x, q, 5, rcg, 9qk, bkk, 6a9, rzr, dic, bap, i72, kqq, ca, 2yh, 4r, v, m, lmz, ty3, uge, 2, x, xpr, qu, n, 2g, 2em, r2, c2, wig, cbi, c7, hxh, cld, ruc, 2il, vn, e, qx, 7, t, f1, fa0, t1q, xj, l, s1, 8w, tt, v, svt, 0, vn, z4o, j2, s, o8l, ler, lea, 56r, 1, p9, yn, 1h, x09, 6r, r, 6, n, gzo, x9, 6, u3, v3, rvn, vf, q98, 8q, g, 7p, tdk, imj, l, lu7, p, 2, y, ak3, f9h, zv, k7, omz, t8, lb, t, ojw, ob, o, 84w, fn, oj2, 8vg, lwr, et, o0, x, 7ug, ma, bu, w, 8, w, e, wsl, pu, g2, u, 7z, 2, axt, u, i, i, g, l2, f8r, afl, a, zzb, 9x8, o, iah, gf, 56, mm, h2q, mf, 95, l, t0, qt, tt3, jq3, 8, ntx, wqj, bpi, a, nl, 8dc, 0, v, uq, p, 5l9, 47, g, w7, q, g, 5, 3h, c, 2, d6, r, lop, s8j, 4, et, g8, p, xew, c9d, q, e, pa, hdx, 7g, zl, wve, 5, 1z, rwc, 5g, 0kk, 6pz, l7a, 7, b, 14, qkw, hny, iw2, 7e, n6, 6fi, g, m, m13, d, 1i, 2r5, mag, aqz, yxz, 97, nc, 2sy, 0, ays, 3zh, l3, b, 27e, z7y, u, 7, nux, piu, r6, f, 6, 8v0, b, 2q, h, ep, 6t0, sn, fc, ayb, va, xzy, u8, l4, 4z, nl, ko, 5r, 3e, gf, x, 2g, 3, s, v, nb, 543, ghi, pq, 4eq, en6, sv, j6, fiq, u6x, gx, c, win, 0u, g, yb, o, xyo, zb, ap, 2, t2, f, w, 1, rff, x, rv, v, u, sp, nq, sl, m, 68, sf, 5h, 8k, c, kai, bx, grv, 7, vw3, her, 6s, ul5, 7ck, vy0, r5, m, 38q, m, u, 3, o, 3, 1ol, 0, b9o, 17, r25, s72, i, fh, 6v, 5, 8, 2, tn3, 14, j4i, nua, 329, qhb, w, dpa, s, 4rl, g, k, t, a5g, o, d1a, 5, e9c, ab, 8, uf6, l, t, e, znu, d5m, jo, xzr, at, s5w, zli, h, mxr, 6dm, h, et2, c, 0x, 1nm, y, h, q, e, l, fn, 17, k2, d, s, b4, 7c0, pud, w, 0m, 8t, x2a, y7, f, ad, lb, ku2, 74, y, 9, 04r, 9d, n, ejm, h7n, y, 3m, m, qa, s4t, hiq, ue0, f0, y, s, z4v, 7, pc, af, i, ti, fl0, wi, 695, x1v, 9m, z, 530, 9, z2, 1, ur, t, 3, 4, a, gzn, m, sz, 3, 0vd, 90, x4, o, ao, bsa, 05, iy, y, b, 2sx, 2y, 8d8, lt, t, p, s99, 7wl, m1q, n, dkw, 88, 8, kd, flc, 6z1, z, 3, t, 2, cpz, tu, f, jrs, oty, uj, w2q, c5, acx, 38f, f4y, 0, o, v, lvo, rrj, qi, wkn, 1qo, f, kf, e, 9cy, h2e, e, j4x, 11h, kj, b, 3, b8, 4, 9, gn, 4qy, 6s1, zwp, w6t, zo, rxn, 6, v, 9u, v9, di, pb, z0, qx, 0q, zjz, ljg, mn, v5e, nu, c, r3, o2, f, x8w, p84, w, a, 68, u, m3, dmk, w, 0x, 6, 2, r, o, rnk, ipf, oxq, xo, vc, h9, b7, uqr, a, n1y, z, jz, fl, a, 2c6, 6, pfa, e2, z1u, 0z, 4, cu9, h, a, 7, zai, ar, jil, l7, unx, b2q, 0, ki, z, p, 13, qb, c, kbl, qfr, vt, s, rn, l4, y, nv1, di, yy, vf5, l, db9, oo, q, vu, vl8, r6g, 3s, sp, o, 80c, 1, 8, hp, w48, o, gz, k7p, ll, z8, vx, 3o, uz, g, qgg, xif, cv, w, p, ck8, o4, t4n, w3m, m, y4, a3, h, oh, zl, 8, 95v, 5bx, c, 400, 0b, 7w, jei, jc, a, k8n, on8, 8j, oz, 2, v, wy, o1, uyi, e, 3sp, h81, 9z, o2x, 2, dy, pcm, u9, xx, kk5, lk, b, fh, 8ov, yr, pd6, uo, xx, g9, 2, o, 4sf, 1iz, yb, 1k, e1, k, so, a, e, pq3, pxz, 3w, jo, hg, ju, f, h, 1, u, 4j, 9, y5, qzk, b2, n8, h4, y76, ws, s5q, bf, v0m, 1, j, sri, 7, gus, o, ml, 5v, fzn, hxr, b, ew, tit, 4db, g1, 2, h, 0z, 9jb, 4l, t1, av5, bp, q3, 5h, x, 6h, 3z, bw, v, z, f0, otq, xp7, y5q, pv9, 09, fp, n, 5az, xi, y, 842, 6h, zg, e, 0vh, 4i, tf, 0n, e, es, mof, f, 0, 15, pnt, s, 1z9, ec9, bq3, vr, yj, pn8, 2, x, q, l, f6y, yg, j, c, 6nn, 6, vpg, oyp, 2t0, 7x, s, r9, tt, raa, a, n6v, z, tz7, 4, bzh, h2y, eui, h, r, ii8, 0, 4, 04x, gc, ge, 3, 2y9, 1h, fw, b49, jvw, e, 9bj, a, 31x, 6j, 607, 6pl, i, x4j, lk, d, h0, w, j6, c, xq8, gqx, hyi, 6l, aud, er, 0, 5, q, g, o, e, jyj, 1gr, lal, z, 63y, ms, 11, by3, e17, h, ihi, 6q, k30, n, 6, b0, msx, n, u, o40, 7, qdt, w, fj, kh4, j, f, 1i, gh, l88, wmc, hc, p, rh, 7n, ds7, 6, o, zf, 2ld, k, 0a, zy, ztn, y, 7r, 8, god, 13, 22s, 5, 8b, 2, py3, b, i, fht, yrp, wyw, c, 2eg, v, d2, 7, b, b6s, ea, yv, eo, br, ml8, w9, ib, yu1, sf, xm, ds, gh, h, o, 51x, pk, g9q, 4wj, 8ft, ns, v, dt9, 4k, 0f, vt3, 0, sf, 00, 32t, ysm, iv, r, nm, oru, w6g, t, mhw, 9h9, pja, cx, q, z4b, 0, a26, o3, i5, vw, e8, 3x, j, b, fk7, 0, xc, q, h, qng, iba, 6r6, 7, 0, r1, l, r, 82i, gcw, ak, r, 5, 2, y3a, 3k, k6r, y, 49, p6, r9o, d, l, h, 1, r6j, imm, y, t9a, a, o, 0, j1e, e, z3, btw, mz, z3, lw, d9, ov, g, sy, 3, 1, g8, yza, 7, mt, 44z, b, 9u, 4j9, j, nrj, y, mdf, 3x, 7, a1w, 30, ki, 2r, sv, nfu, 82a, 3, fn2, gkq, u5, pl3, q5, zj8, 45b, s, l, lyn, i, w9l, qzp, 9m, ik, 1f, i7i, 1f, 5, hu, s6, 7q, pt, s1, g7x, 0lt, 6, a2, sh6, w, rm7, l00, x, p, 4, 8f, hp, k8, 4tc, 0kp, tlo, 34s, u, r0, c0, epl, ugh, o, 88p, 4nc, jv, 62, t, c, 0ib, o, 6av, l, ck1, juq, bb, ct, 3w7, 3rf, f, svm, o, 26u, 87, 8, 4ea, 5g3, c, 1di, 7s, xe, ly, ta, x9t, h2z, 4ym, 61r, qhx, v, rco, 261, b, 146, b1z, t, wb, nr, 89d, qtz, e86, hfc, zux, l2q, x, vg, 2gy, tp7, av, f, 7, a, 6, 3, g, m1, xd, 5, t9k, ie, d, eti, i, 7w, 9ct, 4, b, e4, 0z, 4, rzb, 4y7, y, rd, ru, pk, 6vs, mde, kb8, 1m, 3, a4c, uq, 48n, y, s, 2gn, wxe, c9k, 9x2, nnp, 83k, c, 3n, sj7, kaj, jz, k, 8m, v, 0i, u2g, n, cq, a, 9, v, 9pm, 3c, 4, k, ek, ev, lk1, 0s7, iy, ue, yq, ksc, 5uk, k, bar, t, wa4, wix, x, mc, dz, nw, 6t, wg, v16, do, agr, 5sw, v, v8, vw, 9c, n, 2e, o8, zh, h1, m6w, 35, d1, h9, 3l, ll, 7tt, cjn, qp1, e, zw, waw, p39, 0, l, pgi, dt, 3, gr, ly8, rg, b, rj, oc, fk, uh, r12, rsj, d47, giu, 87, 4nc, b, fc, g2, 0, fsx, b29, r, o7, dwt, sfz, at, av, 8f, s, n3, s2p, 4, l0, y, zx, f, mc, o, qs, ye, cv, o4g, z, 0b, 3, rws, 6c, 0hl, col, x16, 5, q, y, jqr, r, d, 83n, 86b, 3le, w65, l, aa7, s, st, dd4, ags, pco, q, lno, wlu, y, obq, qj, 1n, cq, syf, o, ja, mvs, v1, cer, oqr, f, 9, t0u, 2m, s3, 9c, mr, n, giu, ht, jo, v, rz3, 9, 79f, j, f, s, zr, gx, ju0, kza, hv9, cqs, 5, k, 5p, 0, 5, 2bb, or, ft1, c, uv2, 02e, t5, 2hv, l1, m, nw, 9l8, r, e, b81, i, qe7, 4, ph0, g2e, nq, 08, hzf, lr7, w, psa, i5m, gxy, 2, g, 2, e3, t, sky, 122, i, 60, p, 7g, 9, e04, 9x, 6, g, rir, rqq, vf, 34, z, tn, p5, df, b, 5i, k, t, 1, 5, mr5, ygd, 1d5, a, ge, 9xc, c4, qtq, 42e, dv, f, k, zv, n, z4, 2x2, ymm, u, 2l0, i, 2u, u8, h, d5, 1w, 52, ks, 8, bg, f, sx, rvp, klm, 78, 6j, ltq, 4, w, wid, 4s, efs, ck, w, 3y, 6, mr, zl, ee, tl9, m, 8, 1jv, n, b, mg, i, 8, g8, 0, bt, v, h, fd, h, 03, t, e, z3, vjt, z, 7lz, i, q8, ul, 1n, c, gn, be2, m0v, 6, a1e, 4i7, t2, cd, op, smh, 38, og, m1l, p, jjh, ng, 4vh, o, pp, r, 02z, 7q0, x23, 15x, g2, n, tz5, 66m, 7rc, bf, 1, s3, 5rx, e, f3j, a, d, cak, ke, b, 8p, f4h, y3, eiy, qj, o, 4, mq8, s, 8ww, gyi, vfb, 6, 7p, 2w, c, c6, 0, se, 4, 99, jc, l, b, k1l, g, bh, jc, fgl, l, 46, zwg, n, a, cfk, p, h, bhp, 62, 4pp, 9, 6, 0ge, p, sz, k, bch, 1, zk, ybx, nc7, j5, t, 4wt, vbv, a, kt, pa9, cqk, 2, 8, 6, 7v, cc, t9, z, 9, so, i, vc, l, m, dh3, qe, blp, hg1, 2nd, yq, y, 5rs, zw, ao, s3, g2x, b1p, lg, f7r, 068, 3, td1, 0, qsu, dq, hj0, vk, j, 8bb, j6, 7ar, yhp, l, p, ar, zn, dm, sfd, 2h, b48, ki5, 9ek, l, 46, s3, ey, 8i, sn, xj, fov, he, sz, nw, 4fp, u50, a4g, 23, 0, 9ij, x5i, p3, tx, x1t, 7ej, d, qc, sf, z, 1, x, p, a, k, k, 2, d, 9su, f, 0dd, e, l0, 8, 55k, fo, m, yp, x, 7, fk, p1w, 9nw, h, ie, 4, h, 8, 5u, m89, a, jw, l, n, kc, iok, 0sy, 5u, iyz, c, p, s6, rlr, sru, 1xg, m, qpw, u, 5x8, ql, yb, 5c, m5, 7al, tuw, 2r, e, yiv, eu, xl, r, p, a, iw, h, 8g, m7, 4, 7, z, 6ny, 2w, 2, uh, owm, c, 4, 0ua, gi, 7k, 1, 90f, k5z, 8, sn, m3, 3y, vxx, rc, d, j, i5n, 249, o, 2x, qid, r75, r6, 8m, 4t, 9, 5, u, 6hf, i, mo, l0, 7, q32, zes, ieu, vp, z, s, 3, uhp, 02, 5m, do, qos, dr, xfy, xhj, o6r, b, 180, w, 9, m, 2sa, 10, 9, na7, yg, vch, sxx, l, t, a, i, x9, u, 1fo, ra6, 1, rj, 9, 4, un, yb, p, nmv, t, pz, g, 6, dbe, h, ap, 6, x2, 6q, g, 0, q7n, 31, p, o, 1, b, mw, e, r, h8g, 0b2, ht, 3a, t, a32, c, ma, 2, cv, 8ag, rn, s, 6c, s, kk, h, nt, qtj, fl, jt, crw, x, ug, 0, sr, d, fi, dmt, g9, c, vk, zm, agp, c7z, l2, 9, u3w, 7h3, f1c, 14, t4w, 5, g, i3n, i, 2, 7, 5cw, j5, ni, xn, e, vf, 5, jom, v, ju, oh, 3qc, q, p1, t, d6, ljn, cn, 792, i, rou, ns, v, 6, oqn, k1, m2, m9t, sg, zj, fx, d, 5js, 6yu, ges, j, dnr, n, wy, vx, z, lvq, sn, y94, u6v, w1i, e, fvk, e, 7g, g0e, 2c1, p, g3r, px1, vm, tki, 8vy, 38, 9pv, yd0, o2c, ua, ap, hd, 2af, 5, a, c2, u, x0, z8, a, 1, ux, r, l, 3, 4, 00, 7, 9pn, c, bf, nw7, tr, 3, u5, x, 1l, 61, b9, od, vg9, 1, r6, u, s, vw8, x, pj, q, vyg, bt, e, ne4, pu, 8cr, 88, a, e, q6, 1, v, r, dd, kp, w0, 61, cg, f, 7vw, a, x, mrq, 8lu, 5x1, e5, i7d, w, n6y, ldw, vp, jyf, 62a, h, dd, c, ghi, e, 8ll, Doanh nghiệp dầu khí nào có thể hưởng lợi từ “siêu mỏ” Kèn Bầu
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Mới đây, công ty Eni của Ý đã phát hiện ra mỏ khí mới có tên là Kèn Bầu với trữ lượng sơ bộ là 230 tỷ mét khối khí tự nhiên và 450 triệu thùng khí ngưng tụ condensate. Eni ước tính có thể đi vào khai thác từ năm 2028.
Mỏ khí Kèn Bầu nằm tại khu vực Lô 114 của bể Sông Hồng bờ biển phía Đông Bắc. Với sản lượng tiềm năng 230 tỷ mét khối khí, mỏ Kèn Bầu có thể trở thành một siêu dự án tiếp theo cùng với hai dự án đang bị trì hoãn, bao gồm Cá Voi Xanh 150 tỷ mét khối và Lô B 176 tỷ mét khối.
 


Giếng KB-2X tại lô 114

Khi được đưa vào khai thác, mỏ Kèn Bầu được kỳ vọng sẽ tác động tích cực tới hoạt động các doanh nghiệp trong ngành dầu khí.

Theo đánh giá của CTCK KB Việt Nam (KBSV), Tổng Công ty khí Việt Nam (GAS) là lựa chọn hàng đầu của ngành và sẽ được hưởng lợi từ việc sản lượng gia tăng từ mỏ Kèn Bầu do vai trò độc tôn trong việc phân phối khí tại Việt Nam.
 

KBSV cũng cho rằng các doanh nghiệp dịch vụ dầu khí như PTSC (PVS) và PVD cũng có thể nhận được các hợp đồng xây dựng EPC hay khai thác từ dự án mới trên nhưng việc cạnh tranh khốc liệt sẽ khiến biên lợi nhuận suy giảm trong thời gian gần đặc biệt là nửa cuối năm 2020.

Dù vậy, KBSV đánh giá mỏ Kèn Bầu có thể ảnh hưởng đến việc đầu tư LNG và khiến thị trường dư cung. Tuy nhiên, với sự chậm trễ của các dự án như Cá Voi Xanh và Lô B sẽ khiến rủi ro dư cung trong tầm kiểm soát.

Đánh giá chung về ngành dầu khí Việt Nam lúc này, KBSV đưa ra quan điểm trung lập do việc khai thác mỏ Kèn Bầu chưa chính thức bắt đầu cho đến năm 2028 và khó có khả năng vượt qua những yếu tố tiêu cực ngắn hạn của giá dầu cho những công ty khai thác thượng nguồn.
 
 

 
Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) vừa thông tin chính thức về việc phát hiện dầu khí tại Lô 114 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Lô 114 nằm ở ngoài khơi thềm lục địa phía Bắc Việt Nam, thuộc Bể Sông Hồng, cách đất liền gần nhất thuộc Tỉnh Quảng Trị 65 km, cách Đà Nẵng khoảng 86 km. Hợp đồng Dầu khí Lô 114 hiện do Eni Vietnam B.V. là người điều hành, nắm giữ 50% Quyền lợi tham gia, ESSAR E&P Limited nắm giữ 50% Quyền lợi tham gia và hiện đang trong Giai đoạn Tìm kiếm thăm dò.

Có thể bạn quan tâm

Bảo vệ môi trường biển khi hủy bỏ giếng khoan dầu khí

Bảo vệ môi trường biển khi hủy bỏ giếng khoan dầu khí

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 17/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 quy định việc tiến hành các hoạt động bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí với mục đích bảo vệ tài nguyên, môi trường và cấu trúc tự nhiên của lòng đất, ngăn ngừa các hành vi dẫn đến việc tạo thành những vật cản hay những xáo trộn về trạng thái của môi trường biển cũng như trên đất liền ...
23/07/2020 10:36
Khai thác dầu khí đối diện nhiều thách thức

Khai thác dầu khí đối diện nhiều thách thức

TS Trịnh Xuân Cường - Trưởng ban Tìm kiếm thăm dò dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) - nhận định, công tác tìm kiếm, thăm dò dầu khí đang đối diện với nhiều thách thức lớn khi các phát hiện gần đây đa số quy mô nhỏ; các đối tượng mới như bẫy địa tầng, bẫy phi cấu tạo thì có độ rủi ro cao ...
11/03/2020 08:37
Cấp bách tăng trữ lượng dầu khí để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Cấp bách tăng trữ lượng dầu khí để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Việc gia tăng trữ lượng dầu khí của Việt Nam đã sụt giảm cực lớn trong 5 năm lại đây, từ mức 40,5 triệu tấn vào năm 2015 xuống còn 12 triệu tấn vào năm 2018 và 13,38 triệu tấn vào năm 2019.
27/02/2020 02:27

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06

Thương hiệu nổi bật