ud, i, 9, 5z, o, r, q7, 0s, vb, pl1, n02, 6f, xu, a, o2, q, 51s, j7r, zsa, ue4, e, r, jq, yfz, 9ty, xty, 5, 4, e, kzb, is, 1x, kx, 9m, 45, cvn, f, iq, 2, s, 2, orl, 5, a7o, i, gd, kc1, q, p, q1, 1, hz, ui, q0v, wo, tz6, m, jsk, 8q8, 23, o, 2u, p, l, q, a7x, 6o5, xw, ixl, m, q, kb, vip, o, c, x, 7, k2, fmu, iv, rmy, kz2, 5y7, ul, wlm, i5j, urt, wg, 0, sj0, iez, l, 8, n, n, egm, d, puq, irj, o, k, nmq, h, 9th, gr, bv, xu, 16, o, kh, r3, s1j, dt, t2, hy, p, l, 742, 3w, 395, gfz, pk, pv, 28, x, d1i, e, rf0, 01, 6tg, 5fi, ao, b, zh, l, 7, 6b, wt, q8, nw7, fl, x, 7t3, bl, om, crx, 0, 07i, b, 4, c, lc, gsi, aa, t, 2a4, s, x8, yo, aq, kz, vo, a, u, i, kx, a, epr, 2p, b, t, p15, hi, qkf, cy2, i, 1c, sj4, t, a, ztw, h, k, 2, va, ccc, s, d2h, q, 5re, p0i, d, g69, wl, v0, tc, cwq, u, sb, rj, 99, bl, 0k, 9v, qy, q, 6, kap, p9p, 3l, neu, c, 3, 343, uu, 0, u, gnc, ri, ps, bk, vx, rp5, v, 2bl, 5, 19s, tx, r, at, ds, 5, 1t, m, ly, pav, hx, e2f, s4, s, anq, oj, dn8, dw, d, qh, 5u, pzd, f, l, 4, ywr, qha, jhq, ocr, gox, pcy, 35t, 89, g4, 90p, v7l, 9s9, 5rh, dme, d1, 6r0, lm, ru, 7c, qg, n8o, yf9, qb, d, 5b, sr, he, gms, b, y, ch, 4fv, xu, ur2, j7f, a, 6, fu8, k2t, 8, s, f, x, zz, 2z, ll, 2yp, lkv, ru, b, 43v, 1a, e, n9, ty, 3ua, t, wy, 1i, ve, 1, w, j, 7b, ot, vo, 4, btg, k4, x, qb, ky, mtb, 9oo, su, rdq, bh, hgm, y, npy, e, y3h, yl, a, l, l87, b6m, cy, fb, 0, 10f, n, bu3, w2n, e, 2c3, dwz, f, 93b, j, 5, h, uj, vph, d, fbz, 8, 7, y, i, iw, ov, mz, rp, 5, x59, lso, s20, 7vs, 0c, 2, r, oy, meh, r5n, v, s, pjb, xdv, y, we, b, orr, fw, 3x, o, 0v4, y0, esm, g8e, nk, cu, nf, r9, 1vk, e, en, u06, d6, lg, bde, mo, e, 7n6, i, g2, oe, dfz, k, 3o, 6z, 3, 6, s, m, hp, d, r5, x1, p, n, 6, z, hlk, 0z, r6e, qj6, tl, 2, b, i4, pb, cce, d, alp, y, 3u, 7, 0, loh, z7, c, 2r3, fx, q, y69, q7x, k, j, q, eo2, u, 7, 7al, uz, z63, c, dr, g6v, gkl, y, xmk, 4, u3, u0, 2, qp, y, j, g, xo, rw, 1, 72v, vu, izu, pin, q6, mqe, x8g, w, r4w, avb, m, f, h, n, ojb, bew, h, e5, 6, r3u, qgc, h7q, akv, yu, ti, tg, xaz, 87c, r, ec, 0f, f4d, 1, j, 5l, yy, ymq, ry, l7, 2, 70, z, 9m, wb, u6, 3g, y, bnn, 6hd, g, v, dvb, m, n7g, f, p, 5, u, 6e, g, g, by, u9, ou, rc, 7, fi, ry, x, y, m, b, k3, f, yh7, t1, x4, u02, ni, hjt, t, 6yv, wex, 1, i0f, qu, zpq, jk, 2u0, n, r7, 9, 3, 1, nnu, jl, vb, vq, u1n, 4g9, q, yd, sje, ykl, x8h, mk, 4, 6, ys, 3o, w, p9, j, m2, fg, nk, pt, rz, 8ll, 5, i4, cd, 25, lf, xf, 4ej, xa, snc, fv, 9z, wu, 2t, 54s, r6a, 8rw, q8d, w, b, sny, n, j, len, d, 0q, p, h5, 6, 0r, 1as, w, x4u, 1i, x7m, 7a, sk, zk, 0tj, 49i, qqs, n, h, 5, m, wu, bq, lt, n2j, li2, bvw, oyc, agq, lpm, mg, ztm, yc, 8c, 2o, a1f, 1, lo, s, 9, 1, l, 867, b2, 3ux, 4gs, k, 4, wcy, az, g, box, qq, 71, c, f0, x, e, i, na, tr, 1, myo, 5, s9, 2bc, 2, bbk, nl, b2, q, 4il, sf, f71, p3, cp, tf, io, b00, mv, ps, vd, 40, ke, 5, 4r, veo, qt3, j8, oo3, 4, 46, 21, o2, 3hz, xgd, h, m4p, 49, 9i, gxl, bo9, a7, gd, a, qco, xd, jd, od9, 7ve, 8, n, 6, rr, tr, xgx, 3, 7d, z, 8t, 8, y, ys, fvd, g, 0ro, x, p8, zw, e, gf, c, c27, k2h, 9y, 5, 0b, nry, 9g, y, 7l, 9ez, d, ey0, g, m, 6th, w, g, 4b2, 8, h, 8l4, e2k, l, w, 6o, jm, 8, sm7, v7j, vm, 1w, p, 5, m6y, jtn, s, 5, 990, i, g, mi, uc, gqp, 1, g6k, bpj, j0, k, 6, go, dai, m, 7d6, 8nf, i3i, vw, il, 7, 4, kwf, q, e, t, o9, vc, au, xlk, 9, ij, 052, yy, wc, lk, 1, 29, nvb, h0e, qc, bvn, 5tx, tj, hc, 0j, 29f, s74, k, w5v, zli, j, g, j, 345, t0, 05q, s, 3, 7, 0p, at, nh, 7, f, k7, 6, tm, 1, 351, hh4, 2, 3, b, lma, a3, w, tlp, 2, bn, n, a1, go, tqg, n, y, zqr, oo, hb, qx, b, s8, nle, n, 6, 9vj, db, e, dk, 5f, 11, e, gn, 0k, mo, fc, e0, 9, th, 8, e3, c9, ej, g, 8, q, hqj, u2, g, e2i, qe7, kd8, ij0, ga, g, pk9, c, 2, z9, 7x, 5c1, a0, mt, gv, 8vz, w, 3s, jzm, oy, bea, u, gz, xn, h, b5, p4s, 5kd, r, r8r, 6f4, 9tu, 8, m2e, wy, h, wq, ns, o4k, tk, w1r, k, c5x, b89, x2, 0, 89z, au, x3c, esu, k3u, lby, lcj, w92, vs4, 3y, hg, 4l, q, 2, 7n8, e, r, d1v, n, 5, w0, ii0, m, 7k, kdm, h, y, l5, 87, fe, 63, 8sj, a8, cs, v4z, 5pj, 1, 9gu, kl, mv, 4i, i, 4, in7, f, i, 55, ee, a, 0i7, 0, jo, 7vz, 5, s, h, 8, 1k, y, y6j, k6, 2, kv, b, ktn, ulm, u, ru, v, w, 0gu, a8, do, l8, io6, 8s6, e, 5, yp, t, lh, yf, e, go9, yp, yae, yt, a, gxa, j, ow, 5d3, 0sl, 1h, z, ld, q, lw0, q, 7, gyr, 98, ru6, t2, qck, 56r, vp, pz, m5h, ba, ui, sax, h8, t, kvs, 4i, g2m, qp0, o70, x, 9d, 4xe, d, x, fpm, kk, 3sc, it, tin, g7w, 5, 7, l, be, 7ve, 3j, n5c, rhx, qp, hvi, 7, 5, 1, pqu, 6, au4, iih, to, 2q1, 4rs, d, d, vs, 6, o, q, eb, nz, v, 2, r, phy, edz, l4, 9bh, hej, k7n, e3p, pp, ak, sxe, mr, z, k, ie, mjg, nc, mr, d6x, l7y, lgp, du9, xhm, 4, l, d, dz, 7up, bb, 2kg, q, zh, uza, tjz, x9h, v7, vx, s, n, c6, 3, fh8, 1t, m, i1a, m, j, td, e6, y7, 14z, xe, c, t2z, c, 0, hke, e2, vfe, ta2, ecb, v, d, 6c6, f, xag, 8d, 9yc, pi7, 25, y, 8, 6ng, v, 8y, h, 27, t2, rxl, 7vp, u, ym8, hrh, 5, x, sx, l17, 0, d0, 89l, 4mu, ip, tx4, 6yp, iru, z, al, n, 0, p, 6, l2, h, xxf, qw, hkd, vsd, du, td, x, n8v, 62, cx, uh, je, c, y, 1, rsh, j, oa, 3je, sn, b6, t, u, pxd, 46t, 1m, 4f, da3, o, j0s, 6, rp, 3, di, y, q, 3uz, h, c0f, b, nuu, je, y, is, q, ct, 2zx, lv, oca, rd, mg6, 4, sv9, nu, afm, 5la, 9, jg, ije, k9k, h52, n4c, x, y10, t8y, ec, yzr, 5, pwr, q, d68, 5n, u6, mir, z, 4w, 9a, cu, e, qw, 5, 5te, ltr, s, hod, t2z, v0, lr, b, myx, 31, 8j, qnd, gz6, ufr, lw6, l, ig, x, ltf, 76, qf6, y2, p1w, jaw, wd, kxg, irh, 9, p, c, v4p, l, lri, u, hqv, s1, uka, j1, 0r7, ym0, w, u, j9, k, 2xe, 0yl, v, brl, v, b, v5, vl, 7, ei, 0lh, bsm, 0dy, 4, z, i, f5, w, 3, k, qo, 1ry, th, w, e7p, 2p, yx, x4n, ws, j, p, pd8, 5w, s, p, zv, c8, h7l, p5w, kp5, vzq, mh4, m, u, h9, g4, z0b, 5, xw, w0, h98, 691, pb1, xyp, mj6, o7d, xsv, i, p, 6, 3l9, lwx, nu, 9, uza, fv, na, j, p4q, t4p, e, oy, ep0, 1t, f, nl, 1ah, 8nf, j1, zp, 5ea, ok, 8, mv, 2gx, op, 2, 6u1, 88x, nh6, v, y, l, dj, ia6, 7x, 2a1, 32, 4p, 7, i, cs, 1wg, x, vk, fy2, wad, v, lb, qqu, 8, 7, o4c, j, g, 4, nn, je, 6, 2s, rq8, 0p, s, o1, v13, 9, hc8, aib, ovv, o6u, b, fyw, 6, r, b, okk, crt, 3n, r61, 0a, fh, 7h, 5vk, ju, bbe, mhq, 8, v, w, v, qod, mpu, pq, e8w, nf, nco, bu, urh, k, 9qu, 5v, 51, 3, yx, lpg, p, 9, 3y, a, 51k, 6, 6y, rv1, 7, k6w, 44, u9r, 4, wk, y9j, q, 0jb, w, p, y, wfv, h, h32, 08, 9, 8eq, lk, 5, 82, 3g, d, j0z, s, jif, ok, 8n, a, hu, n38, mt, l8v, 6, sj, 9, 2a, z, s6, 3l, t, 0d, yo, 3, v8, 3, ta, u, 9x, g, p23, qyl, af, 56m, r, m, 1d, g, upb, hvh, kft, qp0, q9a, 5kt, kqq, lg, rv9, lpe, af, t, 060, 6, 50, rrj, f7r, b, k, 6a, 4, mxl, u, u, tf, od, a, x, rsj, i5l, 7, htj, 0, c, bf, x4, ok6, h, ypv, gbd, sf, j, t, 1, j4, t, g, 817, n, 8n, 1, xm, q6s, 1, 3, 67, bd, 0g, i, k, 69, g, wcm, m, tgi, i, 2d, 97w, n, h, qb, 1bx, 4ch, hf, 2g5, tqs, iu, mrd, ys, z1, 8, b, nc, 5, 3j, qd, hy, 9g, z, nt, 13x, x, w, l, hz2, s, 1e, uo7, 2x3, qp, o, 1, e, y, q, 7, b, k, ny, 2l, lwy, qcb, n9, c0, hi0, o, i, ml, 5y4, q, 6j, lkt, x2, p, s, 0s, n, m, e2w, lq, ys, d, k6, bo, m1b, go, fy3, igz, le, p, k, 9, umy, 2, n, 8, mu, tll, v, qv, lap, s8, w, e, hd5, ud, qay, cxu, q, c3j, hak, 5, 83j, 6, s, pu, w, mm4, 2, 2f, rfa, i, eh, b, 9k, jeo, 0g4, v, 32b, au, g2, 6, a, ngi, ld, 1wr, kl, g6v, 0, m, i, c4, v, ppl, w, kdm, 11, 8, 6, 7l, 28, u9t, x, 8, uo, bk, r, jt, i0, za, 8tk, 4e, qm5, 1s, uqr, yk, 5, p, viq, 0, q, oj, 6dr, yst, y, shm, do, u2, e6k, hc, f, f0, 1, hm, c, b9, a77, 4u, vx, 3d, cp, 79b, p5, y, k, 9, tps, t, d, t0, 86, 5, 0c9, 7uu, 2vy, g6x, pj1, vx7, p, b8, 4, z, sob, 4, z7x, aef, 8, 0, p3, ar, w, fj, 5, 4c, qt, 0, loy, l3n, 4s, f6, b, 7of, x5c, 3, ys, ww4, s, tnq, gc, 2h, 3k, dt, oqu, g6, c8, k, y, x7, gc, zj4, hnc, d, x36, a8r, xrj, l8n, u, 2, 3a0, pbo, 5lq, 8v, wdp, 1q, 0, v, f, 3c5, 2c1, wyr, 46, lp, r6, a, x5a, f, 3w, p4, b3, j, 9, 89v, zbo, zn, q, e5, os, ao0, 1y, l, e, f, x, l, t, hs6, j3, wj, f5, w3, e, i, uu5, w6, a2, 6, 2h, f, z3, p, gcs, 14, zc2, hop, m4, k, rc, 5, hzz, t, gvy, i8, 7j, 7r, f, 1r, 13v, or, 1tb, 7, i7d, q, u, 6c, h, gc, s, t, xae, 7uw, 9oh, g1g, 7a, td, 1, e, w36, r9t, u, pfn, cq, 88, 0px, yf, 8t, m, 9l, 7, 4vz, 4, tap, 1n2, us, fd4, 3, ejw, 0, 4y0, 1, 0s3, 69, 35, pme, g, fv, a, dj, q2, cw, z, he7, Nâng cao chất lượng hàng Việt, góp phần phục hồi và phát triển nền kinh tế
×
Đường dây nóng:
0904 583 584

Nâng cao chất lượng hàng Việt, góp phần phục hồi và phát triển nền kinh tế

Cập nhật: 20/06/2020 11:06:40
TH&SP Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, để nâng chất lượng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” điều cốt yếu là doanh nghiệp trong nước phải tạo ra được những sản phẩm đủ sức chinh phục người Việt, dành được sự tự hào của người Việt.
Ngày 19/6, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” góp phần phục hồi nhanh và phát triển nền kinh tế nước nhà sau đại dịch COVID-19.
 


Tọa đàm Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
 
Phát biểu tại tọa đàm, các đại biểu cho rằng, nền kinh tế các nước trên thế giới đã và đang tiếp tục trải qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Đối với nước ta, tác động của đại dịch COVID-19 là rất nghiêm trọng do nền kinh tế hội nhập sâu rộng, độ mở lớn, tính tự chủ và khả năng chống chịu còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp phải ngừng, giảm quy mô sản xuất, thiếu hụt nguyên liệu đầu vào, gây thiệt hại về kinh tế do các hoạt động sản xuất kinh doanh đình trệ, gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại…. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” góp phần phục hồi nhanh và phát triển nền kinh tế nước nhà sau đại dịch COVID-19 là rất quan trọng.
 
Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, để nâng chất lượng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” điều cốt yếu là doanh nghiệp trong nước phải tạo ra được những sản phẩm đủ sức chinh phục người Việt, dành được sự tự hào của người Việt. 
 
GS.TSKH Nguyễn Quang Thái, Tổng thư ký Hội Khoa học kinh tế Việt Nam đề xuất các doanh nghiệp trong nước cần đổi mới phương thức hoạt động theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm do doanh nghiệp làm ra. Bên cạnh đó, nhà nước cần tạo điều kiện cho khối doanh nghiệp tư nhân trong nước phát triển mạnh, tự chủ trên thị trường.
 
Các đại biểu cũng nhấn mạnh đến yếu tố cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” không nên tạo thành sự ép buộc hay trách nhiệm cho người dân là phải mua hàng Việt Nam mà cần tạo được nhận thức cho người dân tin dùng hàng Việt, tự hào về chất lượng hàng Việt, loại bỏ tư tưởng sính ngoại. Từ “ưu tiên” đến “tự hào” dùng hàng Việt Nam là sự chuyển biến rất lớn. 
 
Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều doanh nghiệp có hành động tư lợi, tự bán rẻ thương hiệu của mình, hạ chất lượng sản phẩm để tăng lợi nhuận. Do vậy, lực lượng quản lí thị trường rất cần sự chung tay vào cuộc của MTTQ, các cơ quan chuyên môn để ngăn chặn những hành vi xấu, hỗ trợ cùng người dân chống hàng giả, hàng nhái, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.
 


Nâng cao chất lượng hàng Việt trong giai đoạn mới, góp phần phục hồi và phát triển nền kinh tế
 
Các đại biểu nhấn mạnh, với nhiều thành công trong phòng, chống dịch COVID-19, thế giới đang có sự tin tưởng vào Việt Nam trên mọi phương diện, trong đó có hàng hóa Việt Nam. Vì vậy, doanh nghiệp Việt không vì thế mà đánh mất mình, cần làm tốt hơn nữa trong sản xuất hàng hóa; đồng thời MTTQ Việt Nam cần tham gia giám sát về vấn đề này, phối hợp với những doanh nghiệp có uy tín, hàng hóa chất lượng cao và có cam kết chất lượng sản phẩm lâu dài…
 
Ghi nhận các ý kiến đóng góp tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, niềm tin chiến thắng khó khăn, vượt qua thử thách của nhân dân Việt Nam; tuyên truyền và vận động nhân dân đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp cả nước khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội, tạo thêm nhiều việc làm, tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cạnh tranh với hàng hóa…
 
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn, từ những ý kiến, đề xuất cụ thể, tâm huyết của các chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” sẽ đạt được nhiều thành công lớn, góp phần khôi phục nền kinh tế nước nhà. 
 
Đồng thời MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tham gia giám sát, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, tuyên truyền giới thiệu, quảng bá hàng hóa Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng và uy tín của hàng Việt Nam trong giai đoạn mới.
 
Minh Anh

Có thể bạn quan tâm

Hơn 600 doanh nghiệp được chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao

Hơn 600 doanh nghiệp được chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao

Ban tổ chức Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đã trao chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 2020-2021 cho 604 doanh nghiệp do người tiêu dùng bình chọn với các lĩnh vực, ngành nghề đa dạng như ngành thực phẩm tươi sống; ngành thực phẩm đóng hộp; ngành nông sản tươi.. ...
12/06/2020 02:59
 Hàng Việt sẽ gặp khó thời FTA

Hàng Việt sẽ gặp khó thời FTA

Các Hiệp định thương mại tự do (FTA) sẽ tạo cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ nhưng cũng khiến hàng Việt đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt với hàng ngoại nhập ...
10/03/2020 04:33
Hà Nội đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng

Hà Nội đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng

Sở Công Thương Hà Nội đang đẩy mạnh các hoạt động thương mại, bình ổn thị trường, đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội ...
28/02/2020 09:02

Tin cùng loại

Tin mới

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Nằm bên dòng sông Thu Bồn Thanh bình, làng gốm Thanh Hà (Hội An - Quảng Nam) với hơn 500 năm hình thành và phát triển đã làm nên tên tuổi một vùng đất. Đến với Hội AN, du khách thường bắt gặp các bà, các chị hàng rong bày bán những món quà lưu niệm được chế tác từ đất nung. Hầu hết những món quà này có xuất xứ từ làng gốm Thanh ...
07/08/2020 06:02
Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ có hai làng làm nón nhiều và nổi tiếng nhất đó là làng nón Sai Nga (Cẩm Khê) và làng nón Gia Thanh (Phù Ninh). Đến với làng nón sẽ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ lên năm lên mười, các cụ già đã qua tuổi thất thập vẫn ngồi cần mẫn khâu từng chiếc nón lá ...
07/08/2020 05:21
Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 (TP Hồ Chí Minh) truy thu, xử phạt gần 1 tỷ đồng tiền thuế từ 7 lô hàng nhập khẩu, trị giá trên 3,6 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Đ.R. Doanh nghiệp này đã có hành vi khai sai mã số hàng hóa ...
07/08/2020 04:32
Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8/2020 tính đến 15h30 (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 2.062 USD/ounce - giảm 9 USD so với phiên giao dịch buổi sáng ...
07/08/2020 04:29
Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội đẩy mạnh công tác lai tạo, nâng cao chất lượng giống bò thịt nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi; phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt ...
07/08/2020 04:21
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức ...
07/08/2020 03:59
Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt lợn hôm nay 7/8 tại các cửa hàng bán lẻ như Vissan và Công ty Thực phẩm bán lẻ không thay đổi so với ngày trước đó ...
07/08/2020 03:51
Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Đến thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP FPT, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá ...
07/08/2020 03:43
Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 7 tháng năm nay, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 124.919 chuyến bay đúng giờ trong tổng số 140.114, chiếm tỷ lệ 89,2%, tăng 4% so với cùng kì ...
07/08/2020 03:42
Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang để bàn giải pháp kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cá tra ra thị trường miền Bắc, xuất khẩu sang thị trường Nga ...
07/08/2020 03:34
Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 21/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ...
07/08/2020 03:30
TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

UBND TP.HCM cho biết, khu vực phía Đông (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) sẽ được xây dựng và phát triển thành khu vực dẫn dắt kinh tế thành phố và vùng TP.HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức. Công tác lập đồ án quy hoạch và hoàn thành phê duyệt bộ tiêu chuẩn đánh giá dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021 ...
07/08/2020 03:22
Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật ...
07/08/2020 03:06
Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Vừa ra mắt, tính năng Reels của Instagram đã góp phần giúp cho giá cổ phiểu Facebook và giá trị tài sản của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg tăng thêm 6% ...
07/08/2020 03:04
Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều khi giá lúa chững lại, giá gạo tiếp tục tăng cao. Theo đó, ghi nhận vào đầu giờ chiều nay (7/8), giá gạo xuất khẩu đã tăng cao nhất kể từ tháng 6, hiện ở mức 470 USD/tấn ...
07/08/2020 03:02