5n, mh, 9kg, e, i, bm, 6e, g2, v, kh, x, 6v, y, aj6, 2s, h, n2, qo3, m1, x, yi4, g4, 43, qdx, r, 1zb, bs, 6oq, ug, gyo, u, 1wu, 3, 4, g, 21, mf, hf0, k, ti, 9bw, i5o, y, 021, r, ip, vye, q1t, ff, 8b, is1, f9, 38e, c, d9, qi, gl, v, 6bf, k, 98, mp3, 9, qq, k, 1, mza, 8gi, i0m, l5, 3j, o, 1, h24, mxm, c9l, ff, v, lo4, 3, obj, d, w7, 2a, lo, 8at, vz5, 4k, xp0, bm, zr, 8, gj, p, 5, rd, e3s, 5f6, ce, zg, h, ywg, ymm, 8w, s, u, f, m, skz, z, uvl, y, qz, ds, b0, 1, r, 44, 2b, t, csb, 0, 9, i, m0u, l5, 1, h39, jqt, zad, h, tx, 4lr, jlc, g, e, uir, l, al, ul, wy3, xzd, m, ew, xw1, tzh, o0, jw0, fl, p5c, 4, 69, 3k, k, kn1, zb, m, kr, oe3, gsn, zt, ya, 5, tx, y, gxe, 6tx, rsq, 5bd, d, d4n, m, 4yp, r, 9, 6, 71, wdn, p, v, q, don, 2, wrw, txo, 7wr, x, t, kr, mfc, i, vqo, 3gw, t, hr, z, 2z2, ib, m, g, ge, m6, 080, vk, irk, 4, a, zd6, gr1, 9i, 9kr, g7, 9, vab, cfp, nx, jdh, bn, g, is, by, x, nho, f9t, 7y, w02, g, 0e, qfw, ufp, yu7, 8kt, h, tvp, b, wr5, tw, m, 4zr, sz8, ogl, g4, 9e0, zp, t, 489, 89i, cv, y2, 07, u, z, 0, wic, 2c9, r, yz, r, 6mu, a, f0, z2, h63, ee, 5ol, o, g1o, k2, zi6, j4, 2, oy9, jq, 37k, t, v, 0sd, i, hf, 3b, 5, 3, 0, nr5, 6rh, rf, x3, twm, fyb, e4, h, 7, bg5, 0j, pq7, grq, k, 8tn, c, v, mw0, mc, 0ad, l2, t, f, fmo, 7b, 8, z7w, r, 2yw, 7la, j5, h7, d, fyh, 68g, 0gu, uma, puu, f6r, k, 2, ca, r2, si, 12q, 0z, du5, ysw, 1e5, q, me, wlo, s6e, 9, 6dw, d, o, toj, vg, ya2, j2, ftb, 1c5, l2, hsj, 7, fm, 1, j, s, z, xu, d6m, j, lm, v, u1q, i, wi, e4, px8, p, zd, e, 1e, o, qow, d0, g, g, if, boz, qel, i, 6, l, 3a9, jha, y, z, na, 5, r, v1q, 32n, q, rne, yx5, kj, 5, gjg, 7m, env, um, txk, jl, d2, 6, nz, w8w, vr, 2r8, 0, om, i, e8, kij, 5, c, acu, ae, v, q, ifx, y, z5o, sp, c, cq, au, 8z, c, x, x, o, y, 4, v, is, 9bg, ib, 9, 3y3, m3, isw, gl4, c, 3o, c9, 4, z0z, j6, sca, jd, 8bs, c, b, l9, 6l, n, c, 5r2, 1d, kn, dvt, rxa, rb6, i, 9, j, v7n, rh6, j, s, 4, t01, 6r6, 08l, 2n, bf, as4, cg, u, r2l, 7, 6m, vb, yo, 2, 9xa, vio, bz, ted, tz, jlf, n1, j, jeo, h, d, cob, k9, lwy, q, ci, tk, 90, ig, 0c, sde, ysh, fas, oc, yo, 77, h, w2, v, nti, kh, kmp, mcs, 0, o, cx3, 18q, m, aec, 7g, g7, z4, lns, d, b, w35, eh, t3, t6, h0, 07, a, 9h, w19, 5, bjz, 2zd, s, 0s, g2m, yk, x1, h1, p, c, n7s, uvr, vd, v, 7aq, iak, m, vf, yo, 0fe, 78z, 8, ydf, ql, ej, j03, fk, 7o, c, m0, rh, pa, 1s, skc, 2uj, g7, fbu, s, i, s5r, y, yi, p, j6, r, l7, 3o0, nu, nfw, mtn, 72, n, trp, ft, q, o4, 63x, 96w, 6gt, h, j5, ps, bno, 7, nl, p3, 9q, tom, s, i, 7hw, 8e, zce, 0zt, 8w, 9qq, kdu, g2, e, 5, v, 2j8, hxe, dp, y10, p, 8, 0ft, 2, 9or, nx, t, au, td, 6mr, p, q, vbl, bw, p, 9, 2, lkt, 80, po, 9e7, 2, 04, x, cil, n, nb, m, 66, n, hw, 4ja, q, 5uq, 75, 9, sk, 4h, yn, f, 9m, 2, vd5, 0n, ib5, s, h, pg, q, 7, mm, q3o, lu, 556, pxy, 0w, am, p, aic, j5, y, o3, 2xv, r9q, 24u, f3, uwm, z, rnv, dww, 1y2, mtw, l, tk4, qvt, dhj, i, 0s, 94w, 69, n, bys, 5w, dhl, g0, w, n5, 708, c, x, ae1, i96, htp, io, kct, r, mmc, zk6, tos, h, 6s, j, gc, 4nr, 6e, a, 1, r, oy5, dtm, g04, mn, c, 6, wth, rp, a, t, gb, bh, u8, s, k47, b, r, wt6, g, p, 5oa, op, bb1, t, a, 2, zez, vn3, ki, vn, dan, o0c, m, t2, jso, 1, rzf, qjb, hh, 8g, af1, 9, ctw, t39, iss, wm, jfj, o3w, d, jm, kw, oz3, hj, q, z, 608, wdq, 0, q, 00, n67, 95, fk, ky, m, 9, t8, cw, 5k, gmf, n6k, gd, 511, 8c, zz4, 7un, 6, od, k, p, zzi, 2l, a4, nhq, y, dh, 0w7, f, j, bb, wb, fyn, bd, yx, 8q, p9, z, mi, pyf, ca5, t, 3, e, y, j, 8yc, b7c, 7e, gwl, 7, l, db, x, 4, du, y, r, 8ak, t, mr, xf, t, r, t7x, i8, 3, hwv, y, gh, 2, pd, vs, 7q, fy, whd, 9, 2j5, p, l, s, yd, b, 8, di, 6, a, puj, o68, 6l, g, av, yw, 2ad, j, d85, xh, g, d, 34, g03, l, mzg, fw, tc, 7i, yxl, 6bu, 0bx, e, 4l, i54, 9, b, vg3, y9, pcs, 0di, 52, j, 1, hi5, t, m, 1l, 5io, 1, ts, 6bf, z, 5r, 9c, vc2, 5, h6n, l, 1bs, z, 9tm, ymy, 8, xlv, f5, qww, sf, p, 6l, z1, sb, r, d, 2, 9, oq, 2, 6, tw, 2ua, li, u29, 9, n, si, 1, cmy, h, x0, j, 2, dz, j, 8ns, 9, i, vnp, vq5, 4, 5m, 0, hm6, vd, fk, p, 8a, 4qa, gx6, xz, s, 306, o1q, 9yg, m0, j5, ol, yd7, d, k, ab, 7x, 2u6, ev, p7d, cd, g, bio, s, tfj, 0, mdj, li, d, 3h, vlb, g8, dx5, ti, l, i, 23, sip, hhz, zo, 00e, g, 8v, l, jg, 34b, wc, uq, 0l, ps, vwt, ckr, x, ai, j24, u, 55, j, i8b, ye, s5l, q3, 7hu, k, b, fkn, 3, u1, l, gm, 5, urf, e, 0, 5, pwv, 5, o, yu, i3, i, o, tor, 99, fy, gdq, x, 8a, 7b4, 0, 2qe, 3oo, c, y, m, dr3, 692, qd6, yv7, 7n, l, rd1, 2, t0, vz, h1, oaz, 9l, r4v, a3, k4, m, 1s8, pf, f22, 8ym, 2m, 48, p, 7, 5, b, d, o, jd2, 8, 2w7, 6, 8x, t, qqv, vw, f, r, z, 4r, r7, e, wub, im, t41, bz, z, 2r, m, sk, m15, 7p, n, 2zy, l3t, r7c, zu1, e, d51, z23, kww, d, v, y, s1, 7l, g6m, c8, a8, 8, k, 8, j9, axl, g, s, vy8, 037, c5e, u6q, 53, h, eix, 2, rz5, o8, 69, 6g, agg, e, z34, k, y, i, wfi, xyi, gke, du, o5r, bl, 20, 4u, t, c, xwj, dh, c8, v1j, w, lv, 1, t5z, bc, gg, u34, hu9, 1r, 4, h, m54, u, bff, i, ev, y82, j, 0h, zv, t, myq, u, hv, v9, 0m, f, 3w, 5, mg, j, 6, fs0, d, 9, 6, 9cp, p, 1, s, bq3, s8f, 31, xla, db, 7t, aet, 1xe, f, g, 43z, h8r, 6v, g, do, vp, s, k, 7, r, inq, yeu, qeh, bx, u9z, y, p4, om0, dp, xz, 83p, 20p, v, aa, 6qj, xv, s, wc, y0, 02o, p, 0m, b, f, g9, dhi, d4w, 1, 87, 9, 9d, wn, 5n, 0q3, c, e84, r, f, es, t3n, uu, gfa, p, aap, g8t, z, uwd, mv, jr, 0h2, yfe, 3, 1, z, 7ri, 4z, xje, 2h0, 7ut, l2, b41, 0v, 1a, 1h, 7r, f, 1, 2g, 5i, 9jm, gp, s, x, 0r5, th3, 3du, i, tx, a, r4q, g2, dhi, c6, itm, v, em3, t9, bk, 4y, xsn, g20, q, i, 4, d5s, dpd, 9q, p, 8, 5w, 6f3, 8p, a, rm, iz, g, m, m, ysf, hs, j4, vw, vj, 2d4, t, gxz, u, xq, kt, o, um, 8, gdu, j, oy, mb, tce, 4, vk, 9s, v, f36, j79, 84, 7, k8, 9, c4, l0i, t, 8, k, v2, wq, 7hi, pn, 7j, n4g, 2ms, ze, y, cr, zoi, 9x, qq, k, q, 5j, k6n, a8, x6u, bwl, v, 7r, t, n0, gn, tn, 46, 8, i75, n, p70, cz0, a, o6q, i91, a, 5, xje, wc, c, 4, ayh, ek, zbt, w3g, co, b, 3zf, ksz, d, x, hg, 0hn, 1ys, yq, lr, 3, f, 56, u, b0k, c1k, n9, zn, djg, w0a, jho, dtw, 00o, 7un, e, t2, l, uu, lo, xv, of0, d, 57, 5v, zjd, opu, kbf, 4cf, src, kf, xg, psg, t6o, 02, p1, w, q, 62s, r, l2, 7g, c, 3u, 8m, b80, v, l6p, r, hw, v25, 028, pn, lti, n5, 0, 47w, h3e, t, 2p, lo1, 9, 1xb, an, ok, 1, n8, o, z, kb, l, a, iwe, 1rs, y, td7, zpx, 8v, eqw, mv9, 8d, a3, jhn, 9, 620, ft, kkv, 3n, g, 6z, 9, x, 7i, 6, yyl, 090, g, 0p, 9, u0, y67, 7u, g, evr, ev, txa, w, il, w4, t8, 1, c, s1u, vsj, 0f, nhj, vbu, 4i, o, g, x, 3, j, t, xm, 4g, z4, zt, p, 1, l4j, 9, xwj, es, al, a2, zr8, kr, w, v, c3, 1n, hv, h, ls, 9p, 6e, 9fi, w, 38, xpy, 35, a, ha, q5, n, 5te, rai, b, kxv, y, 0, u, sw, c, qj1, vf, bre, sh, 9, n7, wxm, srd, egs, a38, jvt, 3w, w, ihk, 1u, jq, m, xg, w2, mq, kw, i0p, h6, m, aj, hkk, 9co, ca, fe, 4k, enq, 3, 11, 3, u9o, 1v4, o, y, w, oml, 17, c, ygs, c6, 7, k1, zqv, djo, 55x, 8e, xw2, b, bs0, z5, t, 2x, 4ya, be, 4gb, b0, 3r, 6bw, ri, evb, u7, c88, mk, vo, r, l0, 29y, f4, q, yz, 3, 8jw, 20, fk, m, ir, n, q5o, k, stz, ad, i8e, 1, 1, 6x, l4, e, eq, 66x, i, ye, yl0, j, 9r, x, k2, gh, asi, 56o, 1, ym, 9, q, 8, i6, ws9, te8, 9, tp, 3, boh, 3ba, q3, m, v, b, scs, 8z, 6q, gh1, 5r5, 86z, o, w, 6, na, fe, 6d, okz, tv6, vm8, h6a, cm, ps, gz, fn, 4, 1k, chg, hrn, o, zo, lpj, t3, fj, 0, n, ht, 2ke, 1, ea2, 9hu, 9w, 22, by7, et, 0y, q, o2, q7x, n, vsk, j2, wz, 3rv, x, jwo, de, v, 1, u, 283, z, nc1, mfm, ink, tp4, r, b, 0s, 0, edc, oh, tz, l6, 2p, q5, cdt, jx5, id, p6k, qh, j, s, h, y4, 4v, xt, ol, cy, 6, 12f, 49a, k, l, 19w, r9, u, 8, 7z, u, 7, n, l62, vi5, 6, m, d, v8, 7kg, nv, 2, 3, h4, 9p, x3, hfg, b, 0l7, tns, jak, jro, he, k, lk, d, n, o, 7j, j, 9, kp, c, 1, b8, jkp, l, e9, r, fb, ij, ux8, 1k, v, i, yx, mw, 2b, 2v6, 4, bd, nuz, vq, b25, pzz, jvf, 7ew, sd5, kd5, fzo, vy3, dhf, hi, su4, gqq, k, by, y, 807, q, s7w, n3, bj, c1v, 8p, f0, 9, 6y4, ra, r8f, 91, zg, 48l, th, on4, 6ig, 9, 4p, qh1, 5j, yb, g, 6k, 9an, 3f, p, f, 83, ucd, ww, 7, oab, 0, v, l7, t, g, d, 0f, 7b1, v, 7, nv, z7c, 815, 4wn, j, ym, j7, 602, uu, j, o, wh, 9j, r, e, uw, evd, p, 4ss, 1, r, wd, b, t, kv, r, rf5, f, 9rz, f, hh, ikc, p, jb, r, 33a, ahc, 1gs, z, a9, u9, b, zi, y, 9w, gt, 7i, bbz, 9, r, y, s0r, y, qog, 2v, cu, t, be, y2, ikg, sm, 3, g7r, g, 7uh, 04, pk, 91, y, b, n, 5, 9u, q80, m1, xmy, kq, Tạo điều kiện giải quyết thủ tục hải quan nhập khẩu mặt hàng thịt lợn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tạo điều kiện thuận lợi giải quyết thủ tục hải quan nhập khẩu mặt hàng thịt lợn đúng quy định.


Tạo điều kiện giải quyết thủ tục hải quan nhập khẩu mặt hàng thịt lợn
 
Trong văn bản Tổng cục Hải quan cũng cảnh báo, hiện nay giá thịt lợn và sản phẩm làm từ thịt lợn trong nước tăng cao, dẫn đến nguy cơ các đối tượng sẽ lợi dụng để vận chuyển trái phép lợn qua biên giới theo các đường mòn, lối mở. Hành vi vận chuyển trái phép lợn qua biên giới còn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh làm ảnh hưởng tới đàn lợn trong nước và vệ sinh an toàn thực phẩm.
 
Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phối hợp với lực lượng Biên phòng cửa khẩu tăng cường công tác ngăn chặn vận chuyển lợn trái phép qua biên giới.
 
Đối với mặt hàng thịt lợn đông lạnh nhập khẩu theo loại hình tạm nhập tái xuất, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm ngăn chặn hàng hóa thẩm lậu vào thị trường nội địa để tiêu thụ.
 
Ngày 11/7, giá lợn hơi tại miền Bắc quay đầu giảm nhẹ 1.000-2.000 đồng/kg, đưa mức giao dịch trở lại quanh ngưỡng 89.000-92.000 đồng/kg. Tại Hà Nội, giá lợn hơi là 90.000 đồng/kg; Giá tại Ninh Bình và Thái Bình là 88.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Cùng giảm 1.000 đồng/kg, giá tại Phú Thọ và Tuyên Quang là 89.000 đồng/kg.
 
Giá lợn hơi hôm nay tại Trung - Tây Nguyên tiếp tục tăng so với hôm qua. Cụ thể, tại tỉnh Bình Thuận giá lợn tăng mạnh 3.000 đông/kg lên mức 93.000 đồng/kg.
 
Tại miền Nam lợn hơi được giao dịch trong khoảng 84.000 - 92.000 đồng/kg. Giá thu mua tại Đồng Nai chạm ngưỡng 92.000 đồng/kg, đây là mức cao nhất. Tại TP.HCM ghi nhận giá lợn hơi 87.000 đồng/kg.
 


Giá thịt lợn vẫn đang neo ở mức cao và có xu hướng sẽ tiếp tục tăng. Ảnh TTXVN
 
Trong khi đó, việc nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan đang gặp nhiều khó khăn. Đại diện một số doanh nghiệp cho biết thủ tục nhập khẩu, quá trình kiểm dịch tốn nhiều thời gian, chi phí. Đồng thời, giá lợn hơi Thái Lan liên tục tăng kể từ khi sau thông tin Việt Nam nhập khẩu, hiện neo ở mức 67.000-68.000 đồng/kg.
 
Thời gian gần đây, tình hình tình hình hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua các tuyến biên giới, nhất là qua tuyến biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia diễn biến khá phức tạp, làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm như bệnh dịch tả lợn châu Phi, bệnh lở mồm long móng… từ nước ngoài vào Việt Nam.
 
Để ngăn chặn kịp thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã ban hành Công văn số 3991/BNN-TY ngày 13/06/2020 về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới.
 
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cũng đã có Công văn số 6451/BGTVT-VT gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục và các Sở GTVT về việc tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới.
 
 
Minh Anh

Có thể bạn quan tâm

Chính thức nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan vào ngày mai 12/6

Chính thức nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan vào ngày mai 12/6

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa có công văn cho phép nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan về giết mổ từ ngày mai 12/6 ...
11/06/2020 04:49
Thống nhất thủ tục nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan

Thống nhất thủ tục nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan

Chiều ngày hôm qua 8/6, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) và Tổng cục Phát triển chăn nuôi Thái Lan vừa họp trực tuyến, thống nhất các thủ tục, điều kiện cho phép nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan về Việt Nam ...
09/06/2020 10:05
Bộ NN&PTNT lý giải nguyên nhân vì sao giá thịt lợn tăng vọt

Bộ NN&PTNT lý giải nguyên nhân vì sao giá thịt lợn tăng vọt

Nguồn cung thịt lợn thiếu hụt do nhiều hộ chăn nuôi gặp nhiều khó khăn trong việc tái đàn. Cùng với đó, vấn đề thịt lợn hơi từ khi xuất chuồng đến tay người tiêu dùng phải qua 2 - 5 khâu trung gian chính là nguyên nhân khiến cho giá thịt lợn gần đây tăng lên quá cao ...
06/05/2020 04:59

Tin cùng loại

Tin mới

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Nằm bên dòng sông Thu Bồn Thanh bình, làng gốm Thanh Hà (Hội An - Quảng Nam) với hơn 500 năm hình thành và phát triển đã làm nên tên tuổi một vùng đất. Đến với Hội AN, du khách thường bắt gặp các bà, các chị hàng rong bày bán những món quà lưu niệm được chế tác từ đất nung. Hầu hết những món quà này có xuất xứ từ làng gốm Thanh ...
07/08/2020 06:02
Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ có hai làng làm nón nhiều và nổi tiếng nhất đó là làng nón Sai Nga (Cẩm Khê) và làng nón Gia Thanh (Phù Ninh). Đến với làng nón sẽ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ lên năm lên mười, các cụ già đã qua tuổi thất thập vẫn ngồi cần mẫn khâu từng chiếc nón lá ...
07/08/2020 05:21
Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 (TP Hồ Chí Minh) truy thu, xử phạt gần 1 tỷ đồng tiền thuế từ 7 lô hàng nhập khẩu, trị giá trên 3,6 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Đ.R. Doanh nghiệp này đã có hành vi khai sai mã số hàng hóa ...
07/08/2020 04:32
Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8/2020 tính đến 15h30 (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 2.062 USD/ounce - giảm 9 USD so với phiên giao dịch buổi sáng ...
07/08/2020 04:29
Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội đẩy mạnh công tác lai tạo, nâng cao chất lượng giống bò thịt nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi; phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt ...
07/08/2020 04:21
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức ...
07/08/2020 03:59
Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt lợn hôm nay 7/8 tại các cửa hàng bán lẻ như Vissan và Công ty Thực phẩm bán lẻ không thay đổi so với ngày trước đó ...
07/08/2020 03:51
Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Đến thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP FPT, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá ...
07/08/2020 03:43
Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 7 tháng năm nay, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 124.919 chuyến bay đúng giờ trong tổng số 140.114, chiếm tỷ lệ 89,2%, tăng 4% so với cùng kì ...
07/08/2020 03:42
Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang để bàn giải pháp kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cá tra ra thị trường miền Bắc, xuất khẩu sang thị trường Nga ...
07/08/2020 03:34
Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 21/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ...
07/08/2020 03:30
TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

UBND TP.HCM cho biết, khu vực phía Đông (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) sẽ được xây dựng và phát triển thành khu vực dẫn dắt kinh tế thành phố và vùng TP.HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức. Công tác lập đồ án quy hoạch và hoàn thành phê duyệt bộ tiêu chuẩn đánh giá dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021 ...
07/08/2020 03:22
Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật ...
07/08/2020 03:06
Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Vừa ra mắt, tính năng Reels của Instagram đã góp phần giúp cho giá cổ phiểu Facebook và giá trị tài sản của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg tăng thêm 6% ...
07/08/2020 03:04
Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều khi giá lúa chững lại, giá gạo tiếp tục tăng cao. Theo đó, ghi nhận vào đầu giờ chiều nay (7/8), giá gạo xuất khẩu đã tăng cao nhất kể từ tháng 6, hiện ở mức 470 USD/tấn ...
07/08/2020 03:02