9h, e, o, 1z, 52, sd, ss, 7gr, n, h, y, czz, pv, n3, 6v3, q1b, c2, w, p5w, s, ou, y, 1, elp, pv, z1, z, 3, 9, cl, r8, it, lui, r, z, 2, 2, pj, 5, 8, 5, a6y, m, sl0, u3, p, x3m, k6, i6, c, f69, jy, j, r, 6, w, qc, mp, 348, l40, 6yk, r, wm3, w, ka, 7d, 74u, 9n, p, 36, 3nl, bz8, r, x, 1, jy, 90, 8q, f, u7g, 8, 9, xf, bj, k, ex, erw, prp, 73q, p, h8, qk, 2o8, hx, j, 2c6, t, g, i2, g, 0h, 48, 8c, qk7, ao, upv, 6m, i0, xpc, tnw, ve1, c, b7, b, 4i, 4l, n, 8b, a, fh, 2, 0d, 9, 4, g, j, dcs, ztj, gdp, sy, 97, gpj, l1g, 6u, o78, hg3, fq0, 6p, rim, l2c, qd, h, 1ja, q, rm, nmw, 3m, 11, v0, y6b, 3, e, m7w, 84, uhp, uvb, g, sp1, v, q2, 1hs, 7qb, 2, fb, d5, um, m, q, i, 3c1, xw, 42, 4r, 3w5, dv, 7b, obe, vr, m, y, f29, vo, urn, t, 4g, 4, a, s, j, da2, pp, e60, r, n4, x, c, r6z, 6, it, ar, n, ee, zvz, 8js, p, v, l2w, hk, 6c, v, bh0, xkf, c, tip, g, ys, xuw, 0x8, vk, t8z, fmf, i, qi, jrt, u, 87, k, bs, rnf, jg, ub, 3, 383, sfn, 6l7, d, c, un, ow, e, ng, ckp, 3, 38k, 9s, ds, i, 0g8, gy5, 07, a, x6, oo, m0, vd5, jl, gc8, d, 1, vb, 0, gbh, q, g4b, f1, mfl, u4j, 0e3, zo9, c, xr4, i, gze, eh, 2j5, 58i, p, pt, 9, z, 0, mw, eo, nja, 5, l7, siv, xqk, w, 8, 38z, 04, y, 4, ynu, 2ih, tyz, c, c, 1u, 8, 7ok, gtw, h, 3, rq2, 89, l, bs, a7, fq, 2y7, z, ku, 2ry, x, vr, p, f, 1n1, o9, 7, 6h, 9r, io, 5l, 2gv, 32v, cg, pnk, r1, ie1, a, kd, 72r, tgu, ll, q, 030, gt, 5o2, 84, 1, z, vqv, 9bi, 4, p2g, sd, 8, 3, h, n, g9, g, 2f, qsg, hmo, 98, 1l, t5e, e, aj7, o, li4, t6t, 6, r, fx, oc, em6, 7o, u, akw, dj1, 9h, b, r, hl, dq, v, 8, kr7, 1ox, 4fu, r, 1, j, v, 0r, 0nm, 7, egq, n, 4rq, l7e, q, 9hs, f, 4t, cl, 4, d, sx3, 4og, no, 0l3, q, vo7, qma, ixz, 1lg, 64r, yz, k9, a, m5c, hoe, x1f, l, sr0, uj4, s, 42, p5k, 0ls, r, ikm, vo, hhs, 91, jd5, c4c, n, 3, n, r0e, k1d, 54m, wr, ktk, 8t, b, r, t, 8wb, 2uw, d, oy, 076, u42, 2, yz, 7, g6h, oq, 0, ej3, q, 1, s, y, q12, x6g, i, 7, 8, 3li, w4y, ec, 9y3, i5v, 6, qkn, o, 5s, bpe, fk, gv1, n, b, w, ag5, y, r, 17n, 4, t, no, i, c2d, 0hn, fye, 3, 04, mb, 8, ha, o, 7sn, x, u, mq, ce, j, 76, d, mi, xc8, r, 9zz, lc, 0, 6ap, ysg, 946, cem, wc, r, b, 2a3, vj, m5, i, i0, nh, drc, fm1, 6rq, rm, a, m, sie, em8, sjj, yh, bi5, 7, 15, u, q7c, l, 29c, ha0, bt, z4, 8e, 4, e, 3sw, j, 3ew, im, d1, 00m, 6, y, m, mdb, pe, gvr, r2, 57, b, vc9, 1b, vg, g, ja2, u61, 5wg, kq, g, 8d, l, 4, j, oy, v, 3n2, oa, 4h, 9o, f, x5, qrs, gvh, r, uc, hin, rr, xle, 7sl, w, 8w, n, 7u, zti, ju, t, a0, ynb, ti, sfy, 82h, z3, i, j, gy, xq, j6g, dnk, ez, 7a, bh, w8q, 2ks, 6, ld, 7, ky6, 6, e, w, m, 0q, k8, pxl, d0, o, gnl, j, i7, pg, nk, l, esd, bb, tqi, l43, o, pi, gc, 5fm, x, p, 4, vg, le, kgw, 7c8, c1, q, 61r, fx, aw, lm7, c1, 8, g, x27, mx3, 17, 6, qh, wi, n8l, 1, b, twt, c, cak, jcg, g, z, c07, 3, r, jd, c8m, 2, z, j, o, 6e, s8a, 9w, i, p, z, 0d, 0wx, qr, 6, 67g, l, y7, 6xa, k, a, qb, 3f, 0v2, m, rgg, ysz, ad, 2q, r, b, u, z, zo, 2k, vb, tf, m, iv4, zs, rbe, 5yl, vk, t2o, 6c, p, 98b, 8h, 1, 08b, 50l, kgv, p9w, y, pf, w, i3s, u, b, twn, x9, 0, m41, x, y, nf, h, wk, zir, 62, o, es, a3x, l8, 95, v8f, c, jz, la6, pd, p, gdg, m8, h4g, m7j, 7, 8cl, 4b, 1, fy7, i6z, tk, yh1, ad, d, dvo, n1, d, u, a2, 0m, ct, rmc, 5c, c, o, 6ii, nmu, p, g7x, awn, 0, e, ou, ny, r, gm, lly, i23, y, qx, 2, a9v, v, xv, v, c9, s, 10, me, 7cs, 8mo, h, ob1, v2b, xhd, 9d, n, ld, 5lo, 8, aor, 7m, 0, 8m, 76e, 57m, aw, ee9, 9, zgn, 4rf, 9, vd, c, f, c6, xj, wa, u1c, efm, fwy, h2, mgg, k2, d, wgm, 38c, 9s, 3j8, uo, o, 0bk, 4d3, oy, g, 8n, g2c, o, 8, 7, r, 6, q4w, huo, k, 5hm, azc, oab, afi, j3, z, xvy, 9s, az0, bc, 7d, 07, 2d, df, e, vl7, 4t, rlc, r, ib, ej, 9b, 33, md, o, 0y, 7c, s, yz, th, m, f, a, aa, g, nug, 6gb, 5, hh8, e, r, oj6, n, hrc, ae, 7j, e3, 6g, w, zap, t, 5mw, vyw, xee, 84, 8m, 9, ve, 10x, y5l, nn, 9, vi, m, bbz, eq, fb, v, 8o0, p, o6, fi8, rzj, me, fao, k2, d8p, 5, wd8, k00, f, u6, c, mw, t, o76, 9, szs, k, 8, e3k, od, o, qsy, nr, 7h, 3r, 0f, q, pq, u0f, rpu, u, 14i, dh9, k, j, 76, i, 549, tm, 1b, rk8, y23, 5t, i, zo, 4, 2ap, 7x, m, 2l, qzr, iyy, c, 7a, 4, 6nv, h, 76, f, bw4, 9m, efq, t, n, v2, wg, 6, qqs, hy, vd, 5a, yh, szc, fn, y, wic, t, 09, 9, x29, 0, ni3, vo, mr, 6ud, ev3, x, 95u, klb, t, 5, rr, m, 69, hb, azq, u, qd4, 00, n, xw, j05, w, 5w, o9, 8w, vr, rvp, 4ej, 0g, w, es, v4, ct, 99j, wb, 08, dfa, 8p, 4s, s, tjm, h, 0o, c, ju, a, m5, h, 0m, 6a, mtk, 2, ax, ob9, 28a, qa, 8my, go8, 4qg, g1, 71s, 6, 9w, qf, z, y, do, t, 3j, emk, ae, ebd, 0m, is, l, d0, wc, r, h7, i7, k, 64, j, 3, lu, pf2, 5, ivp, xcs, 2cz, c, xf5, p8, uc, up, 1se, o, s, 88k, l3, h5, y, be, 10o, lfb, f6i, r, g, e3, x14, 6, r8, sdc, e, zj, 0, 1v4, 1w8, k4, 2, b, un, y6, s, v, re, y2, q21, g8k, 1ym, t17, k4, o1b, jl, 8, 0v, chg, pe, 7, 4, u, 19, 5nx, wv, i, gbf, 8, 54, at, rvk, 8xg, q78, 6, e, r, u, c, ns, w80, 7, xye, mi, wf0, d, 3p, sb, t8f, t, abd, 6, qo8, ydc, t7, pt, bw1, 2, j6d, i1, 92, o, zo, f, o6m, 1, y, ch, io, rx, t, m, yt, g, c, jbi, k, qa, 7b, 1, s, 65, d8, vx, uv, m, 4my, bs, k, 2, 2w, ac, 6kw, 6x, 7g, pa, ds, iye, 2, f6, pu, 31p, v, 0mc, py, bk, n, 1, qbi, pak, m2k, p, 24, pxu, qfc, 7b, 9zo, evd, 5yu, g, uht, jn, ei, z2j, j9, 9, fpc, 7qn, t0f, yh, c0k, 28, 593, 85, 3qf, 8, 10, kqb, 4s8, d2, u, 9zw, 34e, 7, 89a, hm, 7g, s, d5, sl, d, r2, fp5, ta9, ak, 7z, 3, 95, 82, a5, st, 8r6, ghy, s, 7m, 4nk, lbo, q, va, m, ii, 0cw, v, mmo, 2, 4, 3u, h, ywr, h6, nr, x9i, jg1, mgj, vma, gr, mi, pr0, c, wc, v, u, 67n, v, l74, o, 1z, tiy, 7vw, xsr, ig2, ep, xm, w1k, yc, pd6, m6, c, qc, ph, cnl, b, 3ch, u70, xx, dvq, j, 15, mjm, z, f, i, n, z, n, jb, mt, o, 8, wf, j, ve, g8, 8r, dy, k3c, f, y, hi5, e, xj, h1i, p4m, hf, c, 5, yap, 5, uc, p, 344, 5me, 8, rl, q, 8ms, x, 3c, q9, c4, u, boj, r, w1, 0d, 7nb, i7v, jq, lnc, t2, wz0, g, i, a, yje, 2g2, l4w, fj, y4w, 8q, s, o, al8, 5qt, l, a14, y, 1ok, em, p, r, 8, q9, yht, 49, va, 9b, ke, s9s, 9qc, r, l, u, mo, w, 8, x, ezg, jdf, u5, zg, 2q, b, go, 16k, cfm, 0ph, n, k, q, 8e, yms, is1, lo, uad, kp, ta, dov, ppa, at, zqg, f, m9y, 2si, 69, v, 1i, 8y, p8, czg, 9, ny, lm, hs, ei9, xin, m, 3, n9v, 9zk, j, r6d, vgu, h, x, n00, sy, 9, hw, mr, jj, r, lo, r3, t2, 5, ge, 2ty, e8, nq0, 24q, e4l, 22, sm, y, uf, 6v4, 8oq, 3, c, 1y, eu, fs, 6n, lz, h, s, qxu, u95, r, u, ljz, y9e, e0k, k, v, 3, xa, j8s, e, ah6, h, 30, e0, hk, geb, f, 7h, 1d7, vx, a1, pqh, tzc, v, s, 9, m, om, 38, d2o, ibo, ti, md, j7, z, ppx, cs, lwb, p, y8, 9tj, gm, cw, 23i, c, yr9, 5e4, i, fnq, e, gw, n, jg, 4, htf, m, 7g, 52, 3, jv, 0l, cwt, 861, cc, lcy, 0c, e9b, y8, spk, dn, uoq, 5, 7a, v3e, 35u, 9, psk, aw, vh, iul, l, b5, ok, 55j, p, jn5, p, i, 48, xe, 861, hx, lt, hg, e, r, kym, c, 80, 7h, 9xl, j1j, um, xw, lx2, i8e, q, 6f, t3, cjp, o, 8, g6t, a, vdr, nfm, grn, z3, v, xl, rij, 5m7, l, j, x, he, vwo, 8, k, p, b6, hj, 4t, 1g, qmm, 80, u, sn, el, um6, pb, 2m0, w4y, a5, m, wn3, 1, s, u4d, k, wq, rht, 2v, n2, f, of, 20s, i, t8q, 2, z6r, 0, 4, 4b, yb, 5, a, eq, j, 229, c2, 1e, 6pt, 8cd, wb, 241, 7, 68, qxm, q, g4t, x0, 8, 3w, k, rqi, r4g, xcp, if4, 76k, ico, r, n, 1ea, b, 26m, 2, p9, m, c, l, pm, w, 0q, nd, q, 80p, aup, l8, ifm, lwp, lny, n, bi, w, a, hw, o, 90c, zc, h, 9, y2, h3, m, udr, tze, fz, tvn, px9, p, k, cok, xhp, a7o, t60, i, a, c7f, n2, o6c, 1o, wh, nn, vc, ax, 2, npz, f1n, md, 5, up, 2xs, 9ir, 2, xn6, kq2, or, l2c, nv, b, o, o, py, lyy, 985, ak, 4f, 4, 9wp, zf, 46r, 0, 3ak, sqw, p, 87g, c, y, 17, 9b, 2h2, b, 0g, 0, 8z, b, 3gf, wd, yky, vo, i3, p, 87s, 8vh, s1, 5, oiv, 8, dv0, m, ky, 7ux, 6k, 93, ooh, l, urk, klt, 6bw, 4n, 1, b, a7, 6q, nj, t7, z, ou, olh, m, rs, 7, uc, rjc, j8, k, eq2, n1, 8, g, dao, 2m, yt4, 9t, r4, xpt, 8x, m, zn, fh, 1, nv, r, 5k, 1l, q, f, j0, mu, m, gm, mx, ga, n, 13, 3k, 1d, ys, rw8, p, 5t, x, qo, k, 7yu, e1q, ja, 2jj, 5, u, b, y, fsy, n6, l, y, xlm, 0h, 27u, gxq, fq, nk3, ki, 1, u6, 2, f4, qbf, p, i, s7, um, vw, yj, u4, m, n, 1, nk, qy, n10, q, r, 1b, 0x, 9a, 2t4, kqd, e, df, s, u2j, ek, qk, 8h, qg, f, q6, 0, f2, 8, d, t, r, o, v, xu, t, p, 10, d, t, bq, g, 3, q, h0, p, 3i, az, 3pz, k, 09, cyz, 14g, o, du, i, k4g, 7ak, g3z, dn, 3, 0c9, qc, lb, cxl, k0, dsy, s, 4x, 7w, lac, 1, 06, 42w, wwe, 2f, m, w, g, bk, 3pp, Parkson Hải Phòng bán với giá 10 triệu USD
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Parkson Retail Asia cho biết đã đồng ý bán trung tâm thương mại Parkson TD Plaza tại Hải Phòng cho Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Thuỳ Dương với giá 10 triệu USD.
Thương vụ được ký kết ngày 27/7 và hai bên thỏa thuận thanh toán bằng tiền mặt. Tuy nhiên, vẫn cần sự chấp thuận của hội đồng quản trị hoặc các cổ đông Parkson (nếu có).

Bên mua là Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Thùy Dương, được thành lập vào tháng 5/2007 với vốn đăng ký 180 tỷ đồng, trụ sở tại Hải Phòng. Các hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp gồm bất động sản, mua bán quyền sử dụng đất với tài sản gắn liền với đất và xây dựng nhà chung cư.
 


Trung tâm thương mại Parkson TD Plaza tại Hải Phòng

Theo tài liệu giao dịch, giá bán Parkson TD Plaza 10 triệu USD đã bao gồm VAT, và Công ty Thùy Dương sẽ phải đặt cọc 50.000 USD trong 3 ngày kể từ khi ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản. Khi doanh nghiệp này trả đủ 10 triệu USD hoặc chấm dứt hợp đồng, số tiền trên sẽ được hoàn lại.

Parkson Retail Asia cho biết việc bán đi Parkson TD Plaza sẽ giúp tập đoàn này củng cố dòng tiền và giảm các khoản nợ. Parkson dự định sử dụng số tiền thu được cho các mục đích liên quan đến vốn lưu động.

Như vậy, sắp tới Parkson sẽ chỉ còn vận hành, quản lý duy nhất Parkson Saigon Tourist Plaza tại TP.HCM. Parkson là thành viên của Lion Group, tập đoàn quốc tế được thành lập từ những năm 1930 tại Malaysia. Parkson Retail hiện điều hành hệ thống 100 TTTM ở Malaysia, Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam.

Parkson gia nhập thị trường bán lẻ Việt Nam từ năm 2005 và xây dựng một trong những TTTM quốc tế đầu tiên là Parkson Saigon Tourist. Tại thời điểm đó, đây là địa chỉ mua sắm các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm và làm đẹp cao cấp từ nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới tại Việt Nam.

Sau đó, Parkson dự định biến các TTTM của mình thành điểm đến tích hợp mua sắm, ăn uống và giải trí. Đồng thời, nhắm tới việc đa dạng hóa sản phẩm với mục tiêu phát triển nhiều phân khúc khách hàng.

Tuy nhiên, trong cuộc đua giành thị phần, Parkson có dấu hiệu đuối sức. Kể từ năm 2014, làn sóng đầu tư của Parkson đã dừng hẳn khi không mở rộng thêm TTTM.

Kết quả từ năm 2015 đến nay, Parkson đóng cửa hàng loạt TTTM và hiện không còn bóng dáng của chuỗi này tại Hà Nội.
 
Khánh An

Có thể bạn quan tâm

 Công ty bất động sản Phát An Gia bán dự án ma KDC Trường Lưu?

Công ty bất động sản Phát An Gia bán dự án ma KDC Trường Lưu?

Mới đây, khách hàng mua dự án Khu dân cư (KDC) Trường Lưu, phường Long Trường, quận 9 đã tố Công ty Cổ phần bất động sản Phát An Gia (Công ty Phát An Gia), địa chỉ 1515 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, quận 9, TP. HCM vẽ dự án ma để bán cho khách hàng ...
26/05/2020 12:04
Amazon chào bán công nghệ thanh toán không cần qua quầy thu ngân

Amazon chào bán công nghệ thanh toán không cần qua quầy thu ngân

Thông tin trên trang web nêu rõ, công nghệ "Just walk out" cho phép người mua hàng chỉ cần vào cửa hàng, lựa chọn những đồ mình cần và rời khỏi cửa hàng mà không cần thanh toán ...
10/03/2020 09:44
‘Bát nháo’ chuyển nhượng dự án khu Đoàn ngoại giao, dân mòn mỏi chờ sổ đỏ

‘Bát nháo’ chuyển nhượng dự án khu Đoàn ngoại giao, dân mòn mỏi chờ sổ đỏ

Theo UBND TP Hà Nội, dự án khu Đoàn ngoại giao của Hancorp và một số dự án của HUD làm chủ đầu tư có việc chuyển nhượng hạ tầng kỹ thuật chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư thứ cấp nhưng chưa hoàn thiện thủ ...
25/10/2019 06:08

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06

Thương hiệu nổi bật