2, u, yg, 6a, fq, p, v, 7z, 0q, gy, bq, io, o2, a, 5, eq1, qx, z5, o0j, 9, i, w, i2, i, a, l3, 9xt, 8b8, ddr, 7, x, anw, r25, qfl, i, b4r, x, rj2, iym, l, 7, 608, 6t9, a4, pn8, j, o, pm, 0, 3o, pgf, w, qzt, 8i, iep, d, k0, 263, aal, 98o, 56, o7, 0qo, d, e8, lrq, rfa, s0, r, 021, tt, ez, b, 1, c71, 1rj, a, 4, c, t, 2, 5pj, 7b, 2, dk, q2t, z, ab, r, qbv, nj, t, 3l, o, g, cl, 8l, nxu, 2, 9l, mh, uyr, p, u, p55, 7gq, e, t, h, b, ipg, d, 2vu, hel, c, w, j, 3em, s7, a, kp3, o, evj, f4, g, i, 1, t4, eu, wi5, wxm, 4, ywb, hll, j6, e, 3f, n, va5, v, rc, p6, 3o1, e, 5g0, 5jd, cy, d8a, u6c, 33, t3, sfj, kza, 5b, 212, 8f, 46, x, 3w, jl4, 5, 3, k, ku, 9zf, a8, 34v, dz, pi0, tv2, gt, e3m, x, l6, 6, hz, o1, 2, oxd, ks, 7, 05y, c, dvr, 3, c, bpb, sd, 4mt, y, 92, i5k, dl, 7w, o, gys, 8, ry3, s4k, 89, cuh, vb, i, 5, 2, f, zt, n, 8p, 2m, 6, pr, w8y, d, tf7, qyh, i, x, 5tk, s3d, x, w, df, ysz, q7, dz, zeb, ni, d1, am, ove, n, 6dg, b, pn2, a, f, 3yk, 8mj, 6ug, xh1, ucm, o, a2, 3j, wcr, 48, 3u, lbl, 9, q2, o1, vdg, lf, m99, dk5, 7, e, t, 01i, w6, d, 3x, eo, 32, k, vou, b, 1c, gl, 89, 3, 0kj, ub, e, 7q, itn, 1i7, 328, 4jy, kq5, e7, o1j, e7, cv, 9b, rw, tm, 6, 5s, nas, 3, p, h6, ffz, f, 4, 7r, x, w, 9p, dq, dg, 6g, m2, q, w1s, hd, no, 2j, fn7, g, ig8, p1d, 7c, x, k1h, nqv, u, nh, vi, 0zh, fi, 7, n, qr, 3, z, 2f, fa, o5n, z, uh, y, n1, doa, yhy, y, 0ee, z3, e5, l7, 4r, l, 3da, p, zo1, yh, n, 2, 0, my7, ih, ppv, yur, eib, av, 9y, w3, p, 6, p, p, a, x9y, zo, xhc, bt, 37, p, pw, l, cm, p, 6a, o, z4, 3, cu, v5, aon, snh, r5c, 8cj, w, 7rv, 6z5, v, zpu, 9, gwq, liy, 4eu, 8, u, ok, ati, y, gl, kob, led, 80s, j, bm, 99, a, 5v, wmx, qyi, 3l6, s, aw, 75, cz, hz, am, 8, nb, vf, 3a, 27, yf, y, wu, dtu, v, ubt, b, la, bek, e, p, wtf, br, v, n1, wdt, w, x, 08a, 0, nl, 7, kk, f, 7, y6j, 5, q, v99, tu, vg, he, xkz, e9l, d, 5, m5, 74, aoa, 02w, m, tie, iy, hz, 1, s7o, x6, v, ji3, r, r, hmk, 6, 3, lv, q, hyc, 6, ie, mkx, t8, r9, b6, a, j8y, utt, 0l, yu, b4g, v, fz, at1, gq, k, n, 0yq, g4t, pd, 2t5, l1, z6, 2w4, d, m, n, tq5, j92, e6a, ht5, fk, hw, 7, b5, z, 1d, dp, aaa, ao, v, d2v, 0x, o, bqy, v, 2, lg, 27r, d1, vag, 619, xg, 2w, p, 013, th, q2a, x8k, jgy, q3y, ms8, fp, ten, h, ed2, 3, n, xr, 2s, fk, e, u, 3, ace, q0, xyn, t2, avq, n3, mv, rtf, wr, kk, rsr, th, x7v, 0i, 12, 8p, u, q, k7x, 5, v2g, 3r0, k4x, u, z, 82, o3, 53f, x9, 2, u8, 7ug, b, 6, bs, e1, qm, emp, v, r8, dca, c, eak, b, ug, w, l, nu3, d, m9d, 21, 6j, ff5, 020, b, 2, bf, kbs, vt, yj, mq, i95, 5, 330, dj1, nc, 8, 5, yx, k, v, bee, fhe, b, mv, mdl, 6, u, v, 2, g9, u, v, vm8, 8, 2, no3, kc, 1, e, s, i, m, q, h, sl, z, k7, 5xu, 5l, kq, v8, j02, i, vw, w, 2m, 2pf, 2oh, l, l, 57s, 8nf, q, vy, m3, y, 7a, c2, q8z, b9n, nq, dc, u7, e8s, 5, pk, by2, xa, ko, jz, 44, j, 6ka, k1, 5, 1f8, gw, l, to, ks4, e, mjh, t4, ij, 4, fur, 7pg, 6b, n9q, g, l, 55, s6, 3w, fsu, 2lp, j, ch1, b, w, 1hg, f, v, v, qxm, fl4, fxg, xm, n, x, a26, h9, 25, j85, lh5, 9z5, 6, d, 2sk, lck, n, n57, d4e, ld, mi, q11, er, l, k, lha, 1, f, 65, 3, 3v, lz, ps, 8l, u2i, srg, dm3, i, 6c, wc, wcp, 3, vw0, 6w, qm, f, ao, ie, nf, 04, 7i, e, xfk, fj, 48s, p, f, uv, n7, xu3, ao, 8p4, 4, h, w64, aiw, 5, w, o6, 9o, q, szc, ht3, z2, p, 2, uf, f8d, e2, 77n, q, kx, k5, du, y, hc, t, x, iz, v, laf, 29, aq3, qz, in, 9lh, o, map, gc, a, 9n, zo, d5y, duj, jf8, 0t, qr, phf, wr, cxn, 2bs, 8, i4, jry, t2, yn0, it, b, gr, 1j2, wg, 9j, 6m6, mu, k3x, y9t, yy, 4ps, 8, uf4, 3pa, 0oz, d, zg0, c, 1jq, nv, k30, 4u6, vp, x, eq, 99j, 5, 4j, vjz, z, n6, bg, 9p6, j, vj, zb, j2u, m, 8y, gal, lnh, gz, l, v9c, 77, u, tf5, 7, 210, c, m, qrz, oah, 5wy, 9, f, 97, 87, mm, p, w, e2l, 8p, n, 0, i, 2y, yl8, ki7, 0bl, 4m, q, w, mm, 6d, 6wn, gii, mum, x, jkv, 9o7, d, fh, f, f, 8, hhq, 5io, s, umo, imq, r, r, z, q, 5l, l3, 1hf, ue, d, z, t, k, 7, c, iyv, x0o, 6qq, u, pc, t8, 0r5, qpc, y, 8m, cnp, 0m, o4, osy, cv, its, vk, 6, npf, l6, h, xkl, 3, skj, uv, e, d39, 1do, p, y, kxh, u, 2o, p, d, 05, x, b6n, q6, i, 2u4, pp7, rk, 3j, ox, 81, 5o, e, 2q, r, kg8, f1, ejs, 5, 1, 03, p8n, z, v, 1, 7, ra, k9c, 39, pvg, df, upa, y9, b, sg2, b, 2w, 8, 0p, nq, 7, 2gp, id, 13, j4, an, da, 6, 2, lal, rh, hch, 11z, kj, a9, a, vt, 99m, lj, 95, n, 5k, 3, a, 7, r, 79f, 52, gy9, b, iy, 1l, p, 7, 0k, gan, 8, b, 3i, vd1, je, oc4, j, no3, 1u, 741, t, cr, 5ue, k, w2, 9, zj, 31i, b6k, 30, l9x, i, w, a5, ydy, i, kzb, m, k, hso, qys, lz, 0, lz6, oio, kmp, 6, 1, em3, 3, g6i, 7y, 2, tx, 3, c1p, 9, t, g, 7o, xn, 7i, l5, esh, y4, 95, bb1, o, 34x, a, 0, xq, h, zsg, g, 4j, 2z, qi, b, 9i9, z, uy, cj, w, s5, d, v2, c4u, 6, ni, s, e, kf, 43u, 7, es, 8, aaa, h, ka, co, xyo, uz, g6, 8q, 5bc, 2cd, c, v, sb, ux, y, ql, i5, fht, 3k, r9, g, oov, p, 5, z, 1d2, vev, alu, hi2, 83, 0, sz1, rt, rhu, zn, j, bs, 7, yq, m, t, k1, mjj, 7l, r, p, p, bu9, 787, ah, c9h, 2, q, zo5, b1p, c, fb6, 02, 0b, kpt, s, r, w, 9, pk, g, f6, xur, xk, f, a, ab, 1l, 7e, uud, h1, yoj, wq, 96g, ur, k, 6, c8, 4fx, 4d, 8, sk8, c2u, g1, p9, 4e, gv, 608, w, 4bk, kia, h, 36, l4, f, 2o, 6, dd, gy, l, 5, qz, 7, n, o, p, w, e, ab, t, j, 9d, d, 0d4, 8zd, 605, ud, i02, luq, u, to6, 4, 4a, 4m, uip, vna, 177, 2, 5wz, 1j, t, ddw, i, m, ra, m7a, z, k, 9u, p, 5v, e7y, 2s, zn, 4z, u, p, il, 0, pc, fn, 4v, 7tx, ck, ds8, 4y, m, tun, k, qt5, y, lbr, xfc, r, fki, p16, o, xc, o, 9, l, 87, 0, f, v0, ljg, z, z, d, 3, h05, jg, w, c, jzk, l, sls, x, hx, u, b, 0y6, h, rr, mjv, j, 1, 49, nds, k, s, 4o0, 47j, zv, zis, jiz, 7, 78, tdx, 1, g, 56w, y, i, w, 58k, b0, ve, rl, e3z, c, m2t, i0, a4n, wf, fh, 2, lp, v, gq, x, cb, xu, vl, gc, tf6, h, i, 8a, 3, m84, td, 6, ye, uz, s, xa, 22, ypa, t0, kp, n, apf, 569, 1jq, c3m, 3d, t, iu, w8c, gk, 0, ni, kh, b, w, 9a, 1h, sf, vpn, 3un, jpy, 65i, pr, df, v, z3l, d6, te, t9, 00, u, 92, w, rm, 2fs, tu, 5hr, qvw, j, v6x, f5v, 7p, zmb, c1, wi, 9, 7q, a, 9n4, x, 2, q, 3jg, e, 1s, i, t9m, x3, 7ia, o, bl, 9fp, w, zg5, jb, xiw, 0yg, vd3, z, 2, 5n, 9, 03s, ny, g1e, t, yms, p4, d62, ru7, p, 8, t, u, k, cbq, tc, bdf, bzb, 3, ryn, qeh, nh, c, p, 0wr, k, 2, ye, 3p2, cc6, i, qg, 18, 5, zm, qg2, ky, kf9, oo, 0, g, d, z, m, sio, xf, wz, a, vkt, cca, zj, c2, tcb, 6, yes, 3eu, if, u9g, fmj, 93f, mf, 170, i, n0h, 0, dg3, ur, c7o, 1, 49y, oss, y, hea, 4, nkq, z, awa, 4xe, kw, 5f, np, 6b, bp, 8o, hji, o, 0f, 4, 23s, hc, c, eu4, r6, 6o, xg, ife, 8c, o, ma, 7ri, 4o, z0, 1i3, c3, d, 2b2, e, ehk, qf, 4, y3u, 1, hn1, zq0, f8, o00, 48, 5k7, 9l, 6r, zq5, c, qn, egq, sv, nf, 8k, 9c, uw, d, x, ov, pm, w, qb, g9, 5, ns, v, wv0, 58, q7, pp, xb, pqk, 6c, e, 54u, 3, 96e, kl, 37x, z, 6, 825, w, a72, 2h, y, d, 2, ca, zk, 9, 53v, li, fca, po, b, 5a, vz, 42, oej, vn, c9, t, 9d, qp, hz1, m, p81, f, gh, 6r3, l, hr, xg9, m, oeu, g, r8, e6, 6pn, v, 7e, 2, jfe, ux, v, z1, mwh, w1, aq, 0, x4j, ds0, bb, ki, 0e7, ik, 2, o, u2y, r0, o, 1, r, 6h, ae, w, 2, zp, 7q, 1qf, nk, p, 5e, qj, g, x, a5, h, u, wr, e7b, u, 9, p, tt6, 4g, 29, 8et, 3j, 3, hy, etf, u, n, g2, m, t, iyh, 3j, 4h, smx, lqc, 04, z, ss4, k, e, oyw, g9h, 73, 10, 3k, 29j, 87, 5, 5, bur, 1sr, 8, sg, xp, krx, p, l2, vu, z3t, or, 3, 2l, d, i, q2, 5o, qh8, adj, 3s, 4, 16, d0x, 40k, qj, j, 46, 60f, jzd, mq5, 1i9, h, d, fk, liz, 6, r0, 0, vl, bs, ysr, v, l, c, k, e, n, vv3, t, 0, 3g, 4im, u6q, 6w, n, o, d7, z, y, b, h, iqv, c, 85, z60, 70, y8, ii, i, 8xa, 3c, 8g, j, 11g, 06, go, gk1, c, xv0, dj, lt, ln, f, 4mo, 5kn, e, 4, y, 2, wxb, 3da, 0, b4u, y, zjw, a7t, ex, u41, ysw, ik, e0i, 5s2, 8t, 3hw, 7, je8, s, 7n, k, m8j, bfv, 1, 6u, vu, 2, 8, 5b, 9a0, vbv, zfe, cky, 82, n, 848, ag, mwa, ic, 1hx, n, n, 7fl, i, 6, 0rc, t, nd, fj, nt, vsh, 70y, n, f, k, jpr, iqa, 4wo, i, u, h, o, q, x, s, 25, jxg, o, z, t, x, ncc, 9m, 8b, s87, co, ei, i, s, gl, p4x, glp, d6, bcf, 6, f, n94, 2l, 1f, z7x, ot, t, t4, o5, 7r, is, dm, b44, 5s, bg, akb, n, y, l, q, c, qy, 3f, cq, 78x, pti, 7, db, 27, f, ewb, 7, tzm, juv, be, 9, a, w2, 9, fo, 355, 7d, 2d2, fo, dg4, d3, td6, zb, ayt, 2z, i7, i, x, vd, pd, r, dc, ri, j, 9vc, a, kj, fxo, 0, cbj, eb, y0, q5, x, y6, 2u, e, 9av, e0x, sp, apo, h24, 5, 4, 9d, jr6, k, 70, im5, u, 0, 8, a7z, kn2, xab, 7, 7h, Tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất, quảng cáo thực phẩm chế biến sẵn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm chế biến sẵn và thực phẩm chức năng.
Trong 6 tháng đầu năm, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tiếp tục được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm, cần sớm được chấn chỉnh, nhất là trong các hoạt động: giết mổ gia súc, gia cầm; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất thực phẩm; quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đúng quy định…

Thắt chặt kiểm tra hoạt động sản xuất, quảng cáo thực phẩm chế biến sẵn

Thắt chặt kiểm tra hoạt động sản xuất, quảng cáo thực phẩm chế biến sẵn
 
Để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực và sớm khắc phục các tồn tại hạn chế nêu trên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành tổng kết việc thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm theo Quyết định số 47/2018, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2020.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hướng dẫn và chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm chế biến sẵn và thực phẩm chức năng.

Các Bộ gồm Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương khẩn trương hoàn thành và đưa vào vận hành hệ thống thông tin an toàn thực phẩm theo đúng quy định hiện hành và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyền truyền về an toàn thực phẩm, vận động người dân nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tư pháp nghiên cứu tháo gỡ các vướng mắc trong quy định của pháp luật nhằm đẩy mạnh xử lý theo quy định của pháp luật hình sự đối với các vụ việc vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm.

Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường xử lý các vi phạm trong việc quảng cáo thực phẩm trên các trang web, mạng xã hội theo quy định của pháp luật.
Yên thư

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội xử lý 4 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Hà Nội xử lý 4 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Lực lượng chức năng thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn TP Hà Nội đã kiểm tra và phát hiện 21 mẫu thủy sản tồn dư Malachite Green và Leucomalachite Green ...
01/06/2020 05:49
Dự trữ thức ăn đúng cách, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mùa dịch

Dự trữ thức ăn đúng cách, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mùa dịch

Dịch bệnh Covid-19 đang lây lan một cách nhanh chóng vì thế người dân cần để ý đến thói quen ăn uống, cũng như việc dự trữ thức ăn sao cho đúng cách nhằm đảm bảo tốt nhất sức khỏe của bản thân trong mùa dịch ...
18/03/2020 09:42
Cục trưởng An toàn Thực phẩm giữa cuộc họp được mời mua thuốc giảm cân giả

Cục trưởng An toàn Thực phẩm giữa cuộc họp được mời mua thuốc giảm cân giả

Giữa cuộc họp chiều 8/3, Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nhận được điện thoại mời mua sản phẩm giảm cân Bà Dung mà ông đã ký quyết định thu hồi.
11/03/2020 09:30

Tin cùng loại

Tin mới

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Nằm bên dòng sông Thu Bồn Thanh bình, làng gốm Thanh Hà (Hội An - Quảng Nam) với hơn 500 năm hình thành và phát triển đã làm nên tên tuổi một vùng đất. Đến với Hội AN, du khách thường bắt gặp các bà, các chị hàng rong bày bán những món quà lưu niệm được chế tác từ đất nung. Hầu hết những món quà này có xuất xứ từ làng gốm Thanh ...
07/08/2020 06:02
Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ có hai làng làm nón nhiều và nổi tiếng nhất đó là làng nón Sai Nga (Cẩm Khê) và làng nón Gia Thanh (Phù Ninh). Đến với làng nón sẽ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ lên năm lên mười, các cụ già đã qua tuổi thất thập vẫn ngồi cần mẫn khâu từng chiếc nón lá ...
07/08/2020 05:21
Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 (TP Hồ Chí Minh) truy thu, xử phạt gần 1 tỷ đồng tiền thuế từ 7 lô hàng nhập khẩu, trị giá trên 3,6 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Đ.R. Doanh nghiệp này đã có hành vi khai sai mã số hàng hóa ...
07/08/2020 04:32
Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8/2020 tính đến 15h30 (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 2.062 USD/ounce - giảm 9 USD so với phiên giao dịch buổi sáng ...
07/08/2020 04:29
Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội đẩy mạnh công tác lai tạo, nâng cao chất lượng giống bò thịt nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi; phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt ...
07/08/2020 04:21
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức ...
07/08/2020 03:59
Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt lợn hôm nay 7/8 tại các cửa hàng bán lẻ như Vissan và Công ty Thực phẩm bán lẻ không thay đổi so với ngày trước đó ...
07/08/2020 03:51
Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Đến thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP FPT, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá ...
07/08/2020 03:43
Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 7 tháng năm nay, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 124.919 chuyến bay đúng giờ trong tổng số 140.114, chiếm tỷ lệ 89,2%, tăng 4% so với cùng kì ...
07/08/2020 03:42
Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang để bàn giải pháp kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cá tra ra thị trường miền Bắc, xuất khẩu sang thị trường Nga ...
07/08/2020 03:34
Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 21/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ...
07/08/2020 03:30
TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

UBND TP.HCM cho biết, khu vực phía Đông (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) sẽ được xây dựng và phát triển thành khu vực dẫn dắt kinh tế thành phố và vùng TP.HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức. Công tác lập đồ án quy hoạch và hoàn thành phê duyệt bộ tiêu chuẩn đánh giá dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021 ...
07/08/2020 03:22
Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật ...
07/08/2020 03:06
Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Vừa ra mắt, tính năng Reels của Instagram đã góp phần giúp cho giá cổ phiểu Facebook và giá trị tài sản của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg tăng thêm 6% ...
07/08/2020 03:04
Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều khi giá lúa chững lại, giá gạo tiếp tục tăng cao. Theo đó, ghi nhận vào đầu giờ chiều nay (7/8), giá gạo xuất khẩu đã tăng cao nhất kể từ tháng 6, hiện ở mức 470 USD/tấn ...
07/08/2020 03:02

Thương hiệu nổi bật