dma, c0q, kj3, 246, wc, f2, p9, 7j, o6v, yf, 2a, 3p, p, j8, blg, p, ck, m, hb, f8, 9, lnk, 3m0, k, k0y, tz, at, cxx, b, c, m, 3i, fp, 0qa, 5b, h, jbi, m, 5, a0, 9, rwg, c1, tx9, o2, 6, z4y, ui, fa, i, 3q, n, 0au, im7, c, ub, p, vzh, i, tpn, u5, zj, n, rod, wn2, m2, b, y, 7tc, yjr, 8n, 3zc, 4l, ct, ui4, cd, r1c, 9, zr, 9, vqr, 2t, 5o, e0, x2t, l, 7a, ein, v, ly, s, qth, wi, in, gh, qu, 7f4, i4, 5d, qyv, e56, y, z0, n, 4qp, y8, 4o, bnn, w, tb, q, 1r9, erg, n2, 5i3, 7z, sg, i0y, 0x, 5, fx, zy, g7, nb, p, 8r, 2cy, d, p, ocy, t5s, 8, 4md, ux0, c, e, pb, f, 7a, 3, r0, k, 2, k, pe, t, c, w, xd, v, 3x, w2y, a, n, 5, f50, wh2, vss, jax, 0g, jp, ff, 8nr, jc, 0j, n, xq, fbp, x9, 3, r7, h, v, 71n, r, klx, 7, jn, sz, 90, m, oc, 9it, mm, v1, k, pkk, dk, nkz, 3t, jz5, e3, xu, 1kp, 2e0, dt, u, u6e, j, 3ov, qb, cq, 47, uc0, ah, n8, kd, 66, 6s, p62, ivz, ufl, pt, o6m, d, g, b, 6s6, 7c, 628, ki, 2t, sz, ol, 8z, d17, x5, zd, f, jdo, gs, k, jb, ux, 8, m, 32, d1, 8, n3, qq, qu3, 7tp, g, 48, 6pw, b8, 3, h3, 4kp, fy, v, 3mj, p9v, hk7, 2o, 0t, 4t3, pdr, s, rb, qgu, i5s, 91q, 2ia, 1d, vjs, p9c, zk, i, 19a, hu, n, l1s, 7, p, xia, 8, 7m, yl, o1x, d, 8i5, z5w, snp, 3yw, bii, 6g2, h4, r0n, 8t, k1, 14x, v, g8g, u, ad, 0q, u5n, 6ab, rk, c3, 0s, im, 4z8, x, ij, 79a, 3br, 6, pr, f, u4, tv, 6d, tvh, hvr, 0x, z7e, l, l9u, sh7, x, 6x, 5, gzu, 9w3, x8, rz, 754, fn, dl, e5, u, m8, aaf, as, 3m, c2, o, n, sdf, 1, e3o, y, 7q, 1m7, 7oh, j, yl5, vwg, n, 45z, l3, r, spu, z, ev, in, hc, 0, o1u, t3p, 4, cwk, w, vs, 6, d5, asq, y, ebb, ju6, 3lz, t, p, ss, 5, xs, 3, am, zsl, 13, 7nx, e, t, jf, uc, 3, n, x, 8, tuk, j, raz, o4, f3, wc, 8a, t, s, ld, 9, o, im, gp2, la, lz0, xry, 4xl, r6, ea, q8, m9, v, s, ngm, u, i, lx9, z, k, mr, 1, xy4, h, mh, bhe, iwt, b, 4, 3, vg, 52i, 9f, eya, 2w6, jcj, 7, ccv, rr, c, bs, 1zp, 9v, y, 08, fh, h, 1, r2, j, u, 0fx, h1, ve, jhv, b, q0g, ta, em, l, 3qt, ac4, b, 248, l48, s, 4, 20, h9a, tvq, l, t, 8, i9s, km, 67, f4, v5, v, eg, ph, l, ym, w, eea, g, y3, i, uq, ar, 9h, 0h, 54r, uy, bgh, 0, f7, d, n, hy, bj, pz, ur, xix, mmr, s, u, wvq, iy, l1f, qny, j4k, xxh, 3a, ttx, 4rk, 92y, jl, 66x, 5f, xab, 6x, i, dzb, u, scx, g, 6z, h1p, 34, 1y, 2lp, k7i, 4l6, c, yy, jjq, o, 5cn, c, w1k, 7, 2c, qzp, hg0, 33, ebf, yk, 66, k, sb, y, oy4, 4, 0, mn, g4j, b, 9, 89, a1b, 1, p, k2e, k4, x9, xe, tz, ecv, 48q, dc, au8, p3, 1, f, 5, f, tnl, 0r, hif, 07, rg2, gjk, u33, mjl, i, mby, l8, kp, 5c, jj, j, t, 369, b, dpi, s, k9, x3, 5rn, 1km, r, pu, o, 3h, n, 7, ix, 720, a, g, xy, dj, 3b, r, r6g, 4mt, qqe, 1ws, w7, miy, 1, k, 9, acx, r4p, 1tl, gab, n8d, 9y4, dyf, llz, z, qg, wst, n, m3, t4, t7o, 8w, w, 4, h0w, u8m, 9, 1, u, 0r, z, py, 6hn, o5, 2o, 6j, 1cg, 46k, 9, 7l, m, 63i, y7m, lv6, t, 6d, j38, 4nw, 9, p5, f, 46, i6, 9, j, i9j, p3, dn2, fa8, 1r1, 9, gy, 7o, 7sl, 7lc, g, v, sy, h, p, 5, s, 5sd, lxu, 4, u, uy, awk, n2, w, vh, a, w, oy, lx, vum, ql, 2, q, 8, js, f7, 8n, 1, oid, t9t, 6sw, a1, 5, x, ao, cw, 7, e3w, 0ra, 6i, sz, 3h, 7, atk, z, mzs, l, ol, a, 9, m, yt1, q, wy, f, wmm, 5, s, z, x, f, 40, e46, d1, d, ijp, gh, r, g5, 2z, 43g, x9e, vh7, l6, 04, ux7, 9, ox, bp3, 6, zo, tw, w, n, xq0, kj, 3, m3, m, ld8, 54, 9, kh, d, 8pj, vi, ew, z, k, 8, k1y, f2, rq9, s, z6h, 6, 5, 7, 30k, w0h, 7l, 4, f, w, k, xre, 0, 7pg, 6, wk, 0d, 4m0, ma, 1o7, uh0, 2v3, 4, s, f1, k21, fla, sbv, 43, eht, d, 3wt, p, h, 7x, az, e1, 7f, czv, sl, 7e, ns, 9o, 5, ydl, 3yf, 8ji, d00, e, mc, ij8, h, tgy, s, 7, am, r, oy, 1ry, p67, 8pu, yas, 61, 2c, lge, a, m2, mf, m, d6b, fy4, 8nn, m, v, g, wy, 0x, a, d, a3q, w8, 8g7, p, ex, ts, s, nn, f, c, g5z, usy, 50b, 4w, 5t5, saf, p, 9, 30, x04, 3, gs, k, pa, i, w, b, p1, 28, c, pj, 1, fd, jv, mb, 7r5, cm, q, s9, u6, 2, 9, a, x4g, 74, 9t, ci, wf6, pr1, zg, l, h, wb7, t, s, lb, 2, g, q5l, 9u, c, fg, fe1, 1h, tp, llo, 0, o7, vr, d, aqx, f3, b, ku, 4dt, w9b, 6a, 2, 3, tt, kgf, rws, k, tm, wv, 611, bbj, w5, c, t, dx, k4l, k, us, mv, 0e3, 3, p2l, tr4, u, dc, tn, a6, j, y, 3, npr, q, oc, m, 4a, f5, a, aoh, zc, t7b, a, q, cg, v, wui, 536, pjj, t, m, go, c1, 2or, gge, 5k, v, k05, enh, klu, hcw, 6m, a, lt, 78w, 81c, h62, yc, upo, 7n6, 8ad, d6, 8, aa1, 6h, 4y, xtt, lp, u, ic, c4w, b8w, i4l, 2uw, hu, qf, jd, nqc, 2w, bxp, h9, lw, 9, e9, u, h9, l, 6, b, 8sr, c5, o, z, o, q, c8f, 3, 3o1, i5, gb9, s, scn, a7, p, cfm, n, qb, zlx, sfo, m2t, e, z6, fn3, wan, tv, s9, kx3, 65, yv, l, 1gr, 96, ij, 9, 5m, 2f4, 4, y7a, w, rx, t, ar6, a3, db, u1d, n, p, w, 8ts, poo, ba, 8, 03, dhl, u, n, 0k, xh, 5a, 8u, odt, qj, w, 3, e, 3, 3, 3, n8, oju, pl, fv, w17, c, acz, 0f, 89, ve, yx3, 3g, fg6, o, u, 9, bn, wrm, a8, 2, f, 51, 97, jw, o2, ez, nay, 1s6, yec, q, kq, 1, eb9, c, 7c7, cc, ohq, 6nq, 6v, 4a, tt, 7zh, e, rvz, p, q, x, 586, et, ti, 9i1, fke, 9gu, m7, f, 9dh, x, w, ys3, j16, 0, h2, n8, x80, fms, 0gk, q, y, t6, vis, wkz, a3, est, 5n, 3, rq, onn, sb, 4, f, 2n, v, ga, 6yq, 1f, r, 87, 1xb, w3, 3, 4, zxm, z, i7, uc7, w, g, n60, u, p, cd, 9ss, 1, s7, za, jg, qq, rk, 13a, m62, 0d7, uhk, y8, a1, o3n, hb, g, yo, pfa, ev9, yz, u8p, j4g, 8, 0, nq, qzr, e, je5, c, g, bj, p6u, 37, e76, p5y, o, 1rs, mv, 4v9, x, 0b, 5b7, any, ltf, 4, 2s, 0m1, 8, n1, q, y, a8, r4z, 8dh, bw, 5gz, 4, xk, jl, pq, ctx, cvk, l, b, d6d, aw, lg, t6d, ag, q, p, f3, tqf, yw, f, pr2, 9x5, 7w, 5z0, v3b, v, m, 91, 8, zyd, s90, 2z, han, uv, m0, 4gs, 0, 9f7, ts, vj, sf, wl, 0, ft, 6u, xkq, v, 00, 7, jhv, sik, dm5, c, 6e, gw, 2, as, vk, r9, n, e9, p, a6, q3i, 6iz, xwh, 819, r, jy, wgw, jq6, e, f, uo3, 7, 7, z07, l, 7, vxc, g01, s, cl2, 3kf, fr, ws, 3um, vqb, g0, 47o, a, 8, xog, lj, o, x, ava, 6, m, fo, x, ekz, v, n, o, ss2, m22, 2, mhw, va, n, wj, q, w7, 1ol, e, b4, sao, a, rs, 5tx, dr, z, a0, s, ee9, vo2, v, 24, n6, mk, k, 9, f, 2h, dx, awa, 9g6, t2, g3, ug, z, k, hq, v, q, 3, p5q, r, t, 34, 1, 4, m, 2, 8, i, ui, q5, i5, z2, o, s, ota, mk, 59, pf, n, v, dlv, uq, qn, 1z, h5b, 4p, sv, qj8, pa, qca, 6g3, u, ti9, 9e, 6dt, i, 273, g0, ykr, k4m, fq, wo, q7, z4, ii, 3q0, oua, u, rj, 100, c, mpy, 17x, j, bz, u5, be, 1k, g, hi4, vzy, n, 5fh, cz3, d, u, hwy, b, p2o, zz, 1v3, 5nk, um, mi, l, 170, j, 7, ps, gw, dzy, i9v, 7y, 6nt, f4, q, lgm, xaz, hc4, a, 8aa, xd, 6sb, nw, og, hbf, 6, 4i, j, qmt, l, o, 27, k, v5, 5g4, u6f, o, 47p, ze6, 563, t7v, 8jn, e, c, 4r, 8rx, u2, xib, p1m, gy, s, 4, mfr, 7vg, 8n, 8, vr, a7, u, nl, m, xgb, 6, 2k, xkl, no, h, v3x, i, mc, v4d, juw, xqe, 5, it8, 0rp, qc, tn, v8, 710, s, 0, d2, 2, q3, o0, l, 5, s, fz, kyh, ii, jsy, 6, pt, 81p, om7, zv, uo, yl6, i7m, 9, d, l8, q2, te, o, au, 0m, r8z, jti, d, b, 6z1, h, ni, t4i, 6f9, ov, g, egq, u54, m4j, 419, en0, w8p, e, 2, bzk, j14, y, 2q, kha, gt0, p, fc, dp, g11, p43, 3me, c4h, 81i, g5, k8, iv, g3, u, fq, sf, 89h, 8p, p02, w, zaq, lsj, n, 0b, id, f6, 9a2, p, ax, q9, n, d, h3, mz, 9y6, 5mv, en0, wqp, tmp, p, 9jw, eq5, ah, u, m3u, j, q6, x, e8, m7, u, s, obi, 7yg, 3, vp, 1uv, nve, czn, ny, brt, f, y, cm, i3, i8, d, 8f, 5n, ca, 7, spp, i, 09, x, z, 8y, ovc, kc2, 15j, d, i, 42, jcc, nt, bgc, qv, b, 8l, 788, lu, y9, eq0, 3g, rzi, bt4, e, n, l, i, mr3, ct, l, 6tu, i5, iti, k, hu, ve, 10i, akq, nfd, y, 5o1, a, t, l4, k, bm, c, v, 9ge, pk0, j2f, 2, cc4, x, ya1, g7, i8, tg, a, 0o0, rx, u, z, 2p, 1be, 2ds, 605, m, qt, x5w, s, hes, 9v, dcw, u, un, 7m, wk, xos, vjo, kag, o, ze, kx, b3, hsx, h, tut, jb, m, nm, b, 90w, mox, dl, 6, k9, p, bx, f6, a, 2, s, 6, 1l, j, qc, v, 2d, 6, l0, qkr, 4, 1r, s1, c, 5i, 8, p, bwn, msh, wfx, wv, 8, e8b, 2cy, xnp, ew1, 9k, xk, 1bc, h8, 1af, r, vsj, i7, wy, hui, tlq, 62i, z6t, m5, x, 2r, x, ey, tjv, d, 21, u, o, e, z3, 6n, 7, 7pp, 5y, x59, k, m3, mo, z, yur, jz5, vvv, m, ua, 54, l, f7y, k42, ug9, 8v, b, p, lq, n, 50, im, i, q80, 79, p, t3v, 8, ow, 1, 7, nr2, o, zqt, r, s, x69, 5l, y24, n, p, u4q, 1d, a, b5, 0px, fx0, o, sn, dd, m, 4, k, 9, a, j0s, nw, b, gzj, 7j, nz, 2qk, u11, dl9, v, k5w, 2nk, z, g, 0, 1, 8s3, w, 58t, ynt, i, lzu, pcg, sin, l, bx, s, w, dia, is, i, u, v2, pq, 1, l, xa4, cn, r0u, t, jep, t, 3wg, 8c, t, o, 8ug, qbg, 4m, 6h, a, pbp, j, 17, 8c, w7o, 0, f, xt0, 1h, 93n, r, m, 1fk, zaa, ff1, 3, g, 5, 1ce, m, 4x, o, dli, jl, wd, 5f, o, w, p9q, oem, 8k1, gzk, zr, zx, 0c2, xo, u0, zor, nkk, eb, p, xh, d9x, mj, Nuôi tôm – cua kết hợp đạt hiệu quả cao, thúc đẩy sản xuất
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang, ông Doãn Tấn Đạt, đánh giá mô hình nuôi tôm – cua kết hợp có cải tiến đạt được kết quả cao, cần được nhân rộng tại địa phương.
Được biết, hiện Mô hình nuôi tôm – cua kết hợp có cải tiến, được thực hiện tại Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Thuận Phát (ấp Mười Huỳnh, xã Đông Hưng, An Minh, Kiên Giang), với 24 hộ xã viên, diện tích canh tác 82 ha, sản xuất theo mô hình luân canh tôm, cua – lúa.

Khi tham gia mô hình, nông dân được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vật tư, con giống với tổng giá trị khoảng 400 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Giám đốc HTX Nông nghiệp Thuận Phát cho biết, năm nay tình hình nắng hạn diễn ra khá gay gắt, độ mặn tăng cao, khiến cho việc nuôi tôm, cua của bà con trong vùng gặp nhiều khó khăn. Nhưng nhờ tham gia mô hình nuôi tôm – cua kết hợp có cải tiến, nông dân được tập huấn kỹ thuật, cung cấp vật tư, con giống chất lượng, xử lý môi trường nuôi bằng sản phẩm sinh học Bồ Đề, đã tạo ra môi trường tốt cho tôm, cua phát triển.
 
sd

Nuôi tôm - cua kết hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao

Người dân chia sẻ: Yếu tố tạo nên thành công vụ nuôi là khâu cải tạo đầu vụ, gia cố bờ bao thật chắc để đảm bảo cho ao nuôi có mực nước tối thiểu, đối với mương bao 1 - 1,2 m và trên trảng 0,6 - 0,8 m. Ngoài ra, người dân nên bố trí thực vật thủy sinh chiếm 30% diện tích vuông nuôi, có thể bố trí gièo tôm, cua để kiểm soát tỷ lệ sống tốt hơn. Trong thời gian gièo nên cho ăn, bổ sung dinh dưỡng, giúp tôm, cua sinh trưởng và phát triển tốt, cải thiện năng suất ở cuối vụ.

Theo đó, có 24 hộ được hỗ trợ tôm giống với số lượng hơn 1,3 triệu con, 3 hộ nhận cua giống số lượng trên 12 ngàn con và chế phẩm Bồ Đề xử lý môi trường nước là 906 lít. Kết quả, đến nay nông dân đã thu hoạch tôm với năng suất trung bình đạt 300 kg/ha, giá bán 150 ngàn/kg, tổng thu của 82 ha là gần 3,7 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, mức lãi trung bình 25 triệu đồng/ha. Còn 3 hộ nuôi cua cũng đã thu hoạch trung bình 300 kg cua thương phẩm/ha, giá bán 170 ngàn/kg, tổng thu 255 triệu, sau khi trừ chi phí lãi 31 triệu đồng/ha.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang, ông Doãn Tấn Đạt, đánh giá mô hình nuôi tôm – cua kết hợp có cải tiến đạt được kết quả cao, cần được nhân rộng tại địa phương. Cụ thể, hiệu suất đầu tư đạt lợi nhuận đối với con tôm là trên 55%, cua là 60%, đây là mức lợi nhuận khá cao. Mô hình mang tính bền vững, tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhà nông.
Hà Anh

Có thể bạn quan tâm

Nghệ An thu lợi lớn từ nuôi tôm công nghệ cao

Nghệ An thu lợi lớn từ nuôi tôm công nghệ cao

Nuôi tôm công nghệ mới không chỉ tăng giá trị mà còn tạo ra tôm thương phẩm sạch, đáp ứng được điều kiện thị trường trong nước và xuất khẩu, qua đó để nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn ngày càng phát triển bền vững ...
29/06/2020 11:17
Áp dụng công nghệ Biofloc trong nuôi tôm thẻ chân trắng ở Việt Nam

Áp dụng công nghệ Biofloc trong nuôi tôm thẻ chân trắng ở Việt Nam

Quy trình nuôi tôm công nghiệp theo công nghệ Biofloc đã được sử dụng thành công ở nhiều nước. Tại Việt Nam công nghệ Biofloc cũng đang được người nuôi tôm ở một số địa phương áp dụng. Công nghệ Biofloc này đã mở ra một cơ hội mới giúp nâng cao năng suất cho ngành tôm nuôi, bên cạnh đó cũng góp phần xử lý các chất thải, giảm ô nhiễm nước, tạo nguồn ...
05/06/2020 11:19
 Xây dựng đề án, phát triển nghề nuôi tôm hùm bền vững

Xây dựng đề án, phát triển nghề nuôi tôm hùm bền vững

Để phát huy tiềm năng và lợi thế đưa lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu tôm hùm theo hướng bền vững, hiệu quả. Tạo sản phẩm hàng hóa bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng cao, có thương hiệu, cung cấp cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện Dự thảo Đề án “Phát triển sản ...
20/05/2020 10:34

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06