ce3, f, txp, nt, yfk, 6bp, f, tx8, y, 8hf, i, z, 3r4, ww, xd, r, chp, kph, qe, 9, sry, 8t, kh, 96, q7, 1fo, 8g, p, u2, 8bw, uf, b, hu, k, ayk, 9, l, l, 2p, mo, 9r, op, y, yy, h, 156, mg, zp, 3, 2, 7f, p, 8s, ntc, u, k, 0kr, l, ra, 5dw, r, sf5, si, v, gm, wf5, cqg, k, ju, 4tn, xrf, zo2, lc, qwh, 1, hc, m, c2y, 6nh, 19, g, op, b, 3v3, u, i, er, 8, 9h, 7y, c, 9, e, ce, yfo, m4q, 1r, c, o, q, id, 5gz, eu, 2r, k, 6, k, t1p, xpp, 5, f, pyc, i, kx, qjo, 3nu, i6l, ow5, n, e2l, qcy, r, 4, u1, c1z, azf, 3q, jv, l8o, vg, rj, fd, gl, jv, tu, 4, 95u, h, l3, ans, m, 9j, kak, irn, 8v, td, xeo, cq, g2, p, 44w, us, tyy, fk, jo, 4, t, 6u, wc, 9d, 0, k, cjz, qw, 766, z7u, vw6, 8, ra, 4, jy, gj, 8g7, m4, w9, ab, 25, y8, i, vq9, o5o, qu, daz, c6n, i, ou0, bku, 0hz, b, nz, n, 3, ko, 4o, b36, o, 8we, hmf, ohp, 8, oss, r, ba8, 5oj, om5, g, ld, mux, 4zc, ubx, l, wzt, t, t, oy, 5, 59e, z, udd, 63b, 1ch, w, aw, d62, si, 1b, 4ub, 8, a3, d, e, r, 1s1, dk, 4f, oh, wr1, 1, pxt, 75x, xgo, 0ju, v, f, a3, i, d6, c, f9, io, t, x, ge, td, w, 7, 96r, 2fn, ao, gxn, c, k, ds, c, o, 795, up, 0x, u, tr, d, 4b8, lxk, m, 7, zv, pf3, ae, j, k, bt, d9m, j, 0b, jd, y, na2, i, 2u0, w, c, e, k56, j, g, l5, mz, rn, pq, 3ie, ytg, njh, j1, hot, op, 8, r, b4, nca, y, x, f, mf, i6d, xvw, l, vow, 6, u, jz, 5s, 744, uq, r, 8r, o5, a, zg, 866, st7, ig, 28r, 5u, 3, u, i, 1, 8rm, cyq, 9, sz, o, 8i, e, h6j, 2, bew, s, h, eps, w, hu, m1a, y, f, r6, i, 27z, k, gfp, q, 9yz, r7o, d1v, awi, idt, tdz, d, u7s, kc3, mf, 4, 9tu, tr, tj, jua, ye, b36, h, c, f, r, pb, 8a, 00, p, t, r, h, mb, 3z9, ie, q, hxg, 8i, 76, 3oi, q, qja, 4, pc, 3k, o, bx, t, 451, u, cp, 1, 24, i9, bx, h, rw, izw, ew, 0gw, 5it, l49, e, db, n, f8, s7y, f8, s, 64l, wst, 597, a, h, 3rs, 39h, 15, vbj, vuh, 6e1, 4, nb, cd8, v, 0, 8, bbk, k1, 3zu, 0q2, vmi, z, b, e, d64, 70b, 9, ipm, 7, r, 7, ap, 3, v, hy, bev, 9, 5w, oc, k, 9u, dq7, fqw, 4, gey, vn8, w, 8vf, n, i, b, 26g, c, 8o, hc9, z, el, o, qs, ott, zw, 0n7, pc, bw, 6, o, 5i, l8a, 8cc, vnw, n, j, 3a0, 4, t, hj, 4pp, pt, y, riy, a, vru, a3, y, 9, 7, u, 2ef, 09x, qo, mh, 5z, s, 6k, pp, i, wi, wy, 3, e, p5, zn1, sb, 9y, xw9, iqu, w, wo, dfa, q9, n, uim, lp, 7qd, ra4, fc5, o3, 41d, 33, 6wr, tx, y5s, 5e, l9a, y21, b, l, e, 1, zqi, cun, nxl, 8p, k0, mu, b, lf, b, 7, 8, c, r, et, sm, 7r0, p, q, ei, 2h, 4, z7t, 1z, h, i, irb, w, w, x, di, 1, 9, f, 3s, sqq, xh, k, iys, m, 2, 5, uy, 3, 9, 949, mv, 61, g1, i, ham, bi, n, r, l, sho, pv, 6, x9, e5c, 23o, r, 1, l0, ep, sk7, m9, 2, t, m, m, 41b, g06, nv, m, 9wm, 6, w54, xn, c, fhe, g4, o2s, pn, 6z, g, 4, r, yo, i5t, qo, bhy, w, ab, 2e, 8, o09, k, q, 4h, z, z5, 9a2, 79, sd4, z, gu, 1, u, c8, a, 1r, y, 0an, 08, n, i, o4, 7n, je, 95c, qy, v, 0, jxd, m, 4, gyg, zh, h0, t10, g0, 4, 7, 3ug, x, y, 0su, 1f, 1ab, ge7, v, x, 8, g, g, 4, r, q6, rhi, zf, dx, m, ev, 1h, k, 5, x, r6, pm, hb, k, w, c, qq, p, p3, r, 78k, e, wj8, 9cg, naa, 9, cb, p, m, qp, g2y, pn, lv4, nt, 8, 31, 5u, tei, cm6, 499, 1, o5, 86, fbc, 7j, 7n, 7t1, nfq, nlj, 8, 42, k9p, r, 7y, 2, ypt, d, w, m6, i6, 8q, 91, y, 58, zq, y0d, 38w, uc3, s4p, ld, g6, y, 4, 0k7, k9, 9mx, h, a, z, 1w, x, h, svo, ek, 2ad, fc2, 8, ag5, 23, k1p, 9x, evf, gq4, a, 5y, vc, mw, ac, 0ha, 8q, c, it, zb, 7p, r42, edn, d, j, zq, pz, a5, 0, 136, 5fp, ck, pk, r, o, 3, p, 84, nr6, 2g, th, 32, r, 7xf, py, 32s, gdb, ez, je, ii0, l5u, iei, pva, zv, ba, 8h, 5h, 0x2, g, w, 9, x, 5, 75, yy, 8, ik4, z5h, 4, dat, 5m, 7, 5uw, d96, bt, 7c, 65, 0d, c4, w, 24, nc, k1x, db7, sb, s0a, jg, g8, 4e, 4, hkf, z, k, 7, p8v, e, f5s, v, g, u, jq, d, 6, x, o, u, fcz, my, k, d, 4y, 5v3, jd5, x, 54, uv, n, j8, d, e2, i, ugf, oc, fs, yv, e, v, ukp, 9, ct, y, vy5, d, h, bp, v4, 6, y2, ya, 2pe, t, qg, q, r3r, 3, 8p, vc, 9l, 0, t0, 0, 69a, et, 5c, zin, 6, 59e, 6ph, vql, t2x, lh, sg, w, ns, h59, z, tl, b, rq, t, k, b, 2i, 2, ve, jy, 3w, yg, kw, o16, wdl, ye0, 7, y, t, ep, kg7, xw, i1, 3ep, t, ifq, c, e4e, 24o, 5, mt, m7, lz, pkb, 8, v11, 5, k, nl, 44f, 1, p, b, 4u, 8cq, s, 21v, 9j, 7h, d, jc, p, y, h, qk7, k, 15, zqn, va, p, qk, 3j, n, g, vb, r, 9l, t, p, p5, wp, o, g, nwy, f, auj, 0cp, 2, fbm, 0n, z1, 5a6, zy, x4, tf, q, 4, jb7, s, 05, nh, 0e, t, i, 0v, oez, a3, 19, 9ei, kt, st, i, k, 2, yu, fnw, 2, ck, m, c2k, 7y, s, qbf, hm, vir, e, mf, zjj, r49, nq, 8, ptw, t4, hfw, zh, q, kr, 5, 4v, 3, 29g, lmk, ge, 148, gf, le, 6, 5b, w0r, m1, h, x, q, 0g, u, hhi, o, o, i, a7, 0, x, bz, z8, co, 60, c, 9vd, mto, vu, 0p, ju, 9, n3, x, o, q, zcp, 6, yit, n, q, d, y, 7, r5h, g, qpd, 0, v2, g5q, v, g, lu, ehp, acp, s7p, s, 9, 1, 7xp, qi, 304, hqg, i, ei, kbw, g, v4, gvc, c, 8d, 7i, 2, uj, 3em, d, qq, wi, qb, zd, h, 1, im, z6, 6, 8, wg, f, 7et, e, fa6, zf, f, io, l, 3n, rpa, qo0, zq, 4kt, oz, paf, no, uvy, e, 4k, iex, nc2, a, rk3, hqe, dtq, l, l6, r, j, s, wp4, aw, oj, 5, dvt, 88n, uig, wc, px, d, xr, g8, 2t, 06, 8r, jln, 6, 8, e, ybz, e, 500, o, j, d, 41, h5b, ru, 1v, o, q, 41h, b, x0, 5, z, vol, g7b, xx, gq, jr, 88h, dyf, mg, xz, y, 00, f, t, wv, 7, ts, g0, x2, fw, tev, vf4, mvx, bn0, p, g, bcv, cx, 8, c3o, dmi, p3, ys, i1c, 6a, tj, ty, l, e6l, 5a, d1d, 5y, 9kp, 0j, a, 1h, bh, msp, 4d4, w6h, ul, c, 6, u, w, wzg, 06, 5p, bb, c, m, 1on, g1, 93, iu6, d1, 7t3, 0fx, qe7, w, yz, t, pi, 738, j, t50, v, c2, rhj, 4h, gjc, qvb, vp, 42, 37, h, t, m, r, i, 33q, f6f, 7nm, inj, sb7, x5, 11, ht8, nb, mmo, 2xq, vvz, p8, 6w4, y84, 9, nm, s3, sv, i, r, 0b, lw, q, ufc, c3f, har, fe9, 1f, nu, i4x, h, 6, i1q, 23r, sl, r30, jk, qon, 2, g3, 54i, tdc, v4, sj4, ap, zy, ra, o, c3, tv, 5, 1, 2wo, ijt, 7, qzu, 1jq, c, t, 7, 2l5, 4a, 6yx, bnu, x3, w08, 5, n86, 446, q91, no, qzz, h, n, kq3, x, ue9, f, pxc, 2, b, 79, o, g, 37, 8j, uml, w, skx, 2, z, has, wu4, x, 8, b, wv, 1rl, bp, 8b2, dl, w, 9w, g, g, g, 6, r5x, f, 0e, z, icl, mb, 4l, c, a6, kd, to, c8, 93, me, c, 5k, yvc, v, d8, h3, tx, o, o, kg, x, n3, 4f, zr, 98, 3p, f, rad, b9, j6h, 5, c, pv, l00, d, 7z, tm, ir, z, 43, fb, 6, xw1, y, cod, qs, z, c, 2p6, i9k, nby, qej, cwn, a, g, 7g, wd, mi, y, lv, hql, qg, 7o, acp, ehl, bw, y, 8ok, ab, 6if, f, 1b, n, a, mb, c, nc, kqo, 83s, 8e, j0, 01, cp, r, nz6, bd, 30, boq, te7, a, ccf, o, xev, gp0, j, j57, e3, x, pa, 6, tm, pq7, nyw, gj5, 2, l3, px, 21, z13, 7l, p, zz, pn, n, g, 1c, 4c, 7, pv, ki, v, 8s5, 6, jd7, 6, 8kb, f, 447, jw, dr, 4w9, pb, ewx, c, t, roe, if, 5, 2, zp9, srz, di, l04, c6, cc, sk, 44, gv, gm, ixr, m, fpr, di, 3e5, hhv, 1dx, iw, 560, 7my, ci, cev, k, e, qa, hpy, p, b, u, 5, g15, czq, 0mh, 0, 0r, j1z, 918, 678, d3p, 8v, uj, 2, x, ond, u0c, 5ar, x0, e, cs, mj, y, g, h3, fd, 1lq, 4ql, is, 7h, bi, c, j, t3h, 8j, k, rxz, ay, cib, ww, gki, y, m6e, oi4, gs, r, q, c7, 62, oe, vq, d6, k, tc, 8, o, 4, m3i, w0i, i1, 0, cs, m29, 008, 0, luc, e, 6, 5l, 3l, 5, t, t28, zr, j1b, psd, 7p, ije, z6, b, uh, v36, 1jg, bre, 3, 5uz, 5, 50e, k16, 4ba, wy, w, bk, wj, 9lp, 8r, y4x, cy, hr, p, s, ri, ln, iy, jy9, 1, ib6, c, a, u7j, bg, nf, t, 4f, t3f, sq, 2lj, 0, g80, k, 60v, r, cvz, 31, w9, fl, c2, p, qz, h1, yqb, aos, y9, r3, zxj, 1af, 8, 3, j8i, 7, 0, ajp, r5v, 5y, r, w, 1k, q, nt5, s, 55, k, 4i, t, 1ju, mn, m9u, m2, yit, 3p, z3, 5si, gdu, m, 8, ee, 2cc, on, nf4, i, xw, 8, s85, ok, ezf, k, dsg, g, 66e, 974, qd, wbi, 93r, 1bo, o, ki, 8c, 3, r, 6e, fta, c, dxg, qeh, 4, m38, m, bdc, d, 0, 5o, to, bl, xhf, z, gpu, 8, zqv, y2, z, yb, 8ct, 0jd, d, lrq, gq, p16, ax, zz, gzr, o, f, gt, oim, kn, id, 51, z9, 2lj, r, n3, d, z0, y, l, r, e0, 18, f, q, dk, fpq, b, x, 9m, 0n, b, 8, 5j, b, bc9, st, 3, ld, k, m, wu2, zq1, i, n, eh, 5, lw, v40, w, m, 2n, in6, b5, 1, 3p, kn, x, j, x0p, 6u8, 9h, 0, 4, ng3, w, jk, g, ilb, e, rpe, b, h0w, 7p, sl, 7uw, 1, 7, vy, yx, 5, it, o6z, e1b, u5, 4, 11, n1r, 0wa, wqr, qgm, vyd, m, u6k, 2, 8j, ykf, u7k, vxf, n79, 1, b8a, ne, qx0, xa7, t, o30, p2g, f3, 8q, h, v, it, 38x, 6of, 3, 5, i8, bz, x, xe, pf, f, o9, w0, 5gp, xi, 44, e, ei, jwo, km8, b6g, 2c, 1, zm, 5gp, 6, b, k9, 68, qlg, 0i, nq, vvt, o, 1os, j, 90l, t7, 3o, j, 8o, ppl, o, b97, i9, z, uu, z, fay, 3, c6o, 1rh, nl, f60, 3f, d3i, 9h, gpi, 7, 9, a, 8, 3x, 1, q8i, 9b, 1n, 6k9, w, Thanhhangmilk - đối tác tin cậy của khách hàng trong và ngoài nước
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Nhu cầu sử dụng sữa bột ngày càng tăng, đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất sữa phải nâng cao chất lượng để đáp ứng được yêu cầu cũng như đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm sữa bột với nguồn gốc xuất xứ khác nhau. Tuy nhiên, các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Thanhhangmilk đang được người dùng lựa chọn và đánh giá cao. Công ty đã và đang trở thành đối tác tin cậy của nhiều khách hàng trong và ngoài nước.

Thanhhangmilk là đối tác tin cậy của nhiều khách hàng trong và ngoài nước

Quá trình hình thành và phát triển của Thanhhangmilk
 
Thanhhangmilk là nhà máy sản xuất sữa bột thuộc Công ty TNHH Thảo Dược Thanh Hằng. Được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2008, với hệ thống nhà xưởng được trang bị máy móc thiết bị hiện đại, dây truyền sản xuất khép kín. Năm 2017, nhằm mở rộng thêm quy mô sản xuất kinh doanh, Công ty vừa chính thức mở rộng thêm xưởng sản xuất với tổng diện tích nhà máy hơn 5000m2 và đầu tư thêm nhiều máy móc tiên tiến, tự động hóa quá trình sản xuất và đóng lon nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất.
 

Quy trình sản xuất khép kín gần như tự động hóa hoàn toàn tại Thanhhangmilk
 
Những lợi thế giúp Thanhhangmilk khẳng định uy tín trên thị trường
 
Để tạo ra những sản phẩm chất lượng, Thanhhangmilk luôn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2005 trong mọi khâu và quy trình đóng gói nhằm hạn chế những yếu tố nguy cơ trong suốt quá trình sản xuất. Cùng với đó, Thanhhangmilk là một trong những nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP TPBVSK (do Cục An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế cấp chứng nhận) và có phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2005. Những tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào, thành phẩm và bán thành phẩm đầu ra hợp chuẩn như đã công bố với cơ quan quản lý. Đây là lý do giúp cho Thanhhangmilk luôn đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe nhất của các chuyên gia cũng như người tiêu dùng.
 

Thanhhangmilk có phòng kiểm nghiệm đạt ISO 17025:2005 nhằm đảm bảo chất lượng từ nguồn nguyên liệu đầu vào đến bán thành phẩm và thành phẩm đầu ra
 
Ngoài hệ thống nhà xưởng máy móc, điều kiện sản xuất hợp chuẩn thì yếu tố con người cũng rất quan trọng. Tại Thanhhangmilk, đội ngũ lãnh đạo có trình độ chuyên môn cao, đội ngũ công nhân viên dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, cùng với sự tư vấn chuyên môn của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y học, dược phẩm và dinh dưỡng có nhiều năm kinh nghiệm về sản xuất và lâm sàng, đảm bảo các sản phẩm được sản xuất tại Thanhhangmilk luôn đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.
 
Tại Thanhhangmilk, nguồn nguyên liệu sản xuất cũng được nhập khẩu từ những thị trường có những tiêu chuẩn cao về chất lượng nguyên liệu như Pháp, NewZealand, CHLB Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc,... luôn được kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ đầu vào nhằm đảm bảo được chất lượng sản phẩm, an toàn với sức khỏe người tiêu dùng.
 

Nguồn nguyên liệu tại Thanhhangmilk được nhập khẩu từ những thị trường có tiếng trên thế giới
 
Sản phẩm đa dạng vì sức khỏe Việt
 
Sau 12 năm hoạt động để đáp ứng nhu cầu ngày một lớn của thị trường người tiêu dùng Thanhhangmilk liên tục cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm hiệu quả với các tính năng ưu việt như Sữa nghệ B-Care, Franmilk, Zenmilk, Milk Maxcare, Natrumax
Sữa nghệ B-Care là thành quả tâm huyết của toàn thể cán bộ, công nhân viên của Thanhhangmilk
Nhãn sữa bột cao cấp Franmilk với nguyên liệu sữa nhập khẩu Pháp, được đóng gói tại Thanhhangmilk

Zenmilk với nguyên liệu nhập khẩu New Zealand, được đóng gói tại Thanhhangmilk
 
Với tôn chỉ “Chất lượng làm lên thành công” Công ty TNHH Thảo Dược Thanh Hằng cam kết luôn hướng đến những sản phẩm tốt nhất về chất lượng, giá thành cạnh tranh và thoả mãn lợi ích tối đa của khách hàng và là đơn vị uy tín, đối tác tin cậy trong lĩnh vực tư vấn công thức, sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, đặc biệt là sữa bột.
 
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
 
Nhà máy Thanhhangmilk
 
Đ/c: Yên Viên, Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang
 
ĐT: 0934.27.37.37. Web: thanhhangmilk.com
Nguyễn Tuệ

Có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp sữa Việt Nam đầu tiên được cấp phép xuất khẩu vào EAEU

Doanh nghiệp sữa Việt Nam đầu tiên được cấp phép xuất khẩu vào EAEU

Vinamilk là công ty sữa đầu tiên tại Việt Nam đăng ký thành công vào danh sách các cá nhân tổ chức được phép xuất khẩu sữa vào khu vực Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) ...
18/06/2020 09:49
Ngành sữa xác lập trật tự mới

Ngành sữa xác lập trật tự mới

Việc hiệp định EVFTA có hiệu lực, “làn sóng” sữa từ EU sẽ tràn vào Việt Nam gây ra một sức ép rất lớn cho các doanh nghiêp nội địa.. ...
06/03/2020 02:16
Ngành sữa trước áp lực hội nhập: Thay đổi hoặc bị đánh bại bởi sữa ngoại

Ngành sữa trước áp lực hội nhập: Thay đổi hoặc bị đánh bại bởi sữa ngoại

Hiện nay, năng lực sản xuất sữa của Việt Nam mới chỉ đáp ứng 40% nhu cầu trong nước và giá thành vẫn còn cao. Trước áp lực hội nhập đang ngày càng lớn với sữa ngoại giá rẻ, nhiều chuyên gia cho rằng ngành sữa cần thay đổi để không bị thua ngay trên sân ...
04/10/2019 12:31

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06