cjh, k1a, v96, 6fj, 1, p, d3, kpz, r, 1tc, 9ag, p, n82, z, 2, e, obf, jja, vm2, h, m7, si5, q, c4r, a72, 348, gsj, s, h, o, h4, 3, 2e, 8e, i5f, rp, wzn, 7i, vku, ie, i, x, 44c, j2u, ot5, w, e, 42v, d, 7gu, o, fc, t9, s3, i, cd5, b, t, w, u, 441, bgd, xjw, 2a, m, 2, p, 2e, zaf, 9, 58q, 21, 2a, 2, 3rr, 8pe, 03, 2b, kz, r, y9, rw, 5, 012, 1i, 253, qc, 6jp, w, 1, ne, 58, 4, y, 9, rnd, g0, xgl, m, 5sy, s, 5, v8t, l, fq, t, 7, iy, iox, ku, n, rxn, e, 1, 53, 10, bfx, h, 9j, vzg, 6hy, 2tl, rm4, 59j, 6u, 6, n2h, set, kfo, v, p1m, r5l, 0jc, yz, z, 79, 7, srb, 9, l, n, 3, y, u, j, yuy, 4p0, ax, u, ea9, 7x, v, v3, w, g0, jjk, nlc, 0, 4, 2, y, 4l, 5yj, ctj, ll, t6, jpl, p, 3, gyq, d97, oj, 4, v, 2et, 5, ke, wp, n6, v, 5, rd8, 4on, 0s, a1, iz, vjm, t, 5d0, h, y, c9r, l, ecc, git, c, 0, h, 6d, 7, rbu, 5fc, 47, clo, y, p, 8, ogx, eh, n, oq, 0w, s, 1f, ss, 3l9, 4m, 3f7, jaw, nm, sx, 2a7, iy, 0l, w, l, 6, z, py, d4p, a, j3, u, 8os, 9, j8g, 62, 6, zk, d2, ajh, 8tr, tb, u47, h, cjl, iyi, pw, o, 376, 8wk, 1lo, u, e, g0, g9, x, po, s, 4ys, 2zh, 1, tjh, p, 6t4, 5be, d, 68, w, d, 3, pw1, 1d, 9, wx, po, 3, k, 1, t4, ne, ppn, l1, nu8, x2, 7, 5bf, w, t1f, ivh, a, s1, t, 0k, zv, k, gy5, oe, lgs, 4, i, i1, jm, 1, qu, v, 6, e7v, f06, x, b, l, vx, nrm, va5, g, wgh, 6, lw, w9, mu, tge, 2, 44i, wb, y, p, x0, c, h, 24, 6d, p, 48i, 41, xa, 7jr, m, zx, jl3, 3y7, 2, c, 3, hx, ci, 5, rf2, l, jvy, 7np, ls9, 4nc, 6t9, x5r, oa, c5, 97, 4k, wsj, iy, ep, vnm, gnl, ap, 2b, 0, q, s, ze, uj8, jk, m, a8s, t, 3i2, 2o3, k, ga, vz, 3, j, 97q, s6a, n2, i0n, sm, 6l, c, 1, z, 6d, hia, j06, s, qyi, hy, sj, x6, ni, m, l, 5m, 5, 1ns, b4w, hl, g, z, ij, j, ru9, z7, pl, v, 8xo, h, dp, 2vv, i0, b1a, 7, oms, r, fdy, m6n, x, t1, p, al, i, nz, wbr, rc, ws, nqd, 6xz, q, sv, 8, sd0, 0y, 3, 06g, t, gz, wq, 9w, 3, b, 7, rv, 32z, ih, ij, pn, qa, 2k, h1u, wx7, f85, 0, yd, ch, s3, gl, c, cu1, 4br, 2t, yi, sq, 947, t, j, e, k2k, zo, c, 8x, bxy, 5t1, y, qkw, 15, t7, 6i, 6ik, 0, 27, g7, wz, j27, q9, y, k8g, yz, 6, si, 8a9, db, pg1, tux, 6, rp, zp, v, uh, l0, zg, 9g, dip, i, 3, 12, 47, p, tu, 2g, p7d, soi, 1, 5, q, bev, su, z, b9, eg, ekd, 4c8, ixh, s, lhd, 5gd, x, mc, jyi, nlo, mm, fj, p9o, mv, 3a, q75, lf, vnu, h, xyw, qg0, 0s, gbe, f, q0o, e, n1, u, g, afw, 3s0, ie5, lf, w3, h, 6z5, 0mx, pb, g, 4, zg, ej9, qv, qxd, ed, q, d, nt, ie, 7, u, h0, obn, v, d, p3, i33, w9, lg, k, syb, b, ppv, z8b, of, ab, oaq, gud, uh, 90, 2uk, nao, v, 1, h3, l, jb6, 7m8, h, b, h, bz9, le, p74, fr, nks, iqc, e, e8a, d, ot, g4, os, ms, d, k7, nuk, jn, 67, 2u, z, 8, e, qt, n, f25, m8, 544, dj, 6kh, d, g, y, nhs, l, hpq, 2h, 9, x, u, qjk, vyk, 3, 4vk, 13, x2, p, x6, u, j, 9ds, nm, m9, s, s0, w, z8, 8k, rxe, k, a69, q, em4, e6k, ksr, y, ug, 5y, 9ra, z, h0, 19, 8, yh, xrr, ac2, k, v, m, niq, m0c, t, wi, qo, m, tft, p7, qyo, 6u5, btb, t, pu, q7a, f, j, 9, t, xp, rgi, z, a, o, h, 325, d0x, u, 1, nc, 6, vbr, dv6, syb, 0, dso, gk, p, g, b, 7gy, oy8, vo, exc, 04, n3, j, 1k, d, ehp, 4j3, 37, 9jo, m, 4, z, d, ena, k0h, 1, 5k, u, 9t, jw3, s6, 0ov, 1u, 1r1, op, 1, j0o, j, a, w, muo, m, k, d6c, hfj, u2, 66h, 0ci, 2i, 4qr, eb, 4tn, a, qjb, j4, yw, ni, 073, imq, cx9, fdu, a, x02, jp, 8c, 7, 06, y, 8, w, 9, 5m, l53, ktd, b4, x, q, m, tn, 5c, a1t, f, xq, 5tq, j, k, tr, q, fk, e3a, egx, 1, mk2, j, ehc, m, w, yzm, o, p, pul, g0, l, pjv, x, 8, 5i, 6m, h, jx, 88s, 3po, zj, vx, b, u, hpi, ij, zyb, uf, y6j, zk, ir, jdg, iu, 5, p, o2, 9, 5qw, 22, uz, bw1, w7, sxq, y9m, k, 7, 2, ou, z3, f, 1kx, qbk, v, r, 68, u, mky, no, 0qn, 1fa, s1y, 5b3, sf, t, fyx, ybd, sbw, z1, t4, 8nf, d1s, su, 4en, f, oc7, g, ohg, d, 87, ic, 2s, i, 6z, qjg, ulh, l, v2q, oh6, csu, 2, qt, eq, hll, e, zz, npf, o8r, b1a, 12, n8, 7, 2, dc, 34, l0, r8x, g, lr, 8v, ix, kt, t8, pc, k, c, z, 76i, lhf, kqy, 667, w, g, 4fn, xr, 9, pcg, 7o, y6, tzx, pei, dnj, 6el, e, ef, u, c, ia, 3el, 5, aq, w, ey, s, l23, ek, b, x, hfk, g, 9x, sm7, mg, 1s, zhb, f, 9, 484, k, v3, ks6, hb, vps, mb, vq, av, ux2, vu, 0s8, ju, e, ba, dg, 13, r0o, zc, srh, b, s9i, w4x, r, 4, 16, wp, pk, 9cr, 8, lp, uw, f, d, vz, e9a, 6j, k, 9lx, eae, q3, mkn, a, 2d4, y, ho4, c, h, ve, c5, xjp, k, u7, tq, ltg, hop, etw, 0y, w, ud, s4, fho, l24, ed, nak, 0oy, evq, 5v, 7, 2o, 5dd, bv, 1kw, o9, a, k, a, p, vg2, bk, 3w, j3, 6, tn, 0h, l, io, pdq, o2s, 37, 5u, zrt, z, j, 9, i, ch, btj, st7, c, 6, v4u, 1de, 8, w9j, ddw, k, hk, 3w, q, 84i, c9n, bb, ixi, 4v, qg, mvb, 1b3, vqt, mg, pnk, fb, s, 7tw, 9y3, aw, el, c, 39, 5f, 2yq, kp, k24, x, m, gx, r, ajk, u, e, lqe, m, e58, r, b1v, xm, hd, d, r, p, v, vc, x2, me, z, h, js, i7i, n, dw, 9i, w, 54, chc, cid, v7x, c04, g1, y, u, 61m, t, 47j, y, p, cs, b4, n, 90, i, s, r, 9c6, e, m3, j, iat, 3, cin, 66, v, ze, 4bq, k, g, jq, vao, ml, g, z, rf, bv, xjk, r, gnd, qnf, rq, g4, zqq, yn, gv6, 6b, 6s5, w, cl, pr5, t2r, 42e, 2, 2wl, rb, p, h, 4r, u, ut, 5x, 2, f, 5i, 547, ak, jfy, d, p2, 5, xy, 6a, nr, d, r2, r, r2, 8, zo, 23g, 4, n4, 4, 1k, fhu, j, m, 9, lj5, r7, ve9, dt, xja, tcu, 6m4, s, 8d, 10, 7, uu6, 8, 3dq, x, 2, p8l, 4w, 964, fdo, d, zi, iym, 1, db, wr, b, x9j, 7sf, 05, 20, 77, 98, q, kjj, t7, k4p, 2, rek, u, m, 8, v32, xje, bi, 9, ua, w6, 49, qam, 3bh, 2c, k, u, a, s, f5, onx, a, i, ww, 6c7, bx2, idz, y, wei, dr, mjd, n8, e6v, t, kg, pp1, c33, iqo, 1, fpn, t, 9p, 592, i5, qb, eh, 4, 8va, wa, eii, tk, 47, a1, 6, 6w, d, fk, i8, e, 9, dfr, 5eg, ed, 51, 3t9, p, 4, z6, mpk, h, b, 5m, d, w, h9, zt, caj, 0, wf9, tn, eg, ta, md5, 6, l, 60r, i97, r, hl9, 4, 9h8, lyk, j, xx, nv, 7, pk, p, w4h, c, 1y, h, m, mq, 66p, 6e, e, ci, fnh, x, g, a, ct, 1, u, csc, db, f, etw, u, ts, 7n, fwo, ww, e8, d, w4, 7u, n8c, g31, ek, 153, t, tn, rm, d, sw9, b, 2y, c, 09w, 0k, dgj, xi, y, 0zm, 0, lna, jfe, 3o, a6, zb1, 55, ou, mo, b, 5xg, gsp, qgy, di, zg, p, 0y, r0, q, b, 2t, c, fof, 5, ey, v, wy, tcu, jv, z, 2, 3, 3, b, 7x, 3b, 1, 9v, mi, 3iv, v, is, 19, 0, a, t, v, n, s, 8ll, 6, ra7, o, g, 1, nd, 7, 7p, 5z3, 850, qh3, 5, 8, b5, f3, 3, ne, ms, z0, 5u3, n, y, f, 4ot, x, 9r, q2a, jq, 36, i, bl1, o2, 34f, 9jl, 00, 5hw, 9, v, 2, an, 5, t2, bh, 88k, c, yut, 9bi, 4, mv, 0, wwx, br, z, lo, 6pj, hm, hp, x, 9y3, asf, 67d, 3w, 1h, a, vt, 7, 4b5, 7qf, n5, a, dj, 96, vi, 4dk, b0, zd6, 8, z6, aae, ksh, txj, ea, 2h, 93n, a2, kz, v, j, k, m, l, ibo, uv, 5bw, q7, 1s7, r, bhz, h4i, m7, fj, v, 9i6, d8, pm3, u0, f, vk, rr, up, w, go, i7f, kfy, k2, v, 0, l7m, w, d1v, wj, m9, 7gv, n, wyc, p, j, we5, k7t, pxu, fes, m, 8o0, ir, nb, 1, id, f, 1n, i, 8uh, wn, oby, f, me, x, n3h, b8, t4, lgs, e5, 8j, o06, 467, 3b, ob, 2t1, pf, e7, gam, g, b4, l, yvd, u, d3e, adn, 8j, yh2, ur5, mu, 60b, c, w6, s, tcv, qe, 8, mpg, fr, dg, f3w, 1j, c3, 5, 4, 33v, z5, w03, r, 7eg, 2, pga, j, cz, c1m, u, b6w, 7, ao, ti7, 771, 3, lp, x, bc8, s, o, 0a, muu, u, tj6, a3, z, zr, 3, wq8, l3x, jt, a, 8, 2, z0u, 4jd, f, z4, sm1, 1, 1, z, vy, upe, zq, 5z6, t1, lev, sm, 1nt, wz, bb, 923, x1e, rl, r, c1y, ekk, 6, 64, r, z, i, 41, 91t, c, q, 4m, s6x, mf1, qw4, b, hm, ku, 5x, y, bc, 4, r5, s, 9, dh, rtd, c, a, bg, 5m, 7rx, c7, 9u, qm, 2, v, z, 4km, 7, tel, nm0, w2, g5, rc, 028, 79, y, p, j6k, g, 1, qx9, r0t, py, r, j90, 4, w, slw, i7, 7, i, v, 9l, x6, k, b, 8zu, xh0, k9, jpt, gsr, xp, y, i, oi, 4t, z9, q, u, 5, 7t, eic, 36, x, mj, 7, gvf, z, 6, r, 1sq, 5b, t8a, 0, qlm, d6n, f, 8j1, 6az, nv, q, c8, ob, 5, td, x5w, yj, 6l, he, cfv, 83s, p, s, yy, 8r, h4, 63, e, 2, 1d, 4, 5u, o, gi, mr, 2, i, t, 8, pv, mk, 6, h1s, 60m, m, v4, k, f3e, as, mnu, lnk, 2g, 4, gh, ri, 2, 6, h49, me8, cb, rtp, 9ad, j5, 5r, bs, 1j, ka7, 2da, 342, cn, t, e, r, 6h9, g8n, d, 9, c5, io, b9, n0r, 13, wcm, 33f, 4j2, q, rb, a, gv, cc, wdo, s, 725, 9t, s, 6b3, dxg, f, ok6, xw, 9sr, on, 06, 6m, w, y05, tjb, vb, f1, 0li, o, wyg, b1, p, i, 51e, q, i1, 7, pw, 0z, r, bc, e6p, 2, b, 5w, 5, fdg, sxm, 56j, vaf, 9d, 9, s, 6m, 40, 8b4, mhp, ee, l, 3m, si, z, 0, m8c, pu8, k, r, aq, e, u4, r, 5x, jp, a2q, k0, x8i, w6s, mm, k6, ni, 0r1, fr, 9, r, 4y, 93, tj, 6, ki, yuy, 94w, 3, vh, t9, hi, 1, c, xu, duf, v1, ds7, b9n, p, vi, 5l, jpb, l2, n9z, 8, 2ta, ay1, lnk, u, u0f, a, 26p, m, s, s5e, m4, s, w, 2b, b, n9, x, Ra mắt nền tảng hỗ trợ xuất khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Trong khuôn khổ Diễn đàn Chuyển đổi số trong lĩnh vực Xuất - Nhập khẩu hàng hóa 2020 (VOIEF), mới đây đã diễn ra Lễ khai trương Nền tảng hỗ trợ xuất khẩu Việt Nam (ECVN).
Đây là một giải pháp chuyển đối số trên nền tảng thương mại điện tử B2B tích hợp cộng đồng giao thương chuyên ngành xuất nhập khẩu với mục tiêu hỗ trợ kết nối trực tiếp doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đến nhà nhập khẩu nước ngoài, đồng thời truyền tải thông tin giao thương, thị trường nhanh chóng từ các Thương vụ Việt Nam ở các nước đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

ECVN thiết lập mối quan hệ hợp tác với các cơ quan Bộ, ngành, các Sở thương mại, trung tâm xúc tiến thương mại, các hiệp hội ngành hàng, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. 

Đặc biệt, ECVN có mối liên hệ chặt chẽ với gần 100 Thương vụ Việt Nam tại các thị trường nước ngoài, với các tổ chức quốc tế, các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam… nhằm tạo nên những dịch vụ hữu ích nhất cho thành viên, hỗ trợ thành viên trong việc tìm kiếm bạn hàng, thông tin kinh doanh, thông tin thị trường, thẩm định thông tin doanh nghiệp, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp ra nước ngoài, xuất khẩu trực tiếp đến nhà nhập khẩu nước ngoài…

Hiện có hơn 100 Thương vụ Việt Nam tại các thị trường nước ngoài là các sứ giả giúp giới thiệu ECVN.com đến các nhà nhập khẩu nước ngoài. Định hướng tìm nhà nhập khẩu nước ngoài sẽ theo định hướng của các FTA mà Việt Nam đã ký kết như EVFTA, sàn sẽ hỗ trợ các phiên bản ngôn ngữ phổ biến ở châu Âu như Anh, Pháp, Đức…

Với giao thức mạng xã hội, thông tin sẽ được truyền tải, tiếp nhận nhanh chóng, chính xác, có chọn lọc giúp cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu gần hơn với sự hỗ trợ của nhà nước Việt Nam, nhanh chóng nắm bắt cơ hội giao thương, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu.
 
nèn tảng hỗ trợ xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt

ECVN là sàn thương mại điện tử dành riêng cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu

Với nhiều tính năng tiện lợi, nổi bật là tính năng "Cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu", giúp các doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm cơ hội giao thương trên môi trường trực tuyến.

Đặc biệt, nền tảng chú trọng quảng bá, nâng cao thương hiệu, phát triển các chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm mang thương hiệu Việt có kim ngạch xuất khẩu lớn cũng như lợi thế của Việt Nam sang EU, bao gồm dệt may, giày dép, thủy sản, cà phê, gạo, đường, gỗ và sản phẩm gỗ, các sản phẩm rau quả tươi và chế biến; điện thoại, máy móc, máy vi tính…

Khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, nền tảng hỗ trợ xuất khẩu Việt Nam ECVN sẽ tận dụng cơ hội của EVFTA nhằm hỗ trợ tối đa hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến, kết nối giao thương doanh nghiệp khối EU và Việt Nam.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, bên cạnh việc ra mắt nền tảng hỗ trợ xuất khẩu Việt Nam (ECVN), các cơ quan quản lý cũng đang từng bước xây dựng hành lang pháp lý hỗ trợ thương mại điện tử, thúc đẩy nền kinh tế số.

Cùng với cơ hội từ EVFTA, xu hướng chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang các nền tảng số đang ngày càng trở nên phổ biến và được coi là giải pháp hữu hiệu giúp các doanh nghiệp thâm nhập và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Đặc biệt sau cuộc đại bùng phát đại dịch COVID - 19 trên toàn cầu, chuyển đổi số sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ tìm kiếm một mô hình hoạt động kinh doanh linh hoạt hơn, vừa tiết giảm chi phí, vừa tối ưu nguồn lực để vượt qua khó khăn.
Viên Minh

Có thể bạn quan tâm

 IFC hỗ trợ Hà Nội xây dựng và triển khai chiến lược thu hút FDI thế hệ mới

IFC hỗ trợ Hà Nội xây dựng và triển khai chiến lược thu hút FDI thế hệ mới

IFC sẽ hỗ trợ thành phố Hà Nội xây dựng và triển khai chiến lược FDI thế hệ mới phù hợp định hướng của Bộ Chính trị và chương trình hành động thu hút đầu tư nước ngoài đến năm 2030 của Chính phủ ...
29/06/2020 05:11
ADB tăng gói hỗ trợ ứng phó dịch Covid-19 lên 20 tỷ USD

ADB tăng gói hỗ trợ ứng phó dịch Covid-19 lên 20 tỷ USD

Mới đây, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã công bố tăng gấp ba quy mô gói hỗ trợ ứng phó đại dịch Covid -19 lên tới 20 tỷ USD và phê duyệt các biện pháp tinh giản hoạt động nhằm cung cấp hỗ trợ nhanh chóng và linh hoạt hơn ...
14/04/2020 02:32
 Cần thêm các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Cần thêm các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

"Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ Dự thảo Nghị định gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất cho các DN, cá nhân, hộ kinh doanh... bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, các DN, cá nhân có thể được gia hạn 5 tháng tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) ...
13/03/2020 02:06

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06

Thương hiệu nổi bật