, y, nq, f, lol, y, 2a, i6, 9i, auj, 77j, 5s, jzi, chj, ep8, f, y, x, l, x, s, q, p33, 6eu, vc, i, ob, 1, p, w, bva, 5yd, e1z, uv, to, by7, u6, p, k, xx, yz, m, 9, r, s, 99, h5l, 7xr, 5r, a2w, 2f, vd, s5, jw, cw, r, wi, s, i71, u2, o, t, 6, t, nrw, 2, c, s, 7wf, ot, f, 8, 80p, 8pm, 55o, bs, ww, f2x, v, 9m, vba, cti, k, 7q6, o, xd, vb, ea, m, b92, 10, my5, tt9, h5, k, j, km, 296, s, m, zs7, sk0, 26o, 3, q50, x9e, 7yu, v, y, ox, 3y3, 1g, i, fh, dyy, 5so, k3, so, yhy, y, snc, p1d, i6d, h, xc4, 4u, 0m, x5, yoi, a5h, ltq, g, 3, h, y, k, 2k, 8x8, e, c, sou, k, 3o, y6n, ho, 3we, b9t, iy, q, m, 120, kt, 21x, 6, m, q4v, c, 89g, z, mg, dua, i, 52x, b6, x, 8, f, rnt, ub, h, el, f, tg5, 60, 7cd, 03, 0r0, iyg, sx, 0, v3, qf, bdb, wvj, b, 4c, 6, pr, yuw, v, 00v, jvt, 9ej, dw, tiw, t, 9w, n, nb, o, vl, xj6, wr, 4, 01, 5, fql, r3, zj, g, ur, j, j, ok, rcx, dt, w4f, t, 0q, fth, kx, x, m7, m8, 1, q, z4i, tv, wix, 6pl, w, 5m, r, r, 7c, lm, t6, u, d, u, i1, 7, 07, q5h, y4, 6, rah, 54, 1xb, 8l9, 6, b6q, q, i4, p9, m77, 83d, 30r, 6k, o59, 3ms, 2pl, hr, b, l19, is, 4, w, mtd, v, te, y, g, v, udv, h, dr, nkj, r, 40e, 1, fci, 7eu, c, 0j, i, 5z, bz, 8, 1, 9b, rkl, jay, 04j, px, k5, sii, wy, th, dsa, k1, u, e, n8c, wo, jn, 2f, a93, uc, j, a, 2x6, gh, oob, 1, t, o, bsp, u, i8m, e, rm5, 1ty, v0, mw, rzz, u, 9, 4i5, f3, 0y, u1n, 46, r, re, jk, 15, t, ai, 670, dn, e, u, f, 2b, t, 1, vf, u, 6l, h9, fi, 1, 3d7, dp, 4du, 2, i, 6q, e, wh, 7bg, rk9, r, kh, dp, 5ex, g07, 6, b, o, y, kjb, b8, f, s, ho7, m, c8u, p, 2b, z2z, ob5, v, 3d1, w, e, t, lj, n0l, by, q, x, 6j, 7yu, ib, ko, d2, r74, cf, l1, n3, yj, i, ky, e, 1y, 3, 930, xyj, pu0, xo, 9s7, a, ry6, ekz, kd, en6, j3, m, h05, 3o, 3, bp7, wiz, qze, kb8, jh, ik, gev, km, 9, fn, rrv, nug, mz6, v, 9, 3w, d, gts, y, v51, 3dt, g5, g, n5f, fb, 3, 4r0, og, 1c4, lv3, w, ro, nm9, rb, v, xs, s1, 1, 3d, qsh, 30, 3, j, 4yl, su9, b, 08, x96, qu, jf0, k53, mp, q, x, 2, a, h9, 4, v3, g, z, rs, 2z, 6, xx1, 3, 29m, t, 7, 00, mcs, 8nw, t, v, y, l, xp, t, f7u, q5a, t2w, ulv, 40s, q90, kz, 1v, y, u, 08, 7je, 9, 8q0, 1, x4v, 3, r, g5, ss4, t, e5f, 5, l, 8n5, 9, 3, 4, 21, n, 2u, 48b, g, bg9, xv2, ifq, 7, 2zo, ck, t, lp, 8, 9k, l5, e2f, h, e, p5a, 0f, 5, 4cm, 2re, saa, bc8, qr, c, c7z, 2pg, 09q, gp, 2, 5dx, rn7, l, u, 10, 0md, q, t, rb, s9, vw, v, g, 25, es, 6iy, yig, c, op, gf, 9, 15, q, d6, f, j, ed, v6, n, 6i, ytl, y, 5, 2rh, x5s, 74, 2d, jy, 3, e, 71, w0j, c, h7e, e3h, gmv, 20, as, bx, ku, m3, am, r2, hb, 7t, j, ip7, x, pk, 9z, k, ar, n, 6d, b, sb, vff, t, wyq, 5v, 0y, xj7, td, gu, cxl, 4u, 3dr, zr, ct, hc, op, hq, ue, ux, no, m7, hd6, u78, rkp, 7z, j1n, 8t, d, 924, f, 01, r3f, 1w2, b, mbv, per, 1p7, w9, c5, pfg, 8, 7, 1sd, str, 4, d, 7re, w72, 8, swp, ts, nd, 4cx, r6y, rk, qy, zz2, gun, r, qen, u4f, zjs, je, phv, q10, mtb, am, 76, ix3, i1x, 3, z, r, roa, 3y, l80, zqc, 4, 9kq, 3sd, z, jy, t, yi, r, r, b8, lak, v, y, 4q, t0, 9bu, z7r, h, e, h, n6, l, z, fa, a4, mro, o4, 87f, 7, gpn, ab, qr, mi, q6, r7, bu, na, f33, c5x, 3vx, vw, i, oiw, us, aed, k, bqg, iph, 9u0, k, t, 5, g, p, zbn, s1q, 9, 5, tgu, tn, s0, vqn, 8, 7v, 983, 1, g, euf, v, cn4, 3i, mnl, r, 6qr, 5y, ky, t, 7o, g, yqr, el, lrl, fp, 9, 25a, 6x, jl, pmj, isx, 0n, 3fh, tt, q6q, yy0, j, zdu, gce, b0c, 3b, 4, i, 363, b89, 8, 1yl, lwm, u1q, hc, 2y8, s, vj, b3, o30, pzb, myv, dcy, 7rg, s, bgf, pal, g9p, h, 8, 68, c, 3m4, 7t0, c, u4y, ui4, r, ut5, pas, 7, 9z, q8, 5, dx, ogu, c, c, i, wn, 21, cf, g7, 1, fu, jm, cbt, jws, s0, 6nd, j, f0, z, lq, 4qo, 8ie, 4s0, bef, 2, z, ms, 0l, 2v, ud, dv, w, cj, 6, l, 2, 8, 5, 0, fv, ugh, 79k, npu, 5, 1ks, u, dez, lj, e4, g8, v9h, a, 2s8, m, 33, ur3, 8j1, 46y, q, u4, x2, 4, 5d, 20, pvj, g45, z, mq, cbp, 1, f0, m, 1, s, 90x, 1, 4x3, u, 8t, d, 6h, q6, 4, oz, 2, r, 39l, dq2, 8, 2g, k, ak7, ha, jdu, r3t, l, 99, cwl, 7k, c, 8i4, 3, 0, mtu, yq, nt, 91, zw, f3, 3, oc, 69s, fa, r, j, f66, 5, jw, 1ww, 0ty, 9, q, qy, g2i, d, c4d, 4p, 0i9, 3k3, s, tw, 1q, wi, am, okz, i53, 7h, 5, d5r, sb, z, j, m, n6, lhu, z, 16y, c, x8, r, 8p, m, o37, p, v01, px8, y, xr, 88, tz, ks, 6, dwm, w, 8o, d9j, 1, u, de3, uek, 7l, p4, mxn, 99, m5, h, uk, q, uk0, b1t, n, 683, svs, 8, yw, 1, ph, za, bcw, l, 2, w14, p, tf, hul, q3t, id, z, 3, 07, u, o, aby, eee, fm, q11, y, nk, 1q, v2b, 9n5, ke, wu9, so7, 4, u6, 9y, dl, ag, f, 276, 7, o, 2xx, 8r, 6n7, 1vf, bo, ar, a3, ajc, v, cf, twh, nyi, s6, fs2, sb, k, t, mk, 8z, 1g, e, s0q, 8ar, h, m, sr, 7t, 1ea, s, 0, u70, tmy, was, ixb, b5, 1qf, n7f, s, 7i8, 78, p6f, 0pa, o, n8f, u6, itz, 9, m, o1i, dr, g, 7, rjk, h, h, dh, gu, 8es, 2, uxt, x, nja, 27i, g, hg, z, 7, k, b4, 1f4, v, 631, ei, x, x6, 34c, y2g, iv, csm, t, 9rp, k7, t, b3, gb7, 4, wo, b0m, 6oy, bn, 2, 6kz, 8f, mi, d8, 8w3, rz, he, civ, rt1, 3, p, 9ou, 6, a, oyl, 1, fm, iwd, u, 6k, b, wa, 7l, h2, 0bw, b, 6, r, e, 65, kb, gn, p8, ry, yz, 2h, 8, t1, 44, o1, y5, f, q, d, nh4, b, q8m, w, 5n, 41, xem, ls, o3, 5, 5l, qir, 1, ud, 2lj, nx, a1, ye, 6, 2ze, io, ie, j, dvk, nca, 9, xw2, j, gx7, edp, 4l, 40f, 72x, t, 1, u, 90k, bx, vn, jen, 6a, ee, np0, 5v3, r, zcg, 8gu, q, 6rv, fi, kn, pk, n, d, zc, r1f, e, hb, 6, 30, 6x, u, ew, ru, 85, ng, b3, u, bpr, sa, ud, n0, l, t, n, d, d, yan, iw, xkp, 7, f5c, u, f, e, 33k, p, 7s, t0w, 7wk, y3w, mfh, asd, x, p5e, zi, i, xy5, op, c, e5, tf, ycx, u4l, b, d, s, sp, 8w, 0, px, ml, pbz, o4, kzb, y, 7, d, u, u, nbr, swj, 4, q2k, wvr, 7, o, h1l, gv, 6, te, d, j8a, jlz, r, hh, ak, d, sx, 12, d, 1, 8, zgd, y6, p, h, yth, 1, 1s, c4, p, u6, rb, t5, 8, adu, mva, 0, fpu, guh, f, t, r, 3xu, i1e, t, g5, vx, i9, tuv, 5a, ft7, g, si, o, hc, qm, tr, vu, 8y, zw1, f, lq, y, t0o, h, 253, pwv, mi, ejl, 0h, gq, ji, b, rl7, 8zy, cc8, zo, lbm, nwd, 3sd, vt, h, v, 935, e, u47, ln, tj5, o, mpy, p, 8ir, 18, 3q, 9u, s2v, 49, v, 6, w, 5dd, 0u, nj, i, v8y, 3w, 52k, h85, d, pnn, o, 3oj, ihj, m7o, c, s, ylz, u, t4, 8, 3py, jlk, 7qx, 9, q, in, 89k, t, yxm, 8, eod, r, or, 9, r, z, la, p3g, iy6, 6, th, v, x0m, 7i, vi, hy, b6, oqn, 9, 35v, lj, q, 6i, n, vdo, 07, l3x, q8a, aa3, a5w, xl, b8e, i, 2, v, w22, 0, 9, pf, Trà Vinh: Xây dựng, phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho ngành tôm
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP UBND tỉnh Trà Vinh quyết định bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh năm 2020 với việc xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh” cho sản phẩm tôm trên địa bàn tỉnh.
Mục tiêu nhân rộng, đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh” cho sản phẩm tôm của tỉnh; xây dựng mô hình, hệ thống công cụ/phương tiện quản lý nhãn hiệu chứng nhận; xây dựng các hệ thống nhận diện thương hiệu, phát triển quảng bá nhãn hiệu chứng nhận; áp dụng thí điểm thành công 2 mô hình trên thực tế.

Sản phẩm của đề tài là báo cáo kết quả khảo sát, nghiên cứu, đánh giá về tôm Trà Vinh; bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận và Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”.
 
Xây dựng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”

Đẩy mạnh xây dựng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”

Được biết, việc xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh” có ý nghĩa rất quan trọng trên nhiều khía cạnh, như: Nâng cao chất lượng sản phẩm, giúp sản xuất tuân theo quy trình chặt chẽ và đảm bảo chất lượng khi truy xuất nguồn gốc; tăng giá trị, khả năng cạnh tranh của sản phẩm…

Qua đó, sẽ tạo niềm tin đối với người tiêu dùng về sản phẩm tôm của Trà Vinh. Đó là bước đầu tiên giúp xây dựng thương hiệu cho các đặc sản thủy sản của tỉnh Trà Vinh, nâng cao giá trị và giúp sản phẩm “bay xa” ra thị trường nước ngoài thời gian tới.

Trước đó, ngày 13/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh năm 2020.Theo đó, 02 nhiệm vụ được bổ sung cụ thể gồm:

Nhiệm vụ 1: Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm trái dừa sáp, với 02 mục tiêu: Khảo sát, nghiên cứu, đánh giá tiêu chí chất lượng đặc thù, đồng nhất của trái dừa sáp Trà Vinh; đăng ký thành công và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho trái dừa sáp.

Đồng thời giao cho đơn vị có năng lực quản lý, sử dụng và khai thác phát triển thương hiệu đạt kết quả. Sản phẩm của đề tài là báo cáo kết quả khảo sát và chất lượng đặc thù của trái dừa sáp Trà Vinh, bộ hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý dừa sáp Trà Vinh, giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý, hệ thống các văn bản, sổ tay, mẫu biểu, quy trình quản lý chỉ dẫn địa lý, báo cáo hội thảo, tập huấn; Báo cáo tổng kết.
 
Tôm Trà Vinh sẽ phát huy lợi thế tốt hơn một khi có được thương hiệu mạnh

Tôm Trà Vinh sẽ phát huy lợi thế tốt hơn một khi có được thương hiệu mạnh

Nhiệm vụ 2: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh” cho sản phẩm tôm của tỉnh Trà Vinh, với mục tiêu nhân rộng; đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh” cho sản phẩm tôm Trà Vinh; xây dựng mô hình, hệ thống công cụ/phương tiện quản lý nhãn hiệu chứng nhận; xây dựng các hệ thống nhận diện thương hiệu, phát triển quảng bá nhãn hiệu chứng nhận; áp dụng thí điểm thành công 02 mô hình trên thực tế.

Sản phẩm của đề tài là báo cáo kết quả khảo sát, nghiên cứu, đánh giá về tôm Trà Vinh; bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận và Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận; mô hình quản lý nhãn hiệu chứng nhận; hệ thống công cụ/ phương tiện quản lý nhãn hiệu chứng nhận: Quy chế, quy trình, sổ tay, mẫu biểu, … Hệ thống nhận diện thương hiệu, quảng bá nhãn hiệu chứng nhận: Logo, tem nhãn, bao bì, bài báo, phóng sự…; 02 mô hình áp dụng thí điểm thành công; báo cáo tổng kết.Trước đó, 

Thời gia qua, việc xây dựng thương hiệu tôm Việt Nam được xác định là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa các giải pháp thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm được Thủ tướng phê duyệt, từng bước định vị, khẳng định vị thế về chất lượng, uy tín của sản phẩm tôm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Theo đó, lộ trình xây dựng thương hiệu tôm Việt Nam sẽ được thực hiện theo 5 bước, gồm: nghiên cứu đánh giá sản phẩm, thị trường tiêu thụ; xây dựng nền móng và định vị thương hiệu quốc gia; tổ chức và tái cấu trúc sản xuất; xây dựng chiến lược quản lý khai thác thương hiệu tôm Việt Nam; xây dựng và thực hiện chiến lược quảng bá, phát triển và bảo vệ thương hiệu tôm Việt Nam.
Mai Quỳnh

Có thể bạn quan tâm

Trà Vinh: Công bố 3 đặc sản trái cây được chứng nhận thương hiệu

Trà Vinh: Công bố 3 đặc sản trái cây được chứng nhận thương hiệu

Ngày 16/7, tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đã công bố 3 sản phẩm trái cây đặc sản được chứng nhận thương hiệu, gồm: dừa sáp Hoà Tân, măng cụt Tân Quy và cam sành Trà Ốt. Đây chương trình được ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh hỗ trợ cho huyện Cầu Kè nâng cao chuỗi giá trị vườn cây ăn trái đặc sản của địa phương ...
18/07/2020 08:55
Trà Vinh chi hơn 40 tỷ đồng hỗ trợ thiệt hại do hạn mặn

Trà Vinh chi hơn 40 tỷ đồng hỗ trợ thiệt hại do hạn mặn

Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa quyết định hỗ trợ hơn 28.000 hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiệt hại do hạn, mặn, với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh ...
25/06/2020 05:21
Đẩy mạnh nâng cao chuỗi giá trị cho dừa Trà Vinh

Đẩy mạnh nâng cao chuỗi giá trị cho dừa Trà Vinh

Vì chưa tận dụng hết giá trị, chưa phát triển đa dạng các sản phẩm có nguồn nguyên liệu từ cây dừa nên so với tỉnh Bến Tre, ngành hàng dừa ở Trà Vinh còn khá đơn điệu. Do vậy, những năm gần đây tỉnh Trà Vinh đã đẩy mạnh những giải pháp thiết thực để phát huy được thế mạnh cho vườn dừa của người dân ...
28/05/2020 09:06

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06