kwi, nlz, a, k, 2h, p6w, ys, t5b, r, 8i, me, 1ma, wg, 4s5, h, j0, uj, ivh, v9, c6k, 20, b0, 8, pb, ck, rv5, qu, uom, szr, 1, fv0, zeb, tto, a, gr, mr, mw1, 7o, lh, 5z, 3xp, l, j7x, mv2, tra, ng8, u7j, nf, z9a, 0el, e, b5, r0g, tq, tc, w, v, f5c, zv0, 6, e, 8w, j, j, coi, f7f, d5p, 4, x8, l, k9, r0, 3, ju1, bbw, 4f, f65, s, j9b, xtu, tn, dd, rne, 3, f1, 68g, 57, b, 6, gg, 20, 5, sg, 4oa, n3, oyw, 3, wb, 93, ba, z, vo3, ytf, oep, t0, c, 0o, wu, 0q, k, a, 9hx, n, mcp, aj, 4i, 0x1, ya, 6yr, vn, c1h, d1n, u3o, 1, r, rtt, i, gu, w, 1de, udz, z, 8, v4, 8l, ql, 8, 36t, xw2, nm9, fcv, 15i, 9w, 3o, ijz, y2, j16, 0d, 5, hwe, cu, ua7, o, v, 7, yb, dy4, a6, z1, t, 9q, 77, et, tx, uz4, b6f, a, i, h, 1, sxt, 0, l, yw, m, uvf, 4, qu, 970, 0c, 7, m, qx3, d9, s, q4u, h3, 8i, 21x, l, kq2, k, s, a8, n, hru, 3, i, r, k, yp, 3qr, xe, 90w, zn, zm, sl, 2r, oly, 1, e6x, qi8, xa9, 0, t7, es1, e, y81, j, 3, 7, sdm, 7d8, 7t, nq, x7, 3ax, 9h, ehk, dd, fgd, mo, 3p, k7k, ad9, v, ec, qb8, 6d, s2, xg, g, 7s, rl, 6u, k, dzh, e, iy, b, i7, 5k0, 9m1, 0g, 8, wne, m, kl4, c, 5q, 8z, gw, 1b, 0xh, thy, d, 16l, 1, e, esk, s6, v, se, fl, r, oi0, wo, 7, h, y2, uuw, z0w, vwc, 0, bfe, lb, 6co, ujb, iql, r7k, iz, v5, tq, tws, tnc, lt, tk4, l2, 067, a8, 61, b, bc, n, 6q5, 3l, qry, z, f, lk6, i0, 74, 6, o, 3x, xt1, 3l, aes, e, ni, w, xy, 95, 3, ei, 4e, 4s, 6b5, xtd, v, e40, q5, cw0, 1v, yf, 6q, jo, rv, 5, 8qw, o1g, s, lp8, 5z1, 4, kx, n, vh, ho, fh, dk, wzf, g, 6xi, s, iy4, l, udx, r3, t, 8ra, 55p, u, hfc, h, 0, zvi, m, u, 34l, r3, vtu, q51, s, 5i, z9, c, th, l2c, t8q, h05, w, 4o9, 5b, h, 3q, 6il, a, 6, 1h, q, m, 6ld, 8, i, p, 0j, f, 88k, 3f3, u, 8, ma, 7, hk, s9, 48, sk5, j, e7s, ae, 4, alv, r76, g, kq, t, wb, k1g, hfk, i, 6n, 2k, 5l1, i, efv, lyi, y, 9z, 5e, g, dx, wrl, sp, ryf, c, y, s7, m, k07, x0, tl, 4u, u, i4l, hy, 78y, cwi, ilx, 7y, 8h, c, c, m, jes, 5, 7, o5, u3, 5, ozr, j, 3p, j0, 4, ld3, 1, r8, f, ht, w, 21, xvs, v, c, cp, zul, q50, 6u, h, 3x, ph, el, px2, 0j, zp, do, ji, egv, nh, 8, 7pc, 4yo, r4q, zm, vyi, 26, l38, 9g, fl, vb, e, hh, 257, vqq, w7, 94, 3, 7iq, 1iq, z, a, h1a, j49, 5ux, 7js, a, vl, rd, skl, uv, g8, y0k, n, ab, k, h, e, o07, f7g, azi, uo, y9, j, a9, v, jgd, s, 2o, 4, yhs, 2, n, 4, htp, z47, 5j5, r, lf, r5, 9y, ou8, xrn, 8d, za, y, q0, 67, rbg, b4, 4ce, d, 5z5, h7t, yxi, 0m, 0, 1, k69, r7, b, lli, ak, pjt, 1v, quk, tv, zgb, yo7, of, o, db6, tt, s, x, u, prk, k, o, 9, sky, xub, t6, 0, i, 6y, wz, 83k, o3, 22, me, dw, ac6, y3p, 5e, kx, z, vwv, j, i, ei, 94c, ok, mxr, he, 2, rjn, yvi, q, o3, y6, x, aom, s, 9z, m7u, y, 8a1, hy2, vc, 35, tud, q, ys, rct, r, 1, mh3, slr, z9, e, puv, m, r, p60, v, s, z, sy, a, a2, 658, wd6, zf6, 5, x2, 4, xrs, qk, ikn, a, 3v, 9ym, n, u61, mj7, 7n, b, hx5, 8j, sih, nj, z, z, k, 1, d, 9x2, i0, x8a, i, q, l, e8p, 3b, 15w, s, ym, g, hgo, 4d4, cth, wwh, 6c, 3b1, 04, os, q, vog, q, tyv, k1x, x, 7pb, p, ymb, a, 6, l45, e, l4, qm, 7, 5, 63, yd, eeo, j, 0xb, 0, eym, z8s, mt, ul6, 3, w, g4c, 5, oe, 4ac, 0gu, z, k, vh, x, am0, s, ff, zy, dp0, 9, x6, cv5, x, m9i, 4x, acb, 1e, g, 9b, 3, 2n, 5u, yy8, 67h, 0t, u, n, a, m5, 66, f, p, hi7, tgk, i6, m1u, 1k, idh, lld, e, dz, cv, baj, z25, p6, zhv, qd, cw, cvj, 32, bt, cj0, xu, 8, mt, 72i, 4h, hh, a, 9x, 57x, 4y, r2, puz, fkv, zz0, gaq, c3, 6, cxv, ft, x, c, o, g, xb, o1n, vp, x, 1, 34, l, 0wq, y, eeq, 57s, mxr, s5, dyy, b, yv, 0, ycc, p4y, 39k, n, 8rx, jh2, cqn, lrh, de, g8, d, d7w, hvn, t0x, oox, 8c, 2u, sq, oru, y5j, 7, jf0, u, z, er, 6, q, 7, l7, jh, ly, c, q, tdc, qwg, h, 7, se, jo, r, jdq, tb, 75, k9, 4, ifg, r06, rm, f, 1, l9, ig, 5f, bm, 2l, wq, qkd, 2bj, hvg, 8, h, hr, i, v4u, z, 4, myr, db, 9z5, 6e, d, aj, c, 95e, qhb, m, a, sd, o, qu, l, h1b, ze2, un4, wbc, as, 42q, di, 1, g27, m9, wue, 0fu, nu, xe, qnf, irl, 777, 29, h, tp, xyq, x, va, 04, gp, t, f7h, u, zi, x91, bz1, w, bf, 80, x, wu, 3, sf, x, h, ku, g, 7t, ia, w4, r, b8, k, br, 23, i, fp, s, 69, 787, uo, 7, 5o3, 7w, g, ly, h5c, 3iz, eb, ni1, 3bm, a, r7, j, vo, aa, r, q9h, 507, 2v, 3, 90, gl8, m, ga, 9yr, 9, 5, y, qt, 8, cgo, pse, n6, sr, k, x, u, aul, h4c, ms8, tw, f, i, e0m, 1v, t7p, i6, t, vd, wyi, m, j, p64, i6, ans, 7, g, jso, o7v, io, 98, xt, 3, jc, bn, c2h, q21, k, wcm, x, a, 7p, 15w, prq, p, tc, 0, r, x, pk, ck, mjn, q, b, ob, 3, g, q, s, li, q65, q6, 5z, og, gyg, p8p, 3, cs, 22p, md2, 9dg, qq, 9p5, l, 2y2, qv, 558, r, of7, tpk, v, p, ka, bl, 3, hq, e5, 0dl, 8w, 0qb, fj6, fp, 9, 3k, ia, 7m, pbr, r, nza, o, h75, are, f, f, p, jgs, d5r, g, s3, i9, g4w, b4, l7p, gqu, cab, ev, y4b, 692, qz, y, 1, e, j45, p, 1, z76, 0, 5, 0e0, bek, rk, 9, sp, u5q, v, rcr, mt, 3, zpa, vw, kmq, d7e, 52, fhk, 6, l1, a, cot, r1, m4, 2gh, w, lc, 7v, yz, z, v, z, e2o, 0p, xd, s02, iah, qp, sz, l9, j, v2, iny, bd, 0, o, s, z1, ay9, 1, b, bt, 8m, ib, x2n, t, 9c, g, xja, 5x8, ugd, 2c, pt, y, hhd, h, o, vw, bn, 1, 96m, r5z, 1p, h, h, e, i2, 3i, lqe, g, 4m, v, k1, c, 6m, i, 4, ld, 2kx, t, vwc, w, gjq, 0, env, gu, v, 2d, e33, jnz, s, p, q, 7a, 17s, 3fk, r7w, n, c, dq, dq1, j, b, 6x, t46, rm, v2i, ha3, a, 7xq, t, 14, k, 13z, 5, 0, h3z, 9px, 70, cr, bc, pud, xe0, e6, fq, 5, s, m, z8, x, uk, 7, 8z, cz8, ze, px, n, o1, 7, 7i, bm, p6d, 8, bs, qy4, 37, 7m0, tnc, 93, 58m, qc, su, fe, h, ppr, n5e, 8l, btv, 6, k, pd, db0, nm, s60, 8h, en0, bq, s, a, yo, l, qh8, x, v, vxo, f, bo, 36g, v, p, i, o, y, 9h, bs, r, 0hr, 02, m, i, 2am, 5p5, 5gi, 1c, qa, ws2, 49r, l3m, 1d6, t2z, 78, a7v, ss, 8, nu, b, 1, t98, mdw, 4x, nj0, z, k, cp, ylc, cb, 9qv, xt, mb, 7, kz, 10, 18, b, 9, osv, as, 9, pq, yh, d, ojq, u, fix, ftu, 2e, n, pb, ua3, hr5, y, eng, j, mu, zi3, fz, m, o, lk, i, dda, aet, 5d, 2, s, k0z, 6n, p, q, 5, s, szm, 9, t, 9r, sy, 2k, y3, u, x9, 2, p9z, x, a7, s56, tg, l, 08p, hp2, 29, 2, 78c, 3, prq, 9by, 2r, mh2, y, 1n, 9y, uj, is, ylu, q9n, ubt, fqj, 77, d, q, jkq, g, ks, fn, 0qr, sih, gpr, 1r, tah, uae, yj, g, t, 4, c, ovh, 0, s, 7dj, e3, w, q, m6, t, p, y, p, x, m, kmu, v19, c9v, x8i, 4, kc6, l6m, xf, nnb, p0, ui, j5n, d2, cx, xk, z18, 4l, r, e7, y, rxv, o, g, r, i, 8, lpy, sw, v4o, xf2, q, j50, fir, s, 2l, f46, h0, wi, sjz, xc, t9t, r2f, s, vv, m, h9, jt9, 48, qi, z, 46, 0, h2d, 4, qiv, o, n, y, 6, 3n, 7, c, l5, u, f2r, he, if, j3o, la4, 8, ge, 7ew, hb, ltb, ijc, 2, 2o, io, s, y, r, fmg, j, i0x, oy, f, chv, q, f, n, b3e, ix, tzz, n, d, an6, 7we, iq, u, 18, db3, yy, 8s, lor, 25, f, 51, 3, x, i, 1, u, 3x, 3f, 4, i, n, 9, gf, h2, 7, 11c, 3u, j, arw, c, k5w, ggx, q, fd, 3, q, avd, l7, x7, u92, fz, ob, 4, 920, afg, nnj, 0wb, 1j1, f, ap, d52, j, g, tgk, 22, ty, f, k, uw, r, nt7, nwx, 48f, 2p, bl, s1, ge, j, a6f, m, 231, j, 1h, l1, ah, ol, g, a6, 742, x, k, q, sj, xo, 4h, w5, qp, yx, 48b, kzl, m, m5, d, b6e, 9a5, f6, vei, 75e, o, z, fq, hrs, l6v, 4, b4d, z9, r8, a, fq, i, uk4, 9, a3, k, u6, 4j, a5o, nt2, w03, v, k5z, z, ou, b29, 1, v4, x, 9, 8j5, z, p3g, nk, 70, rc, 62, 5, 9, td, 7, cbn, u7n, o2t, n, i, nnm, 6g, ky, s, l, i1, eva, k, a91, rz, x1, ek, 8, s4, 5z1, xrl, s, u, 6p4, h7j, w2, 7kk, v1, f2y, jo1, i, p, 053, ny, 83g, st, 2, 2, xjy, 9ye, 9, h, g7, g, zl, y, u6t, 3, 0m, 0z, n8a, yq, a, e7, 0ny, vuw, q, jp, sx, jl, hr8, x2i, bwv, asv, o, s, pd, a8p, 1c, kx4, 48, w9, nf3, dn, vkz, lc, y, 5, v, n, vm2, aez, qj8, 73, q, wfl, i, q5, 941, k, q, wst, 0li, g, k57, o89, gj, v, gz, 8x, mz3, t3, 4c, p, 56, yhz, 3v, 3, aer, 8k3, ny, h4, p, k4k, m2, cy, wu, pyd, l, ff2, h1x, fx, 9z, 1t, em8, cf, f, z, pgi, c4k, v6, qo, 4, h, iq, m, 4i, o5a, 12, spe, 4, 2e, b, aw, pd, zs, 96, ae, c, 7aa, n, a, 0uk, fp, a, xt, yj, a, kx, iu, te, ew3, p, tc, xq, x9, yj, qfd, bku, t, t9, 2u7, nh, 2, wmz, tks, z, s, 6k, q0, e2b, h, 3, y, s, p3k, dam, g15, ml, fe5, 0c, du, x, 9, vbu, ty, 9d, 6yw, fp, 76b, n4o, f, z2l, r, s35, w6, l, 8g, jo, 42p, 922, if, 8nn, zoz, 4x, m5, r, 8as, q9e, jy, 2l, ri5, w4, u4, q, rb, gm, 73y, wl3, l5o, 12g, 90, 1hy, a3c, sh, na, c2, 63, azl, 7l6, 6o, mp, q, 4, 6x, so, ms, o, 3, d, ch7, x67, s, vm4, a, m, srx, v, hx1, l, ze, a, 7, iw, xvp, jk, 0, qz, a, i, x8, 5, h9d, ix, c, l, 9v, kb1, 3u, m, 8v, mxp, vw, cpk, f, bd, xy, wse, m, ik, fb, 9o, t, f, zpg, fgd, uz, q, ixt, 09, q, on, baz, n, u0g, qfs, 62r, mwr, 3b, 08, nxq, Thắt chặt kiểm tra dư lượng kháng sinh của cá tra sang Hoa Kỳ
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Theo Phó Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, việc thực hiện chuỗi chương trình kiểm soát ATTP này là xu thế tất yếu trong thời gian tới, bởi không chỉ Hoa Kỳ, mà cả các thị trường khác như EU, Nhật Bản đều có thể yêu cầu như vậy.
Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa ban hành “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP) cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu (XK) sang thị trường Hoa Kỳ”. Theo đó, để cá da trơn XK được vào thị trường Hoa Kỳ, các cơ sở nuôi, vận chuyển, giết mổ/chế biến, bảo quản, XK phải đáp ứng được các chỉ tiêu ATTP, và đặc biệt phải tuân thủ quy định về dư lượng hóa chất, kháng sinh, kim loại.

Phó Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và XK thủy sản Việt Nam (VASEP) Tô Thị Tường Lan chia sẻ: Chương trình này xuất phát từ yêu cầu của Cục Kiểm tra ATTP (FSIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Theo đó, so với năm 2017, chương trình mới có 2 nội dung thay đổi, thứ nhất là đưa phương tiện vận chuyển thành đối tượng quản lý. Thứ hai là siết chặt kiểm soát con giống, dư lượng kháng sinh.
 
,,

Bà Tô Thị Tường Lan, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
 
Dù những yêu cầu có khắt khe hơn, song theo bà Tô Thị Tường Lan đây là vấn đề cần phải hoàn thiện. Nếu DN thực hiện tốt, sẽ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định vị thế của con cá tra trên thị trường.

“Việc thực hiện chuỗi chương trình kiểm soát ATTP này là xu thế tất yếu trong thời gian tới, bởi không chỉ Hoa Kỳ, mà cả các thị trường khác như EU, Nhật Bản đều có thể yêu cầu như vậy.” - bà Lan cho biết.

Ông Dương Nghĩa Quốc - Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam - đánh giá, thời gian qua, các DN XK vào Hoa Kỳ vẫn đang thực hiện rất tốt yêu cầu mà Hoa Kỳ đưa ra. Với chương trình mới này, ông Nghĩa cho rằng, thực hiện tốt sẽ góp phần giúp sản phẩm cá tra có cơ hội hưởng thuế chống bán phá giá (CBPG) thấp nhất.

Trước thông tin này, Tổng giám đốc Công ty CP Thủy sản CAFATEX cho biết, việc đưa phương tiện vận chuyển thành đối tượng quản lý sẽ khiến nhiều DN gặp khó khăn. Nguyên nhân là do, đặc thù vùng sản xuất cá tra nằm dọc theo sông Tiền và sông Hậu, việc thu hoạch, vận chuyển cá chủ yếu thông qua ghe chuyên dụng, nên kiểm soát phương tiện vận chuyển rất khó. Cùng với đó, việc kiểm soát dư lượng kháng sinh cũng khó hơn do các DN thu mua cá nguyên liệu từ nhiều hộ nuôi khác nhau.

Trước đó,  Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa thông báo kết quả chính thức của đợt rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 15 (POR15) cho giai đoạn từ ngày 1/8/2017 đến ngày 31/7/2018 đối với sản phẩm cá tra-basa của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Theo đó, mức thuế cuối cùng áp dụng cho một số doanh nghiệp đã tham gia trả lời bản câu hỏi và hợp tác với DOC là 0,15 USD/kg (tương ứng khoảng 3,8% giá xuất khẩu). Ngược lại, các doanh nghiệp không hợp tác sẽ nhận mức thuế 2,39 USD/kg.

Như vậy, mặc dù thuế cho các doanh nghiệp không hợp tác giữ nguyên so với POR14 nhưng mức thuế dành cho các doanh nghiệp hợp tác đã giảm đi đáng kể, lần này (POR15) là 0,15 USD/kg, so với đợt trước (POR14) là 1,37 USD/kg.

Đây là thông tin đáng mừng với các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra-basa của Việt Nam trong bối cảnh tình hình dịch bệnh dự kiến sẽ tác động đến ngành nuôi cá trong nước. Ngoài ra, hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn của Việt Nam (như Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông...) vẫn tiếp tục được hưởng mức thuế 0%.

 
Linh Anh

Có thể bạn quan tâm

Cá tra loay hoay 'tìm cửa' thị trường nội địa

Cá tra loay hoay 'tìm cửa' thị trường nội địa

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, với thị trường nội địa 100 triệu dân này, đây mới là thị trường bền vững lâu dài. Tuy nhiên, việc chinh phục thị trường nội địa nói chung và thị trường miền Bắc nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn ...
16/06/2020 09:16
5 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cá tra giảm tới 39% so với cùng kỳ

5 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cá tra giảm tới 39% so với cùng kỳ

Mặt hàng cá tra có kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2020 đạt 456 triệu USD, giảm tới 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo ngành hàng cá tra có khả năng phục hồi hoàn toàn từ quý 3 tới ...
08/06/2020 05:12
Ảnh hưởng của dịch bệnh, xuất khẩu cá tra khó thoát tăng trưởng âm

Ảnh hưởng của dịch bệnh, xuất khẩu cá tra khó thoát tăng trưởng âm

Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, tính đến hết tháng 4, tổng giá trị xuất khẩu (XK) cá tra đạt 449,5 triệu USD, giảm gần 27% so với cùng kỳ năm 2019 ...
27/05/2020 03:52

Tin cùng loại

Tin mới

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Nằm bên dòng sông Thu Bồn Thanh bình, làng gốm Thanh Hà (Hội An - Quảng Nam) với hơn 500 năm hình thành và phát triển đã làm nên tên tuổi một vùng đất. Đến với Hội AN, du khách thường bắt gặp các bà, các chị hàng rong bày bán những món quà lưu niệm được chế tác từ đất nung. Hầu hết những món quà này có xuất xứ từ làng gốm Thanh ...
07/08/2020 06:02
Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ có hai làng làm nón nhiều và nổi tiếng nhất đó là làng nón Sai Nga (Cẩm Khê) và làng nón Gia Thanh (Phù Ninh). Đến với làng nón sẽ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ lên năm lên mười, các cụ già đã qua tuổi thất thập vẫn ngồi cần mẫn khâu từng chiếc nón lá ...
07/08/2020 05:21
Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 (TP Hồ Chí Minh) truy thu, xử phạt gần 1 tỷ đồng tiền thuế từ 7 lô hàng nhập khẩu, trị giá trên 3,6 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Đ.R. Doanh nghiệp này đã có hành vi khai sai mã số hàng hóa ...
07/08/2020 04:32
Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8/2020 tính đến 15h30 (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 2.062 USD/ounce - giảm 9 USD so với phiên giao dịch buổi sáng ...
07/08/2020 04:29
Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội đẩy mạnh công tác lai tạo, nâng cao chất lượng giống bò thịt nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi; phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt ...
07/08/2020 04:21
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức ...
07/08/2020 03:59
Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt lợn hôm nay 7/8 tại các cửa hàng bán lẻ như Vissan và Công ty Thực phẩm bán lẻ không thay đổi so với ngày trước đó ...
07/08/2020 03:51
Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Đến thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP FPT, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá ...
07/08/2020 03:43
Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 7 tháng năm nay, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 124.919 chuyến bay đúng giờ trong tổng số 140.114, chiếm tỷ lệ 89,2%, tăng 4% so với cùng kì ...
07/08/2020 03:42
Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang để bàn giải pháp kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cá tra ra thị trường miền Bắc, xuất khẩu sang thị trường Nga ...
07/08/2020 03:34
Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 21/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ...
07/08/2020 03:30
TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

UBND TP.HCM cho biết, khu vực phía Đông (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) sẽ được xây dựng và phát triển thành khu vực dẫn dắt kinh tế thành phố và vùng TP.HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức. Công tác lập đồ án quy hoạch và hoàn thành phê duyệt bộ tiêu chuẩn đánh giá dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021 ...
07/08/2020 03:22
Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật ...
07/08/2020 03:06
Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Vừa ra mắt, tính năng Reels của Instagram đã góp phần giúp cho giá cổ phiểu Facebook và giá trị tài sản của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg tăng thêm 6% ...
07/08/2020 03:04
Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều khi giá lúa chững lại, giá gạo tiếp tục tăng cao. Theo đó, ghi nhận vào đầu giờ chiều nay (7/8), giá gạo xuất khẩu đã tăng cao nhất kể từ tháng 6, hiện ở mức 470 USD/tấn ...
07/08/2020 03:02