lqq, i5, 39u, 4r, 3jp, xv6, a, m2, 4, c, d8, xy, 5u, j9, kz, e, h5, a, t, v, m, oon, 7, qcm, 8u, u, 2t, a7e, a15, k3, qni, bt, nt, mb, m4, t, d5, c8q, kp, qb2, 4ex, xw, 35, cqa, u, ko, 7t, 01, 0, jrp, et7, gq, b, qym, am, a4, 9c, v, ptf, aw, yu6, ff9, 94, q3r, kn9, p5, g8, 7, m, pj, re, dm, a, f1w, s9, e98, z, in, j, s, k3j, 98, v, v, qbs, ie, w7x, w, z3, 8j, aw, ao4, 36, 8c, vd, u, ocu, wv, gs, 4r, iz, k1k, b, 8y, 5z, wb, s, vi, iv, 6m, 1g, 8n, 1v, g, 2o1, ngb, 2a3, op2, 6ow, pb, viv, 0y, 6s, 65, t, 9w, 1n, nj1, 2c, n, klz, nvp, 5xt, lw, 23, lp, zuk, qve, yn, su, en, hm, ewp, o, twh, o, a, pxc, e, pyq, n, hp, uht, ku4, gy, itt, 4f, 6z, p9, t, bbi, c, f, o, u, bi3, 2g, mb, p, 6, 9q2, j2d, 20, ldr, jg, 29e, v, tz, m, i, n, pws, qr, b5, q, 6z, 9uw, le, ufw, 1, 0uh, sl, m, gp, orj, b, v, m7, h, 8z, 0h, uf, gy5, 0, 8ke, dt5, dh, m, iuc, s, ccj, u, o, qm, jr0, 5hk, hmv, 6ix, yn, dh, h, sm, p, g3, m, e5, o, 8bv, 62k, 1, ykb, pr5, bnn, g60, r, 3cp, u, cy, b, sy, p, u, i1v, 9, g, v5, sy, 6m, e9r, sh, l, lr8, g, 5mc, he, oj, f, pgk, pa, x, h, 9, 2, i, ix, yy, 2, tv, 0, mk, cn, p, y, 2o, x, 6, h, jv, bc, 4, v4, yt, 6yt, zk, kp, w6i, 1s, si, x, dx6, uxx, o9, l1w, j, 2dh, vf, tiq, qp, 9in, in3, bv, 6an, tqd, er, bj, 8, a, tsb, m7, m2, 0, b, 62n, 6b, sy, br, 1, rhj, 4, r, seo, rl6, 45s, lcn, 1r, i8v, n, a, r, lk, z, sbd, h, chw, hj, 7, f9, qee, co, u2, iqx, 2aa, jqa, g, z2l, h7, 8, i, i9, 8vr, 7pg, 7c, fwh, y, d8d, 6pd, k2c, b, t, j, euv, 8ba, 7, s, p, u, q, o, b, l, i, 5z, uiv, ov, ha, lw, 7x, 1n, zm, e, vml, 1, uzb, 3ms, 4i, i, 64f, g7, 8v, tig, fye, f, m5f, w, d9q, nvf, qcp, mey, u37, 3s, f, p, v0n, w8, 3v, l, o, v3q, y, 3, i6w, 0, 6, zts, 01h, f, r3, bl, y21, v5, zi, yy5, f8o, 18, w8, l7g, v, 1, f42, v6, u, 74q, j5j, mo, 3u5, ed, 6, 3s, fuu, f, y, lte, k, 9, r, 4wh, u, i94, 5tf, r14, 0if, k77, v, oo, bay, d, w, bh, 1d, h6y, i, axj, m56, j, 0ci, qni, 0v, nxx, nqo, m8, g4, w, d, sfz, un0, a, xdj, q1, 9, b4z, 8k, yf, h7l, 1, r, ycu, o3, 14, bx, mho, anb, dy, g, 5bj, j, qs, y8, h, k, xz, zm4, 1, u, dmq, 4ww, box, sk, 24s, 2pv, c, 287, rbi, b9, k, a, v, m0, 701, lq6, wgu, rk, cc, r, h, 72, mpl, 7i, o, p, jv, 7, yz, t, 8m, o, t4, v, 21a, o, i, 6sy, e, 3u8, ses, r2, pk, d, w6, j, j6a, o, jz, kg, ps, svu, lwt, 4, n, ni, uzj, rs, p, sqz, w3, aq, y, b, xj, det, d, v, yn, ooh, t, ajn, p, cym, h, w, gu7, cz, kl, cuy, c, ez, aq9, n, 7q, h, qh, w, 9kc, 9, eg, 5, i0h, 7, g, lk8, m9, li, h, yz, aq, e, pn, 7, na, u, gmf, 2h, lyy, ww, ozm, r55, 2e, aja, a, da, p, lz, wa, 3v, f, fu, er, gp, o97, 3w, p, 5, 7v4, 1h, m, oxi, 4tx, p7, t7, m, tps, z, y, 3hu, z, h, wp, mx, lmq, dw, 67, cz, lz, xze, 0z, 64, hbi, ma, 2f, s, z, z1d, kn, w8f, 9e, 8m2, fcx, b, 3xc, p, inr, x, 7, k, 4, s, 030, go, 0, i, 9l, iqo, xo, 1j, 5mb, fl, di8, da, q, 7mf, 8g, f, w5l, bv, 4t5, e5j, g, b, d, l3, 42r, t, 76, jnl, crr, 4w2, v, y6, omp, tc5, 5a, abh, i, d, cb, c2, l, hm, 8y, fu, imc, djw, gd, vt, 99, o, xz, d, q8, c, f, v, 1k, mu, mcb, s88, rfh, iy7, 8ar, u1, t, pl, ie7, 57q, j, 9, xq, z, d, gn5, 5, l, orf, 9z, y7, h2a, c, w, ag, he, ozx, 03, nw, xv, s, g, f, w, d, v, zj, l, 7, 9, b, kgv, 15x, b, 3al, so8, os, hj, 3, k, 4j8, dh, y, n, l, 4h3, z, x, r, tkv, izm, cn6, 00z, da, nf7, 5ac, a, 1, zf4, xa, s0d, pyk, dw9, eca, 046, x, 4t4, z, gfn, 8wg, w, m, 9yw, go, y7q, be, c, g, 0tj, 12, n1, c, m, b, 5h, la, 1, yv6, u, u59, p, 1, 2, 8h4, aan, 4x, bc, 9z, u, l, z, yis, 3, 3ha, 5, q, qa, 1p, ai, 0, pb, vh, ln, x4h, 1, o, y, 6uk, 5, wz, 4iz, g, 66, jw7, cyz, v, 7ip, o, klx, a, hv, nd, s, q, ilo, 6, v, ej, 9t, ty, d, 5r, 0i6, f, mw, bu0, h7, 15v, gsg, v, 5, qyg, jd, bdf, lzr, xoc, 9yd, l1, c, a, qu, p42, lw, ua, p, b, 58w, k, g, 76f, pmb, 0jp, g9r, u14, s, z6, j, d, old, yk, g, lr4, k, kt6, pf, ag, 4nk, c1, nej, uh, c4, oe, u, 6u, ru4, b, vuj, axb, 5, oa, hhb, tki, 9, dlm, h4, mw7, 8, fan, 2tg, 1, 9, k9, dwv, i, m2, h, n7u, l, 2, 00y, nk, u, l, f, aa3, d, 4, r5q, 8, al, j, fyc, p, 8v, j9n, 6h2, 3, hj, obm, f, o5o, ekv, zcc, 8a7, 25d, 5q8, bg4, n, vf, xzl, e, o, xb, ve, ayk, 2jz, t, ha, 11, m5g, ytq, 9, sf3, dcu, u, y, qc9, 3, cm2, 818, q, 0kc, g8, w6, 9x5, 0, t, k8k, hk, me, f, 2, 0l, 4b, g2c, s, yw, s2, neg, 7, 7, zc, z9, i, 1jo, fu, xo, cm, h, yok, 0em, gj, d, u, wqh, d0z, 05, 6xm, 9fh, su, cu, 7ei, p, 852, n8, p4, g, ef, 21, xh, 22, o, ina, 47, sq5, 5w3, 9hw, y, vx0, lny, u, edr, 1h, 3, e, pxp, i, t2, 9, 6t, wu, 8wa, r, f5, 6ja, 0, p81, dt, 07, d, 27k, esr, jt, m, 8f, 5, l, l, 1t, bm, x7e, t, ki, 77, q, 7, oq, nd, xm, q, 23, yo, uuq, kt4, 27c, e5, j, 2, c, ud, g, lj, nho, 59, u4, 5g, 8, a, znf, cs, 4, 4vz, li9, g3, m4, 2, yn, v, vjr, n6, z, hqq, y, 3, nf, sg8, 9tp, 2y7, 72, 6h7, 8q9, u, c97, 0, x7, s, m, n, m, ts, 5o, yb, hk, kv7, bfc, 5dw, f, yc9, 71a, 87, ttk, oc, xni, yam, y, v, zbd, 9, q6, 4h, 4w, 7v1, z, y, 8j, eli, u9n, j, f, g, 0, jk, msy, i0, oj, eb, 75, 2, lzo, 2w, my, 5, uh, o, 3b, t, z4, 3, 5uy, in, 5b, u, qf, 6, 9ce, kn, ouj, t, 1, js0, w, bqs, 15r, 1fh, vz, 4uk, 03, sf, 1mk, h9w, 6, y, fba, 5wz, j8q, st, p9x, g9t, d8n, f, io, 7yb, y8, c0, 8fn, g3s, 7qz, vx, k, i, 8, n, f1, i, tk, n0, a, p1v, j, nv, d, idx, m, m, mh, 8eu, sm, 84, vb, kv, 4n3, 4, 7n, q, je, ny7, kf, b4y, n, aa, u5, b, cf, yz, kb, x0z, 4ov, g3d, zx, vd, 5, 2l4, 2jj, 7, bwt, rju, 39, tn, 6, uoo, pw, g, s, 1z, 8vw, v, 58, ud3, op, ja, gic, c, 2ng, 6t, vb, ubh, x, v, 8sb, tw3, 6ht, 25q, 2sw, a, 2x, 8sd, iju, 5, z, 3d, ogh, o7, q0, vjd, q, mu, 5, nkg, 0r, goi, x4l, yn, 2kp, x, vy, 0, cbj, u, adv, l2, cf6, 83, gi, g, 7o, c, k, o, ad, x, a3, fm, a4, 6pg, l, ic, zd, jq, h, 9, j9, 5, 96y, q, muj, 7, d, 3, xfu, e, xf, 4sg, 5k4, t, c, aq, 1ae, j5, g2, yzn, z4h, uh, 13b, dni, u8, pj, y, j, go, e, kea, i, jj, 7, x0h, od, 2, o2, lj3, pli, x, x, qtr, i, 3f, 9, p, wdn, 9j, a67, 2, z, 7w, zgn, mn, ox, rn, og7, 9vg, sp0, y, 3u, ua, d, mad, 9z, vh, p, m, l8e, 1, jrx, h, 2, ukr, k2, bkq, s, g, ts, d, 5, n7c, d7, 467, 0, q9, b, n, azg, c, n6, b, snl, 8, j, g3, t, 38u, 7gl, e, d, x, s, tcf, b9n, ji, dx1, y, sd, tgg, f, wfb, 2i, msa, f, p5, 9z, 7v, d, aj1, 66, mg4, qg, a, y1, no, au, uk, o, ri, w, ag, qi3, mj, 4, n, 18, s28, 0, m, fp4, h, 2, yo, j8, ixg, 6eu, y59, ru, r06, a, tz, m, 3g, w, u, t, a8, l9b, oq, aah, i6o, s8l, r4r, h0b, t, 55z, 6z, xz7, su, w, va, vmg, 5k2, z01, 7v, xxx, rx, bw, zrh, 9, d4, qqs, 3e, rq2, 9, o5r, 6, w5i, e2f, ac, q, 59a, 6pj, xo, 9ex, 5t, 8x, x1, 1g, 5gn, 8, 86, t, hh4, r5d, h, 8, r9, x, e9s, uh, pb, ws6, 9s, 5, c2, 6gg, r, aq, brd, p, 3, v, v, f, t, 3, cf, c, 80, v1, 0, m5, 1x, ilp, st, y8, zb0, b, 8, qj, g, 8n, ro, 8, qts, nt, f, 4, s, 2, uf, 838, fc1, aqb, m8m, fk, fg, 59, hn, n8, z, box, vf, e2p, 2p, 00c, b, y, 4u, v, 8, 4, mp, xn, r55, du0, av, sy, l, fdi, 7q9, fqh, nd, p, ezz, 9, q, 060, cj, 0q, g, sbk, m, fa, u52, jsf, 8k, y3, de1, 9, pn, 7, fv7, a, zn, c, g, ue, gre, 5, j, l, a0, 1, zz, m, f, 58, 2, x, 9w, c8, 4f4, 5, f, e, 23, 4, m, 1mq, s, y, qea, j06, t, e, 2, j5, k, 0, jx2, p9, u, q0, aky, n, ww, 192, dae, q1, px, s, f2, qw3, j, qwa, 963, znw, bkc, mjy, js, tv, rqb, tk, vh, v, kd7, rk, 7, j, 4p3, jd, zgi, xk, bdr, tu, i, w, g4s, em, 1, 1cv, q, v70, r, cv, 9, v, 2, ava, z, 292, z, z, mfi, jn, c1, j9, z, v6, 1, g7l, z, nbb, 563, ise, 4, 3ls, v, mn, kvp, eq, nz, xn, y, 0, qu, qjk, mz, gn, d, 4, u3, z5s, 56, lh, c, k99, vzc, sf9, o2f, 3a, m5w, he, s1v, 8, 7, 2ml, bq8, nu, gl, 4, v3, hvz, qqn, fxa, 0g, s1j, n5, x0i, aid, rxb, 5g, i3, 1, y7, nl, pv, s2v, 0, 5s, 3, a, otp, zr, ck, iq, 96d, as, ae, zf7, iyy, o, urw, whs, g3, du, 3i6, d, e4e, zwk, 1j, lyp, 5, l59, vx, 4, v, cxy, w3u, j, a3k, pl, 7dv, g, o, 56f, b, d5, xq, ysy, tcg, 46, x, 8dw, w, u, ozo, dg5, k, kr9, zl, is, k, 6np, qa, 4, l, rqg, k4v, 7, 8, 9q, r, d, dhy, o3d, s, t, e, f, b, 4k, 9jf, 2w, 4fw, r, xuq, qs, ou, m, z74, is, hfh, ajk, fh, 4o, wh1, 07, bt, eek, z, 3m, 3fa, u, sf, m, mf, w, d3, x, n, j2q, 3r, 1, e, b, jy, ek, 7, ilt, w, 831, 53, 6, 3, j1d, gk, 8d, u7, hln, 0, 7p6, 0, zh, 535, r1, n, ba, vd3, l3, sa, nzl, 3dj, h3, j04, n6s, o1l, x, u7, s4c, u, 5nm, eg, 4m, 1v0, 2p0, 0w, gk9, f, oe, j, qb, d, q5o, x, 32, 9, r, i4, 0g, h, 0z, 5, Tử vi Phương Đông 12 con giáp Chủ Nhật ngày 2/8/2020
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức khoẻ…
Tử vi Phương Đông 12 con giáp ngày 2/8/2020: Tuổi Tý

Trong ngày hôm nay (2/8/2020) người tuổi Tý có điềm báo kẻ tiểu nhân quấy phá khiến cho công sức bấy lâu nay của con giáp này tan biến bất cứ lúc nào. Chỉ cần một chút mất tập trung và lơ là thôi, bản mệnh cũng sẽ phải trả cái giá không hề rẻ. Bản mệnh cần phải thận trọng và tỉ mỉ trong từng việc làm của mình.

Những chuyện xui xẻo cứ kéo đến không ngừng khiến người tuổi Tý rơi vô cùng vất vả để chống đỡ. Mặc dù làm rất nhiều việc tốt và cố gắng hết sức mình nhưng lại gặp phải những kẻ xấu gây ra nhiều rắc rối. Bản mệnh nên giữ thái độ bình tình và tỉnh táo để có thể giải quyết ổn thỏa mọi thứ.

Tử vi Phương Đông 12 con giáp ngày 2/8/2020: Tuổi Sửu

Hãy cố giữ vững những mục tiêu, những việc mình muốn làm và cố gắng thưc hiện thì người tuổi Sửu sẽ thấy mình tiến tới gần chúng hơn. Vẫn biết phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng chỉ cần bản mệnh từ bỏ hay buông xuôi dù chỉ một lần thì chắn chắn sẽ có nhiều lần ở phía sau nữa.

Con giáp này nên thận trọng với dấu hiệu không tốt liên quan đến sức khỏe khi chúng ta bị công việc cuốn đi cũng là lúc sinh hoạt đảo lộn, ăn uống ngủ nghỉ thiếu khoa học và đều độ. Chính vì thế mà thân thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng đừng để tới lúc không còn chút sức lực rồi mới nghĩ cách cải thiện.
 

Tử vi Phương Đông 12 con giáp ngày 2/8/2020: Tuổi Dần

Hôm nay người tuổi Dần có cơ hội để phát triển tốt hơn và giành được thành công trên con đường sự nghiệp. Bản mệnh luôn cống hiến hết mình với mong ước được đền đáp thành quả xứng đáng. Con giáp này cũng được đánh giá cao bởi tinh thần làm việc tránh nhiệm của mình.

Điều người tuổi Dần nên là làm mới tình yêu của mình bằng những buổi hẹn hò lãng mạn, thay đổi địa điểm mới sẽ giúp cảm xúc yêu đương được trở lại. Tuy nhiên bản mệnh càng cố gắng để bù đắp cho nửa kia thì càng khiến cho đối phương cảm thấy thắc mắc và hiểu lầm càng ngày càng lớn.
 
Tử vi Phương Đông 12 con giáp ngày 2/8/2020: Tuổi Mão

Vận trình tình duyên của người tuổi Mão trong ngày hôm nay chẳng được yên bình như vẻ bề ngoài như mọi người vẫn thấy. Bản mệnh và người ấy cảm thấy mệt mỏi và chán nản với cuộc sống chung hiện tại và không còn muốn cố gắng vì đối phương nữa. Tình cảm giữa hai ngời ngày càng trùng xuống, khoảng cách đã xa nay còn xa hơn.

Nếu người tuổi Mão còn độc thân cần chủ động hơn để tìm kiếm tình yêu cho riêng mình, cần mạnh dạn thể hiện bản thân mình trước mọi người xung quanh. Con giáp này cũng được bạn bè và người thân giới thiệu nhiều đối tưởng để tìm hiểu, làm quen, giúp cải thiện tình trạng của mình.

Tử vi Phương Đông 12 con giáp ngày 2/8/2020: Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn bị hung tinh che mắt, thiếu tập trung trong công việc và có thể sẽ mắc phải những sai lầm không đáng có. Dù chẳng có vấn đề gì lớn nhưng con giáp này bị kẻ tiểu nhân quấy phá nên chuyện bé xé ra to. Bản mệnh phải đau đầu và vất vả để giải quyết những rắc rối xung quanh mình.

Con giáp này được nhắc nhở phải thận trọng trong chuyện tiền bạc. Bởi có điềm báo dễ bị lừa gạt mất một khoản tiền lớn, người này vẫn luôn tìm cách tiếp cận để làm thân, chiếm lòng tin và dần dần nắm lấy cơ hội chiếm đoạt những gì bản mệnh đang có trong tay.
 
Tử vi Phương Đông 12 con giáp ngày 2/8/2020: Tuổi Tỵ

Chúng ta thường đưa ra nhận định quá vội vàng, tin vào những gì mình nhìn thấy, nghe thấy mà quên mất rằng trái tim cảm nhận chính xác mà chẳng cần phải nhìn thấy hay nghe thấy điều gì. Nhất là trong tình yêu, người tuổi Tỵ không nên để những tác động bên ngoài ảnh hướng đến mối quan hệ của mình.

Người tuổi Tỵ cũng được cảnh báo về nguy cơ tài lộc hao hụt nếu như không đủ tỉnh táo và sáng suốt trong việc phán đoán tình hình của mình. Bản mệnh bỏ qua những cơ hội kiếm tiền tốt, thay vào đó là những quyết định đầu tư sai lầm, dù có tiền trong tay nhưng cũng không giữ được lâu.

Tử vi Phương Đông 12 con giáp ngày 2/8/2020: Tuổi Ngọ

Con giáp này cần phải tự kiểm điểm bản thân và tìm cách để hàn gắn lại rạn nứt trong mối quan hệ của hai người. Người tuổi Ngọ độc thân vẫn chưa tìm thấy nửa kia phù hợp cho mình. Dường như bản mệnh đòi hỏi ở đối phương quá nhiều thứ, mà ngay cả bản thân cũng chưa chắc đã được hoàn hảo như vậy.

Người tuổi Ngọ đang rất quyết tâm trong công việc và chỉ tin bản thân mình mà thôi. Điều đó trong thời điểm này có thể tốt, nhưng về lâu về dài chưa chắc đã mang lại hiệu quả như mong đợi. Đôi khi bản mệnh cần phải lắng nghe những lời góp ý từ đồng nghiệp hay bạn bè để có cái nhìn đa chiều hơn.

Tử vi Phương Đông 12 con giáp ngày 2/8/2020: Tuổi Mùi

Đường tài lộc của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay khá vượng sắc, chuyện kinh doanh làm ăn phát tài phát lộc nhưng cũng chẳng thể nào vơi đi những nỗi buồn trong chuyện tình cảm. Vận trình sự nghiệp cũng gặp nhiều vấn đề rắc rối. Thế nhưng bản mệnh lại bảo thủ, cố chấp nên không nhìn thấy sai lầm mà mình mắc phải.

Mối quan hệ với các đồng nghiệp cũng vì thế mà xảy ra tranh cãi, công việc cũng bị trì trệ. Người tuổi Mùi nên xem lại bản thân trước khi đánh giá người khác không hiểu mình. Trong mọi tình huống đều cần phải nhìn trước ngó sau, tích cực lắng nghe và tiếp thu những lời góp ý chân thành của mọi người.

Tử vi Phương Đông 12 con giáp ngày 2/8/2020: Tuổi Thân

Người tuổi Thân có được sự yêu thương, chăm sóc từ người ấy, chẳng còn gì có thể chen vào mối quan hệ của hai người. Người độc thân có thể sẽ có những cuộc gặp gỡ bất ngờ mà đôi lúc, chính con giáp này cũng không tin nổi vào sự sắp đặt của số phận.

Bản mệnh làm việc với tinh thần hào hứng và hăng say. Người tuổi Thân đều hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao sớm hơn dự định cho nên được cấp trên đánh giá khả cao. Nhờ thế mà cơ hội thăng tiến cũng hanh thông, mở rộng hơn, chỉ cần nắm bắt tốt thì sẽ đạt được mục tiêu thôi.

Tử vi Phương Đông 12 con giáp ngày 2/8/2020: Tuổi Dậu

Con giáp này được tiếp thêm sức mạnh của tình yêu, dường như mọi thứ trở nên dễ dàng hơn hẳn. Một ngày khá bận rộn với bản mệnh, song tiền bạc thu về rất xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Người tuổi Dậu tìm được nhiều cơ hội kiếm tiền và không để lỡ dù chỉ là ánh sáng nhỏ nhoi.

Tuy nhiên đường tài lộc của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay có dấu hiệu đi xuống. Mặc dù nguồn thu khá tốt nhưng bản mệnh lại chi tiêu quá đà. Những thứ xa xỉ không làm nên giá trị của bản thân, vì vậy đừng quá sa đà vào những thứ không thực sự cần thiết. Thay vào đó bản mệnh nên tập trung vào mục tiêu cần phấn đấu hiện tại.

Tử vi Phương Đông 12 con giáp ngày 2/8/2020: Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có phần chủ quan nên để mình thoải mái quá mức mà phạm phải nhiều sai lầm không đáng có trong công việc. Khi tuổi Tuất nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng, khó có thể thay đổi được. Bản mệnh có được bài học đắt giá cho mình để không phạm phải lỗi tương tự lần nữa.

Người tuổi Tuất cũng cần phải đầu tư thêm nhiều thời gian và công sức hơn vào công việc của mình nếu muốn cho mọi chuyện suôn sẻ và thuận lợi. Không ai tự nhiên mà nhận được những điều tốt đẹp cả. Hãy chăm chỉ, nỗ lực hết sức mình trong từng việc dù chỉ là những nhiệm vụ đơn giản nhất.

Tử vi Phương Đông 12 con giáp ngày 2/8/2020: Tuổi Hợi

Quý nhân mang tới nhiều cơ hội cho người tuổi Hợi thể hiện bản thân trong công việc. Bản mệnh được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao bởi tinh thần trách nhiệm cũng những cống hiến hết mình khi làm việc. Bản mệnh có thể được giao thêm trọng trách trong thời gian tới.

Người tuổi Hợi tuy cảm thấy hứng khởi, nhưng thực sự kèm với đó là rất nhiều mệt mỏi, áp lực mà nếu không chuẩn bị sẵn tinh thần thì có chút hoang mang. Vì vậy bản mệnh cần phải sắp xếp thời gian sao cho hợp lí, nghỉ ngơi khi cần thiết để có thể hoàn thành mục tiêu một cách tốt nhất.
 
* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.
Gia Khánh

Có thể bạn quan tâm

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 1/8/2020

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 1/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức ...
31/07/2020 03:58
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 6 ngày 31/7/2020

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 6 ngày 31/7/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức ...
30/07/2020 03:15
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 5 ngày 30/7/2020

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 5 ngày 30/7/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức ...
30/07/2020 02:41

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06