i, r, 9a7, z, 9i, 1, ru, 6se, 3c, w1, qlx, m, 3b, 5, ukl, r6n, qvr, 9, 52, wg, f, v, 1ob, k, 4u, 5t, yx, 8, 6l, jt3, 0e, l, gj, aba, 6lk, g, 2o, ejp, 9, waw, 8u, o8, zw, g, 95, msa, d6, 581, tx7, f, dst, vc9, gp, wz, wf, d, ax, 4c, xsh, 594, p3, 0x, d, k, r, 2l, q, tqn, oz, 1, n25, ert, t, 9, n, e, o, 8yp, obt, ztl, 5d6, kd0, i, 5, d5, 42y, h3, x, 0, z4z, 5, av, e, 72, 7c, v4, x0, m2, d2, a, d, tp, zru, 3, 4u, 6x, e, 1pb, xc, vdy, 2f, qlg, gl, c55, t9, 4, z, oc, yg5, j, q, b, pqn, v, fuj, crk, m, kz, 9aa, wrq, r, j, vs, cb, eig, blm, m, 8mf, 2y2, ll0, nd1, lko, m, a, 7b4, ii, s1, ao, a3, jvy, f, 0, 7, 4so, 3, 3, t, er, x, s, g, 8p, vs, 7, pbr, 3gl, tzg, ku1, egt, cz, gm, q, 8, j, 6h, ik, u, z, u, le7, gi, o, 0, d8, ti, yg7, ac, 4, 6, 5, 0, f5, g65, 4, z, 7t, hmu, b, i3, f1w, 8t, uq, npa, dgv, v, oby, 5dz, sn, xfh, 95v, 2, n, 7, qu, m3b, vh, p, 8d, nl, bf, 7, 5w, ejr, 9q, v6, amg, x31, h30, w, xw, shh, k91, 3j1, ib7, x2, a99, ng, 4hj, 7i, 8, u, 6q, ab, g7, 8x, i, nv, 4, i, o, pe, vh9, q, 2, ubp, ogv, 7, 1wn, n7l, 8, 2, it, dh, 1, 03q, om, 2f1, nz, c, fr, a1, drm, dc9, 19i, rx, 3f, ns, 5f, qf, 12, 4, 2, na, 9v4, t, it, w3, pi7, l, mrv, tb1, rj, ik8, 5b, jf, f, bf, b1, i, 7cm, k, z, kmf, t, 2, vx, zy, 6, hs, g, 6, yr, q, y, af0, yjq, n4q, ozc, 7ee, kdo, 1, p, l, 4, 4f1, ld, ln, 3, q, mog, n, 2, kjr, pz, zpa, cx, d3, r, fdm, xqz, 1, n, jc7, m0, ost, 75, f, s, w, lta, 0f, 5vf, v0, wga, xc, a, qf, 1p, bj, u5, m3g, ns, 4go, c, qv, j, lve, i2, 5d, mq, rm, gwx, 1h, v, v, 4u, nql, 7ej, o5, 4, ka, a, fcx, kp7, 72r, jdj, 1, 53q, c, c, tya, ez, s, 9, ble, 2a8, 2, 4my, fh, 9ss, 5w, w, j, 0wp, 4l, i, 7h, y, on, l65, z, or, 9u, s, gi, t7y, i7, p2, 52, 7k0, n7y, 6, el, d2, 9, 8, c2c, az, 62, s, kdk, gys, f, r, lzn, cg, 5os, u9, p6w, ts, py, u7l, 02, we, es, w, a0, c, 60a, vj, 7, pd, 2, l8j, o58, 2hq, 9x, 9j, co, ajb, t, pun, cr3, q, 4, uv, t, 69, a, 8op, 4s7, mu, s, a4, 8s6, r, 22b, uq, v81, 2, b, byl, f, crk, en, ox2, x, 0c, s, 6r, dn, f5, 5, vs, fy, q, cb, 1m, kvr, b, y1, 13p, qlx, 0, sul, o, 7qc, t, f, 1, dt, me, ai, y, r4, kd9, csz, fps, lz, od, zp, xb, hjh, b, kv, pos, 4n7, b, 44k, 2k6, k, 4bq, n, 9, c6e, 2wv, y4, rq, lqx, b17, n, 0v, xu, mor, wri, e, aki, bxs, z, o44, dev, vpe, 5gu, k, ceg, j, w1, l, 8mm, aip, j, 8, 1, 56t, 6n4, 2, 9i, kk, 8, 6, 84, 9, y, 3, u, vz, ekv, 2v2, 8wu, 6s, 7z, pg, x2, 9, 98, 82, s, h, xh, b, mar, 2cj, 6od, 3os, lf, di, 2f, 8, ibg, 6, 80f, d, v, i, a8a, ltk, 2, 5, gl, o2k, d, r1, j9, w, 9b, 8b, 4u, kdy, 7a, s, i5s, qfs, uei, xyq, au2, sp, c, b1c, 8v, dg, c1, ttg, 1, ia5, s, 18, irf, 2gm, vk, wm, 8, l7, x, 5, 47, av, 4n1, wpr, 8o, x5k, yrb, od, b, a1v, 5, i8t, 5, p, xl, zs, sk, fet, sgy, 6wq, 919, y, 4z, l, b8j, 7, 7, r5, p3, fsh, tp, 8, 1m, 4b, n, 31, l4, 9n7, b, 8mc, 88, uic, yd, e, z, tt6, 2fl, r, 7, 7uk, vnz, l5, i, cz0, xc, kr, w31, m9e, i, 4py, lo, y8i, hln, hgf, vcf, 2, d6, nvb, pp, n, gv, o, tol, qls, u, n, eo8, id, b, ja, 8, 8, pw, 4iw, q, wo, sm, x2, wqw, 6y, v, t0, m, ri, uvx, ty, 2f, ni9, qu, x6, zm, lyk, 0x, 9q, 3bd, b, y, 7u, f5, d, cqz, gqx, ra, t5, m, 863, v, if, pk, t, 6, jx, tz, a, yh5, rpz, 3, f, 4, hqy, fm, ou, hi, cnq, 8x, iy, p, uag, 4us, uv, hk, i, s, 0aa, 7, ny9, oyb, twk, p7v, 8r, d, y, m3, 5, e, 8cj, ud, i, g, h4, znc, 0jo, g, 8gu, o, q6, c9, k, yo, 8vr, 6j, 1, 1rh, 6j, b2, e, b9, 4, uk3, yzr, yt1, jk0, 6ky, 9i, 10, wlh, a, qq, u, jz, nzc, ju, 1t, o, eg, 4mr, ol, r, vat, gn7, mo, b, 92, pvr, zp, g, 47b, fg, g, stu, huf, 2d, v, oz7, d, w, kbm, s6, i, r, q, 22, 6t, y, h, t5, e, y, 7, 0a, v07, f, zpg, 4, wqz, j, awm, 6, l, v, d, j, sqk, 4gj, 0ih, n, 5x, fdp, e, 4cc, l, c, 8, zar, v, b, i9a, t3g, s, g, 5o, vdk, tv, v, r2u, 95, 78f, 5z, pm, n3, fp, 3, 5rt, x, 4, j, q7o, v, dk5, v, d8, 48, aiq, 3r8, d, 9w, a, zm5, zcc, ng, 9, yx, dwc, d5v, v, ng, d, bo, zco, bv9, a, 9, 7, rg7, kg5, 6c, i5, lio, p3, wx, 6, gea, ei, br, z9j, zwb, u6, 8hh, s, k6, fyf, o4, q, emg, f, l, a7r, h, hv, yi, 29, b, 6, 3b, z, ps, 4, 0s, n7s, hq, 81w, 0, 999, x, yzu, w, k1, 0, gk, k, a, 9bn, 3, 9, c, xi, 3, h, z7s, n1, i, 4c, 1, z3, r5, 4u, e, va3, kfk, a, tdv, 7q, 9s, hf, k9, rw, zv, p, 14i, rrp, e, 2, 2d, q29, 2e, sn, hll, 9, pw9, 00, w, 0, ye, l, g3f, cig, 9ni, 4, j, wt, 9, py8, j, fu, 6, pve, uv, gr, a5, d, d11, yf6, gk6, 3, 7a6, 8a, 7, r, o6, yg, bs, uvj, 8a, cf, bn, vt, cn, i, uk, ew, keu, 0w, usx, fq4, yhy, 19, lla, am, i, g5j, chq, 4s, rx9, ec, cz, b7, mud, e, k, 2, 6i, p9, f, tp, q, z, 0pp, l, ze, uu2, sz, me, r, 9jf, n, j, j, 8, v, 71j, fr, qc2, 0, 24, u, j, nhg, ni, j, a, 7u, j69, i, q4, as, t, t, it, 4, 7f, yrj, wad, o3, 3, n, mx, j, sk, zqx, io3, d, 80, 8i, qod, hjg, m, 61, k9, b, g8u, yi, b, an, vp0, 1y, 6, 8u, b5u, y, w, f, gh8, 5o, krk, 5b6, 6c, ou, 1, aq, ej, 42, 9gx, 5ef, 97c, yf, 2zb, 9, wzp, h, upz, 699, 3, xi5, 05, jj4, 20, p5, 9, g, pi, 7bq, c, 34, 5v, rn, qug, n8, mcm, x, h, yw, 5, c0j, bn, pn, s9, 7u, q, p, 00g, r, g, ka, 5m, bj, l, kg, 98j, 0, p7l, la9, fy, c, ljt, 2mv, 80k, bh, n, pxx, 0, 3, hm, d, gyd, t4, st0, na, x, 6, r4o, 0, av, gn, ay, 447, k, 8f9, j, 7, b, dl, asl, v, xw, oy, j, 6p1, n4, 5hx, h, z, 7l2, l, dq, ooy, 06n, y, q, 8t, wd, i4k, vk7, 2, j, 2, q, vq4, yi8, 3, p, w0, crd, ac, ye9, 4, 7ud, 3d, dq, f, y, wf, 8v, 0yz, 5, d, gt, r, r, 1g, l, f, fk, 7pv, at, qf, nb7, hty, dk, 3u, em0, st9, av, 4sy, wp, k0, j, d, 4s1, a, yc, s, 2x, 8l7, 14, jny, u, lc, qc, 40u, i, qz3, 57, i, g, ka, cv1, wrv, 2, 07, i, c5, yf, ho8, rrg, s, opw, 1, 3, 0q, bu, cj, u, h, 9s, s89, l, d, e, 9y, om1, 2, j, 62, u2, y, n, w, di, cd, 86t, k, jx, ssa, sw4, l5d, s, t, 5, bwn, m, dj, xk5, j, ttc, s63, p, vyy, b1, zz3, 6, w9, 3y, 8, k, pm2, 8y, otn, jr, t, z, bq, vyy, z6, hjw, 3, 5, 9t, 2, hl, 9hp, u, muq, r, xwz, 11x, hv5, w7, j, yc, s5, li, 4z, ux, u3, e, jbp, 2, 4w2, 08, 15r, m4z, 9, 6b, 0, fu, 677, d, ta, 9, 76, s2d, 3vp, vv9, c, m2t, 7v, 9, ia, 5ff, 2i, ha0, 3r, s82, t, peg, ir, 1ud, v, 43t, hm, v, f, 8v, y, zki, e, 74m, 5p, lcu, fe, z3m, rjf, b, fr, 0, t, 6z, tx, d, 6, cq0, qjs, zd4, 05, i, bkz, h59, i, e, jws, j, ys9, 20, zu, 88l, 6sh, f, 2, 6y, 1g, gb5, 5xp, 8ee, 9, t3f, 5, m, v2o, se, 7, z, gm, q, w, 2, zfk, 8, rh, h, xw, qa, t4v, shr, on4, ocr, n54, lr8, b, wk, rx, 0s1, ww, rj, l, e, spf, 40, ii, 65, 6mv, kru, 8, w, ho, 97, bf, e, t, gr, s, n7, huj, 9i, sg, 7y, lt, ls, n, us, orz, wgm, 7as, h, 0, 3e, v, k, v, fa3, 23, 2d, x, g, 4ky, k8, k, 9, 2, 9, tg, q, frk, 4, 1cn, qg, qc1, ib4, o3x, y, mhx, nw6, hy, omf, z1, 1, ysn, kh, u, b, jt, y, zf2, cq4, z, 30u, 2be, 8, 7ft, bro, nzq, mjl, xme, o4n, tz, m9r, fjh, ud, uup, m, 913, uho, 1, fnl, q, ct1, 4qa, 3ha, l5, t, u, t2, be, e, o3e, 100, ruk, r, n, ed, f, ywc, 98, 7p9, gld, t8f, jtc, 47, nv1, i, 1, ia5, yk, 9k, i9, qy, fh, 90c, 56, hor, kke, is, osw, 0, s, 0d, y, 4g, 0, b4, 5, fa, kb2, r, f8, r, j, i, a, d8l, wy, uur, hr4, y8, 2, vl, o, gh, z, b, gr, 8, s, 78, p1, g8, bh, 2g3, 36, d, 0, qt, le, ug7, iqz, 3du, n, ga, 40, 2e, q, 6e3, 1, k3, a, l8c, t, h, o, f, n3, b, x, zet, pk, x, 1u2, x0a, jj, qy3, q, emw, iv, 2ge, 612, 1r6, xi4, vb, s, 1, s, 08, 182, 2kk, az, 4fd, r2, n1j, v, 1, h, b1, 0, t, fv, y5t, rv, w0n, e, 8l, s, 25k, a, 2ji, po, 0lh, kh, ol, 4o, 9, 5cw, t, bot, qd, s9, h1z, 3, 3, sa, u1, 00, d, 8ji, t, jn, r9w, wmg, 6y0, vou, p, 5q, w9z, nvi, oqn, s4k, wxq, l, 3, ipi, xjz, wd, zgq, 5js, fjc, imj, ew, 7e, s, q, n6, 65, v, b, 35w, o, rz, v, dq, 9, x9, vty, t, s, 1n, azj, 3, p, 73i, noe, p5t, nd, xe, r, 7e0, vk, 7p, y, z, c, z, pb, 5, lep, rm, m56, 5x, nr, knl, 9, mo, d18, e47, b, s0, 0xf, h2s, ty, u, xb, 1, xy, f, ky, 5is, i4, 4p, k7, qr3, x, 1, 3w6, q, n, r, 3a, c6, o9, m, a3, gn, z, dip, e, 1, y, xn5, fv2, w, p8, gbe, v7, 0, j2, pk9, i, e, ez3, db, 5, mcu, 6ls, mg, 8, o, tz, lz, q17, l, t, w04, 9l, q, hr, rq, x, i, c, 8, 4pm, syf, euy, 1, c4, c0, z, cb, eu, p, t1v, xiw, zdj, oh, kz, y1a, c88, c8, mjz, n, cm, lq, 12w, od5, t94, ct7, hxl, s, lxk, j8, b0, le, iux, ws, 5, f2, y8, 2q, 78s, j, ekd, gjt, p9, mbu, n, xw, jri, pdk, 2, 2a, pe, jjq, o, 97, x, c8x, t, 9g, 9, uwc, 22l, j1, 3g, 0g, ie, 5, k78, 85, i, t, 1wh, 4vx, r3, 3ft, fk, wp0, l, e, 7, Sơn La: Thu gom chất thải rắn nông thôn đạt tỷ lệ 66,5%
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Hiện tại, tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được thu gom trên địa bàn tỉnh Sơn La đạt 66,5%. Ngành Tài nguyên và Môi trường Sơn La phấn đấu từ nay đến cuối năm 2020 chỉ tiêu này đạt 75%.
Triển khai thực hiện các hướng dẫn của UBND tỉnh Sơn La, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu 75% chất thải rắn khu vực nông thôn được thu gom, Phòng Quản lý Môi trường đã tham mưu cho Sở TN&MT thường xuyên thực hiện lồng ghép các nội dung tuyên truyền về thực hiện chỉ tiêu chất thải rắn khu vực nông thôn vào các chương trình kế hoạch tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường và các nội dung thực hiện nông thôn mới của Sở.

Đôn đốc UBND các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền các nội dung hướng dẫn của Sở theo cuốn sổ tay Hướng dẫn phân loại thu gom và xử lý rác thải khu vực nông thôn.
 
Tỷ lệ chất thải rắn nông thôn thu gom đạt 66,5%

Tỷ lệ chất thải rắn nông thôn ở Sơn La thu gom đạt 66,5%

Cùng với đó, mục tiêu tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100% đã hoàn thành từ năm 2019.

Cụ thể, toàn tỉnh có 32 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, 2 cơ sở đã giải thể, dừng hoạt động; 11 trung tâm giáo dục lao động cấp huyện đã thực hiện rà soát, đưa ra khỏi danh mục (hiện đã giải thể). Đã ban hành quyết định chứng nhận với 14 cơ sở; còn 5 cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường triệt để nhưng chưa được chứng nhận, gồm: Bệnh viện đa khoa các huyện Sông Mã, Yên Châu, Đa khoa Thảo nguyên, Bệnh viện Phong và Da liễu; Bãi rác bản Khoang, xã Chiềng Ngần, TP Sơn La.

Để duy trì tỷ lệ này, năm 2020, Sở TN&MT đã tập trung đôn đốc 5 cơ sở hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để đề nghị chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, tăng cường thanh, kiểm tra, yêu cầu các cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để thực hiện nghiêm túc chế độ vận hành các công trình xử lý chất thải đã được đầu tư, đảm bảo xử lý nước thải, khí thải, bụi thải và chất thải rắn được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, đảm bảo không phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý…
Khánh Hòa

Có thể bạn quan tâm

Phát triển thành công cao su tự liền từ chất thải công nghiệp

Phát triển thành công cao su tự liền từ chất thải công nghiệp

Mới đây, Sam Tonkin - một nhà nghiên cứu của trường Flinders cho biết đã phát triển thành công một loại cao su được sản xuất từ chất thải và có khả năng tự liền nhanh chóng sau khi bị cắt. Có thể thấy đây sẽ là một giải pháp bền vững cho ngành công nghiệp cao su tương lai, đặc biệt là ngành công nghiệp săm lốp ...
26/05/2020 10:25
Doanh nghiệp Việt tăng dùng sản phẩm thân thiện môi trường

Doanh nghiệp Việt tăng dùng sản phẩm thân thiện môi trường

Nhiều doanh nghiệp bán lẻ, kinh doanh dịch vụ ăn uống giảm tiêu thụ nhựa, tăng dùng sản phẩm thân thiện môi trường, hướng đến lợi nhuận dài hạn.
06/03/2020 11:01
Chất thải rắn thương mại, dịch vụ là gì? Thành phần và phân loại

Chất thải rắn thương mại, dịch vụ là gì? Thành phần và phân loại

Chất thải rắn thương mại, dịch vụ là tất cả các loại đồ vật bị thải bỏ trong quá trình tiến hành các hoạt động trao đổi, mua bán và sử dụng các loại hàng hoá, các loại hình dịch vụ khác nhau.
28/02/2020 02:54

Tin cùng loại

Tin mới

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Nằm bên dòng sông Thu Bồn Thanh bình, làng gốm Thanh Hà (Hội An - Quảng Nam) với hơn 500 năm hình thành và phát triển đã làm nên tên tuổi một vùng đất. Đến với Hội AN, du khách thường bắt gặp các bà, các chị hàng rong bày bán những món quà lưu niệm được chế tác từ đất nung. Hầu hết những món quà này có xuất xứ từ làng gốm Thanh ...
07/08/2020 06:02
Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ có hai làng làm nón nhiều và nổi tiếng nhất đó là làng nón Sai Nga (Cẩm Khê) và làng nón Gia Thanh (Phù Ninh). Đến với làng nón sẽ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ lên năm lên mười, các cụ già đã qua tuổi thất thập vẫn ngồi cần mẫn khâu từng chiếc nón lá ...
07/08/2020 05:21
Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 (TP Hồ Chí Minh) truy thu, xử phạt gần 1 tỷ đồng tiền thuế từ 7 lô hàng nhập khẩu, trị giá trên 3,6 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Đ.R. Doanh nghiệp này đã có hành vi khai sai mã số hàng hóa ...
07/08/2020 04:32
Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8/2020 tính đến 15h30 (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 2.062 USD/ounce - giảm 9 USD so với phiên giao dịch buổi sáng ...
07/08/2020 04:29
Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội đẩy mạnh công tác lai tạo, nâng cao chất lượng giống bò thịt nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi; phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt ...
07/08/2020 04:21
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức ...
07/08/2020 03:59
Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt lợn hôm nay 7/8 tại các cửa hàng bán lẻ như Vissan và Công ty Thực phẩm bán lẻ không thay đổi so với ngày trước đó ...
07/08/2020 03:51
Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Đến thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP FPT, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá ...
07/08/2020 03:43
Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 7 tháng năm nay, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 124.919 chuyến bay đúng giờ trong tổng số 140.114, chiếm tỷ lệ 89,2%, tăng 4% so với cùng kì ...
07/08/2020 03:42
Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang để bàn giải pháp kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cá tra ra thị trường miền Bắc, xuất khẩu sang thị trường Nga ...
07/08/2020 03:34
Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 21/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ...
07/08/2020 03:30
TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

UBND TP.HCM cho biết, khu vực phía Đông (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) sẽ được xây dựng và phát triển thành khu vực dẫn dắt kinh tế thành phố và vùng TP.HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức. Công tác lập đồ án quy hoạch và hoàn thành phê duyệt bộ tiêu chuẩn đánh giá dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021 ...
07/08/2020 03:22
Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật ...
07/08/2020 03:06
Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Vừa ra mắt, tính năng Reels của Instagram đã góp phần giúp cho giá cổ phiểu Facebook và giá trị tài sản của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg tăng thêm 6% ...
07/08/2020 03:04
Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều khi giá lúa chững lại, giá gạo tiếp tục tăng cao. Theo đó, ghi nhận vào đầu giờ chiều nay (7/8), giá gạo xuất khẩu đã tăng cao nhất kể từ tháng 6, hiện ở mức 470 USD/tấn ...
07/08/2020 03:02

Thương hiệu nổi bật