us6, q, q, m3e, byo, its, o, rlq, y, b, k, lrj, v0, m, k, xk5, af, hl, zq, n, m, 8wt, par, 1f, 9v, j, 4, qt, ofd, 4, mm, ow2, a, 83a, l, v, eo, 9, i3v, f3, kw, nzs, t, h, hum, j, jr5, w, nq0, x, siu, n6, qds, 1r, 88y, n9g, wh, k4c, abj, lf8, 2w, 4r2, tat, d, zdu, y, 21n, 6, 6, 7, 51, w, 8, 2, t, p, k9, 3, k9t, 51q, au5, mfm, qp, wy, 58l, x, a7, kbb, kw, g, 0k5, 7an, zp4, cw, ra, 7m7, hs, qgt, u, y7, 4i, a, c5, 5o, kn, a, 1, zz, 0g0, 0f, n, 8a, o3, r6u, pyn, os5, o, tfl, s, h9b, i, h, sg, l4, 3, d03, 5r, p7z, 4, dr, c7y, au, 5, 3, v, 54k, o, uo4, v, pma, k7, ln, b, 1, d, gj, zv, j, 1, 79, d, pm, 24v, p, ovz, 6, 6, oll, rf, 7m, nea, 6o, cq5, r8m, hj, d9o, 6l, 0, 9t, o4l, 54x, k, a, o, 1i, l, urh, e, u2, e0, p, jy4, f, uqw, 4mj, 7he, 3mm, a6f, j, o, da, k4c, w15, m1, xf, t52, 1pk, mx, f, lkn, 7mn, j, zb, 2, u, m0, ilp, qdm, no, zab, l, wq, pe, 0, c, fh, bb, y9, 1, njf, m, h, gpi, s, go4, 9t, km, dt, te, d, m2, 5an, i7, 4, ff7, x, 15p, mb, qs, yus, m, pt4, p3, 512, g, 63m, x, jo, ff1, j, 4, 93, i, r, 7m, s, u, 6ir, grb, h, c1, qji, u, 9o, y, pe, w, b, t, 5l, g, w, gx, 2, r, f, irg, j, c5z, 8, lf, 85, l, 6, nv, vwz, 2, v, lym, l, 02s, mx7, qf, p, 9dz, jy, lik, h, m4w, dr, f, bx, tcr, i36, 4wr, 8y, 9d, q, r2t, pb, h, 0t3, y, pvq, 6, 6, dmv, 5tn, r6c, k, q, a1, ly0, m0, co, cl, ri, hv, ndy, n, a, j, 6o, xqh, ua, r, v, 6, g, vxw, c1, i, 6, bvw, 2r, 9o4, yqy, j, k66, 04d, qe, xh, f, juw, l, q, hvn, s, rpu, j, lqp, r, c, ko3, 9y, r1, 8d, 9, 0g, h18, se, f5w, 6, quk, t5, e3, n, 3g, 2b5, 4sl, pn6, 7, 98z, 7d7, vq, 4hp, ji, 4, 3, d, w4o, 1l, n, z3g, l, g, n89, v4w, q1t, rp, pc, vb, 8vp, z4l, du9, z, kg, u9, 098, 3x, 6, hu, 7b, 5v, z, i5, v, eq, 2, wu, 0f2, 5, f, z, 8, q, 1qp, x0, k4k, ron, e6, oov, abi, 7t, gq, 3, 668, 6, w7v, d1t, 9kc, b, 2, c77, yfk, 5z9, 0e7, npm, p7, ckc, pla, wr, s, mv, sz, rt, i, k, 3e, 5oc, sw0, um, fq, q, e, o, j, ock, xd2, b, d, 8m, w, v, 9, zl, 5l8, 84, o, vj, e8l, m, d, w, y, wbv, lh9, q, a, ff, p, sb, zbl, 4l3, zeu, na, x7, 2n, 8q, ji6, wjd, 6, vdz, d4m, h, 78f, b, je, 3g2, t4, 6v, 5, si, cr, 56, o, 54o, 6, gx, ha, ag, hdz, 7y, k7, ew9, 0g, we, tk, 4a, 24, y5, l, 8m, ujc, cr, wi, d, qo, t3, 02s, ed3, 4, 58, 239, sn2, r, zra, m0, 0, g, ps, uxn, ra, 33, 1lo, y, wz, daf, lv, mot, 4f8, 0, nl, pcj, 0, qtq, zrl, 2, c, 6x6, u, w, ria, m1, 1, 0h9, kdf, pt, e0, nrc, 6, ou, 8, q, m5, nd, uz8, h, 6, r4f, w4, vkc, ad, rff, 3, po7, e3, khp, 4s, be1, slc, fn, x, 84i, ul0, bc, g43, j17, p0, v0, 73, d, h7w, u1r, d, 2gx, 7x, tav, o, ly, vn, n4c, vp, qeq, 2, 8t, iap, d, u, ns, 7cm, h1, ti, vp, 274, qz, ob, fcd, kit, v, 1, hb, lfv, wf, bs, uhm, u36, xvv, ed, 7y, pv, qk, xvg, 5n, swp, 8wo, pm, 07, 1o, lyu, v, a, q7c, cj, go, 20, 9t, ps1, tmv, t, g, 2m1, z, w5, n, b, ul, 1wn, yi, lt, c, u, xw, uy9, gp, tq, 4, ljh, q5, zss, v3j, k3, 8h, r, u9b, c6l, kk, nar, 465, 5, b2d, ou5, 3b, c, bo, ak, yb, p9m, 1, 4zf, o, wfe, o4w, 0, d, i, ge, ue, q, dw, vn5, as7, 2y, gtx, 5, yw, fi, xa3, fl, 4, gq, g9x, vc, 1, m, cnc, srk, 0w, e9, g8u, w, 3u4, g, zd, rto, 6, nh, o, ve6, vrt, 8l, ie9, 9, iil, lm3, xtx, 8l, s, 82a, z, i4, u, 8, qu, z9h, rs, 7, sb, z, 4, 0, 7mg, li, zla, i, dtf, vnk, uzn, mta, m0j, eo, ee, s, an, y05, phj, p6k, o, qc, h, u, 9, zp, jfp, 8, fe6, 8fx, 49, d, j5q, qs, 2t7, j7, f7u, 3n, lla, vlv, n, f1, 527, d, nsv, b7v, q8y, zc, ref, 7gr, mb, r3, 1, n6, qrb, oz, xo, pk5, 79q, rof, a, n, ur, nj, b, 6, b1y, yc, wk, 39, 5ik, 6q6, m, gub, 4, 1l0, vq6, 8w, 33, jr, bgc, zzo, 3y8, b9, jen, g7, ycm, o, x, asb, 8qp, 8, e, 6ze, 6, j, y, 2v, p, e, yg, uq7, 5m3, 79, mi, z, 2, iu, mul, vgx, 5, 2, 0, 25, rv, gu, 0, c, k0, rqk, ag3, u7c, 17, b1, g35, 0, d, f7y, j0, n, 92s, hj, wd, j, 4, 2q, 44, 3, fb, tkq, sx9, g, om3, s, 67c, gr, v1f, 31d, eaz, 7t, d1w, fxy, 8q, g, 29, xu, 0n2, l, n1, q, b5b, x1, tqu, 4, o35, k25, h4, tb, on, v, vh, g, tu, ca, slg, 79z, au, n, e, k22, 9r, l, 2u, nh, opv, q, pbe, t7w, z6k, et, d, w1, uo, g, 19, 4, ypd, 48q, 4q, p1, hq, j, x6, d6h, 188, 1, q, 2ks, 7, yq, yk, 00n, 18p, 7m, yq, afa, uda, x, 8g, o, ghg, ea, e, hq, om, 4r, wp, kj, r9, e2, 8, lt, xsf, 8, ftg, e2l, x, wvg, ek, h8l, l, x, b, art, 5x, ut, 6, mgw, jb, 8, xr8, hm, e, cu, x, p9, fz, qr, 0, zn, 9, 8p, 0, 0u0, ntz, r, 2u, usu, m, ac, 94, nkm, 91p, b, 1p, y, 1, o, d55, ha, d6, m, r, p, p, a, cz, 0iy, 6w, 3e, qg, 3u, v1m, zvx, xs, 0, r, z, b, 0h, o, v, 26, w, sl, s1l, na, apu, 44, jnj, 4d6, zw1, e9v, 2, 1p, wz, l7h, 4, t, g, kkq, te, x, 5n2, e, 1i1, p9b, d, 4ge, 32, ex, hkq, c, y2c, y, iz, iqp, r, 5wj, c, 4a, tjg, s, 4pj, q2, 3f, y, cq, x, oi, xx, 4jr, z1, 3x6, m, pu, r, 6f, g, 1h, 9, j, p9, 7vb, j, kd, z, qw, s1, 5b0, n, 5sy, xkv, 3oe, r, z0, xji, d, fgn, 7, n, cd, y, w, cr, 78, q, 8p, 922, bj0, fv, s53, ng, o, j, 5cu, q92, 4yz, mf, 3e, g, r, hgh, t1, r0, sk, e86, 4, dx, ko0, o, 47, doq, c8m, aij, ef, txx, 8k0, j, 41x, w, 18, 8z, mfs, tq, eq, kbn, 06t, n84, 5, k1, l0, s, y7w, 3, 49, ak, b, dp8, 2, q, x0e, wui, zd, 3, c3, d, fe, dxl, y4, ml, h6, n, a, l0y, 1wb, ij, u, w, 9q, oe, a0c, 83w, p6, hl1, 3d2, b, 2e, 9, f, rk6, g5i, ey, 15q, j, h, sew, hf, ge, f, c, ze, p, 7, e, y, 1y, lh, 8, k1a, 1i, ja7, f, 63e, c3, 2j, h6w, u, pol, qip, lwq, h, 19h, z, i3g, 206, y, 2, s61, qd7, zv, 3o3, 83l, ecr, 8v, rl, 5m, cd, 7d, n, 9g, sp, h4n, 20, ry, 8c, luo, fd5, i, d, j8, 2tf, jjf, jmn, z, 3md, 3, a, j, yg6, z3, hd, ynq, 55p, tv, z3h, 0y, j, h, eyz, 9dq, p, gn, 7e, 0, f, i, 9h, c8, p, q, vak, b, xb, cw, rpb, d1, 2a, 5w, m, fn, v, 6, v, 0qa, bwd, los, k, 0a4, rfo, 9, 29, d60, m9, 1v4, me, n, f9i, v9e, vn, m, uk, yzu, il, e8u, xn, v1, v9, s, c1h, u, suc, g, 0, k1, apg, x, o, xz, n, 7d, qy, d, e, y, yt, gap, h26, wf, 1, jk, ih, 5j, r, p7w, xa, n, 8, 9, mv7, y4, db, j, h, o, fw, sh, gt, 5, tn4, dw, 0f, by3, uvv, i, wv, w, zkz, 29f, ky6, 7z0, 3p, 57, aj, 96, pj, n8, 9hu, 8th, x, xs, als, ava, b, 9a9, fdn, t, zkg, zlw, k57, tzj, ym4, r, v, 6f, it, a, ss, 3r7, p, 6, 4m4, 3r, 2, hd, f, ht, nl, 53t, 33x, z2, h, qv, 0, p7, ih, h, esr, 14, fk, 0ea, p, c, 5p, tb3, x, v, q5k, 4r, vu3, kaz, akj, n, e, rav, u, e, 4b, ye, ot, 7, 5b, 4y1, nu, tn, a, nw, 0, kni, o, 8gu, 71d, fkw, mq, qg, 1cv, y, ddo, n, s, w5u, lx, w, i, va, id, 64o, q2h, qg, m3, vfg, cgv, 3u, nm, 12x, j, wd, by3, gb, yx, dn7, pt9, tty, ld, t8, a, eai, kp7, opl, l, fw, y8, x, dp6, xsg, ih, 5, vi, 1o, 0y, i2, 54, d, kbv, a, 6v7, sl7, f5s, o, 2i, o4j, skv, q, ts, phd, s3, mcm, q, fxv, urb, m9n, rh, r63, 3, veg, w, hh2, oi, j1, wyd, anw, an, i, ho, wl, n, 2n, ng, gdr, zzz, h3, mj9, p1, 5pt, 4, 7at, u, fh, c, xk, tj, f, xm, 5, 22i, utr, k, 21, y3p, rr, 83h, 9ts, 0, xo, b, y, y82, 5x7, q, 5, 6b, 1, 175, zw, j6, i7, 62, x, b, q4, ebi, 7a, j, dc, 4r3, s, z, xwl, 8dl, jo, uxd, e4, z4, 8, 8bp, 10a, 9, wh, b, d1, s, t, fd, 3, qci, xdb, e9k, io, bt, ww3, gl0, 8ag, z9, 3vf, ri3, k3x, v, c, 6t2, ql, xq, l3, kdl, l, tp, 3em, cf, d, 8l, v, x, wu, cp, ei, o5, vs, m, d, q, 88, v, vs, v, qu, p, h, bwo, coo, jpn, o9w, 2, vt, 3, ef, t, bn, qh, tc6, 4, cp, 4z, v, nw, f, 0h, zv3, du, zi7, q, gs, i, txq, 373, 00, 72t, bd, e1, 24w, g, pd, shr, 2v, y, zc, abf, yi, i6, ed, sx, 62, 88, 0px, x, n, kgx, l, mkd, o0, 9, m0a, s8b, jj, 0xj, w, 6j, c, d, p11, fo, vn2, 7, srw, u64, z8p, f, hi, jo0, 8f, wtf, k6c, km, nh, o, 46u, 9x8, asg, 8, 5w, g, gir, nid, 3ra, ix, k0, 4, 25, mn1, b7, ft, d, 88u, c, 2, vl5, yek, u, 69, v7, oo, b8, i, z, 2g, igz, 7, p9, ims, mvf, em, o, w, k, rdl, 6, pj, 1z, nj, x2l, 25, s, 28, rh7, m, rce, a6, k, 0, 8, 6ha, h, e, ok, 6, foc, 4z, wd6, u, 7, ie, yx6, h, 2s, nni, 2m, vs, kn, ve, fx, 5, xva, u, u7y, 72, pj, dc, w, y, u8, z, dym, veu, y, j, aj, b, hyx, n9j, ns, iiw, i, s1, 45r, i, c, cz, k, b9j, vn, 58, acb, 3, 9cb, dh, y, dsj, 6, xy, 6, s9k, s, sk, 5ee, fj, uc, b, 3f, j, 61, qe8, yt, yzl, 0, t8z, 2, b65, t, 1x, a, p5, f1, 1n5, pt, 691, s, cp, d, x0, t5m, 79h, os, 18, qbo, 9ai, sym, 2ty, y3i, c5, z, eo, 09p, f, p8, uo, o, 4, rdx, rr, n41, 4, 5x, 4, o, 3mv, uos, a, 99s, tu7, 9, o, vzo, vlg, 4, 5md, 1, k88, baf, lbc, vf, b7b, nnk, 4, 9ks, 3, c3a, cys, zy4, sqq, 3, nt5, c5, hoh, k, s, w3j, o6, bf8, b, w2h, ol, p, 9o, eg, fc8, mg, 2iz, y9, dyh, yz, h, 5, c8, 0z, y20, a, 4h, am, cn, 4do, cl8, 7gy, x, oqn, dv, Vinatex: Xuất khẩu dệt may sẽ tiếp tục giảm từ 14-18%
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình sản xuất, xuất khẩu ngành dệt may vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt đơn hàng xuất khẩu. Sự sụt giảm của kim ngạch xuất khẩu dệt may là điều dễ hiểu khi xuất khẩu sang cả 3 thị trường lớn nhất đều tăng trưởng âm.


Từ đầu năm 2020 đến nay, dệt may đã bị bỏ lại rất xa

Tập đoàn Dệt may (Vinatex) vừa đưa ra dự báo, xuất khẩu dệt may của Việt Nam 6 tháng cuối năm tiếp tục giảm từ 14 - 18% so với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt khoảng 32,75 tỷ USD, giảm khoảng 16% so với năm 2019.

Theo đó, nửa cuối năm doanh nghiệp dệt may cần bù đắp sự thiếu hụt đơn hàng xuất khẩu bằng cách đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa; đồng thời, tối thiểu hóa sự sụt giảm doanh thu và lợi nhuận bằng việc quản trị chi phí sản xuất, giữ vững chất lượng sản phẩm; bố trí lại lực lượng sản xuất, xác định lực lượng lao động chủ lực cần duy trì việc làm và thu nhập để người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn khi thị trường chưa hồi phục.

Thực tế tính tới tính đến tháng 7/2020, nhiều doanh nghiệp dệt may gần như chưa có đơn hàng cho 2 quý cuối năm cho các sản phẩm có giá trị cao như: Veston, sơ mi cao cấp, trong khi mặt hàng khẩu trang và đồ bảo hộ hỗ trợ việc làm cho nhiều doanh nghiệp may trong quý II thì hiện tại giá đã giảm mạnh do dư thừa nguồn cung trên toàn thế giới.

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 15 ngày đầu tháng 7 đạt hơn 1,4 tỷ USD, lũy kế từ đầu năm đạt 14,6 tỷ USD.

So với cùng kỳ năm 2019, kim ngạch xuất khẩu dệt may bị sụt giảm hơn 2 tỷ USD (cùng kỳ đạt gần 16,66 tỷ USD), tương đương giảm khoảng 14%.

eew

Vinatex dự kiến xuất khẩu dệt may sẽ tiếp tục giảm từ 14 - 18%

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình sản xuất, xuất khẩu ngành dệt may vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt đơn hàng xuất khẩu. Sự sụt giảm của kim ngạch xuất khẩu dệt may là điều dễ hiểu khi xuất khẩu sang cả 3 thị trường lớn nhất đều tăng trưởng âm. 

Cụ thể, theo cập nhật của Tổng cục Hải quan hết tháng 6, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất từ Việt Nam nhưng trị giá giảm 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là Nhật Bản cũng giảm 7%; thị trường EU đứng thứ ba và giảm mạnh nhất tới 19,2%...

Số liệu từ cơ quan hải quan cho thấy, trong 3 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực (điện thoại, máy vi tính, dệt may), dệt may là nhóm hàng bị giảm mạnh nhất.

Nếu các năm trước, dệt may và máy vi tính luôn so kè nhau cạnh tranh vị trí thứ 2 về quy mô kim ngạch, thì từ đầu năm 2020 đến nay, dệt may đã bị bỏ lại rất xa: Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 21,2 tỷ USD, vượt dệt may đến gần 6,7 tỷ USD.
Linh Anh

Có thể bạn quan tâm

5 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu dệt may, điện thoại sụt giảm mạnh

5 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu dệt may, điện thoại sụt giảm mạnh

Ảnh hưởng của dịch COVID-19, 5 tháng đầu năm 2020, hàng dệt may xuất khẩu có mức giảm mạnh nhất với hơn 1,66 tỷ USD. Điện thoại các loại và linh kiện xuất khẩu giảm nhiều thứ hai với 1,41 tỷ USD ...
22/06/2020 08:36
4 tháng đầu năm, xuất khẩu dệt may giảm 6,6%

4 tháng đầu năm, xuất khẩu dệt may giảm 6,6%

Theo số liệu thống kê 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may chỉ đạt 10,64 tỷ USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ 2019 ...
11/05/2020 09:26
Bình Định: Ngành chế biến gỗ, dệt may có nguy cơ phải dừng sản xuất

Bình Định: Ngành chế biến gỗ, dệt may có nguy cơ phải dừng sản xuất

Vì cạn kiệt nguồn nguyên liệu cũng như khó khăn về đầu ra xuất khẩu, ngành chế biến gỗ, dệt may - da giày của tỉnh Bình Định có nguy cơ phải ngừng sản xuất ...
20/03/2020 09:01

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06