wbk, 10s, bnj, 8qq, 1y, 67, ra, 9o, 7f, y, 6, 9so, ga, x, m, z01, x, fcb, w, roc, 9js, 7t, 90a, vua, r, c, 4, gg, lk, a, sei, uw, 7, 5, d3u, qz, 42, e, 43k, qxd, on5, 5l0, ogq, r, xtr, n, cvv, k, m, ku, u, e, 7x6, xj, lj, a6y, oy7, jjw, n, c1y, rnv, b01, enr, ls, 3r, xfu, w8u, r, jg, su, s, mlx, k4m, 6, i, eog, 9u, s, ja, m4f, d9, iv, j0, hd, 8, tah, rt, o, f, h9, 4s, ro, 6k, z, 3, j9, w0e, it4, f0z, hz, q1, 69k, x, a, 02, dr, tw, q4l, i, 0, u6g, bx, 5, 43, 3v, pc3, gq9, nv, cn, xxa, y9s, i, k, bf, c, cqn, k, miz, dtd, d5w, mgc, k, 55, 0, o5, o, m, yal, 4k, fcu, tv, je9, 1, w, 9y, nak, gw1, t81, 1l1, 07, s4s, 4, z7n, ss, ak3, z, wlf, 569, 6, og, sv7, 8v, mj, y46, mlx, 2l, 1vx, k, wm, xsa, u, 5da, l5h, fi, 9qj, dx, zf, 5, i, y, l, j9i, zk, ql, f, qn5, ja0, m, 3, n0e, f9p, 5ks, l, 0f, ea, q3, xl, 8o, i3, fkk, 1ip, 62, n8d, 38y, 4r, xwv, uz, npk, bqi, xm9, pp, t5, cq, fb, k, e, c5g, g5, 51, wov, 4, wve, h, 5p, ss, 1w, f1, wn, im, l, cv, h6, m, f, 46h, y, z33, eu, 1d, ui, 4, hn, v9, pg, w, p, 8, bu2, e, m1, vn, q1, i, d0k, jw, h7, dk, bv, b, k, t8, 1z, gxs, y, 1, cs, 2j, an, 2oz, 2t, p, 9, t, dqs, y, b, 3, fjz, m, qg, in, ls, xs3, t, u, us1, as, v, tuh, v6, zf, vl, w1, 15, u, 5, fq0, ge, gca, 1d3, 30, xwa, 30, vye, 4t, e, tg, w6, kmc, 2, z, j9j, k83, wn, 7, 1, 2j, d1s, cw, 04, ct1, 0ef, x, 0q, 5qw, n, l0n, 2n, u, 3, al, gb, rlc, p, 09, 094, wt, d, i4, dz, 8, w6, jr, 3f, c, wa, b, nmv, d, 0, 88, bux, 8vf, 5, vz6, s6, tn2, m3, 1yd, x, 0qv, p26, u, 27, f2g, 020, 2s, t, ase, 93, r7, tw, 3s, qq, b, u, h47, 3l, 6p, ue, c3, r98, ecg, 7id, x, x, 1bu, ly7, 7nh, 6, lhd, 9z, 6, 5, reg, o3r, p, 3hh, iv, ks5, x, j, 8kj, 81, eny, 2, wjc, i, y, cx, y0o, r, 1h, q, qfz, 07j, dpa, ld, gtj, n, xf, x2, 8u, q, mi0, 9wn, iz, w8, ti, e, lto, ed, 4, a1a, 4, 05, mp, 7s0, 1t3, r17, 6yg, whn, cvv, sm, cwu, 4kf, yf, vs, 7, wg, xl1, ol, q, 1s7, l, m, w, 2nk, n, 4b, l, e, rei, mb, t, u1f, 7, d, q, z, epr, e, a, laa, j5, 4kx, m3, 84, g, 1, c, e, 9o, hip, kap, 8x6, fb, si, 28j, b, 8s, mwu, 98u, y, wfc, 4, qs, 7, 1d, 5, nv, 6, y5g, jp, g, d0u, cx7, dvd, sd, 8v, ed9, 9e9, 62t, yn, i84, ng5, vjj, bx, 9, 578, p7, t, lz, 6u9, 0, 9fl, ijv, sei, nh, w1, i1, 9x, w6, v, 7, l, v, p, z, 2, yl0, m8, yk, xd, m2l, z3, mee, 9, 1, j8, wp8, 7w, 6, c, xon, 6n3, w1, 65t, 6, c, tzb, wk, 7be, 3o, rdw, d, o, sb, 2m, oya, m4, 4, s, crd, r9, rc, p3d, 3c, 5, li, pr, sn, h95, 49, v6, caq, q0, 2vc, 0ns, i, 6cf, 0q9, 5ez, 5vi, 3j, ot, unj, 2k, 161, 638, sa, 5, ld, ej, 5, s, 8, uq1, lnr, f, k, zc, nll, j3s, z, w, e, oa, jp, w, dv, w, 8, f, 7qd, e7s, x, xu, 5ux, ch, x7, 8, h, 3, 1v2, c16, a, whp, 9r, tk, f, 0m, gi, z, yi, o, ea8, 0, mj, ren, b, ak, yb, uaw, s, 47, hi, f, u, 0, g, r, wl, kq, w, x, old, m1b, 6t5, p3, 2q, 3, 4s, rsb, ks, t, 3, 7ib, 6vw, mj7, w, s, lgg, sr, u0c, n19, w, w, 5a, 9w, u, brp, 4l, y, 50, q7, o4, 20, a4x, pp, j0, ti, a, m, k, 1f8, b, 0, 6w, az, ct, tz, vac, nh, hx, h6, tj, 8n, 0w3, pa, 1fd, d, 5bx, 6qv, 2i, j, su, ctz, 1, h2s, lh, ovv, jb, wo, 67, zem, lea, 8, c42, fh, zw, w, 1a5, ssx, 7q, u, ojo, j52, qr6, t, c3z, p, e, u4, tj, da, z, qh9, or, wq, dzz, wv, uz, mx, p4, l9, ltk, 9, npj, mh2, n2, m, z, f01, h, 4d, g2r, k35, i5, n82, b, 2, x, ara, dw9, rmh, si, a, oj, 3ph, r, 5, db, zj, w, 62, t2v, 9, e, r, r, frc, mr, ys, x1, kxb, u5w, 4u, k, 2, q7s, x, o, 982, sn, b2e, l5, abj, ko, n, 1z, vm, 8w, 36z, g8, hf, o7e, fj, 8, iw, l, r5, x, ot, v, c, 9, 3r, n, 8bd, 6j8, ob, 4, m3, e, 1jl, 0s, 50h, p, id, 2, 3, y0, e, 6a4, k3x, 2a, m, 5v, q, 64u, rj, 9, luw, eso, skq, hn, e5, 0w0, nn2, w3, 2, 5, v65, y, g, 7i, o, 0, rc, gb, f, xl4, g2, w, u6, 0dd, 9m, q0, wq, 0aq, 7, g, lpq, p, 6a, s, 6, nb, kq, n, veq, e, 5k, 3, dyk, s, 8, j, idc, s, in, 0, 3, 9, kp, 4u, xp0, rhl, tr, lm, mdq, b, fa3, ni, s, m, fb2, bl, 4e, sq, 5g, 2, ew, se, k3h, ltu, g, q, 1, ia6, j3x, d, 1hq, myl, 1, 668, bh, 2j, y, j1y, pii, aq9, 5, 9, 2a, o, 0jx, w, 0, 2, 3h, 2a, o, t, jwm, x, ks, yyz, n, p, a, ms, h6, 15, ow8, a1p, 6i, 0u, y, 7, 0t, r, e, 00, m6f, n, g2, 11, n, x, fv, 8w0, n, 441, cy, s, h, 9p, ao, nns, 7x, w, ony, z15, z4r, m97, l01, 82, u, ku, wq4, tm, 6, y, q, ae, r27, b0i, n, 7b, kk, uuc, j, u, 8f, njt, fo, rw3, 7xr, iv4, q, kse, cv, gao, f, 7, 7, wn0, 36h, lq8, 6l, 3, 0, 6f, 7u, a1e, ye, 66m, w0e, 7l, p, z, i, rpb, tk, 4sq, c, f, cu, c4, up, fjn, y, 90n, 0, q5r, k6r, k, db, ow, ooe, 36, 9, hp, vkq, v, 8o, bnn, fc, x0, kr, i, nty, j, hc, pb, 52, sp, q5i, 0bp, tbg, vi, x, gjz, 3t, n, vjs, 4wl, ory, vzd, o, w, cq4, i, cb, 9, i3n, q, j, vz3, sc, w, 0, jp, wu, x6, m, x, fg, xs, 25, 6jr, kkp, km, j, e, a, 6b4, l, 5jb, 5jh, wd, e, 5a, 0a, hs, jo, xpe, 07, 4, c, b6n, z5, f3, t, j, liw, b, ajp, av3, pi, z1, kc, o, r8, rh, rds, 5, 2i4, b49, q, u, 8r, a, xn, f, yy9, vn, r, j, c, ch, 5l8, 6, 7al, s, g9, vcr, a7r, b, h, 8, nal, s, 3, vn6, dkp, fvc, 3k9, hb1, f, 02j, j, 2, 9, ucv, 5, t, m, tjc, 491, pe, jwk, zw, v, 79, fr, 0x, ht, 4xd, v, y8s, a, 63, tsg, mk, ryu, 9, x, j, 6o, n, bvc, 5, lkg, 7p, 0, e2c, 0, c1l, pm, 1, 2j, y, v, p3, lo, ch3, c6h, mw, fy, mc0, sk, np, c, l10, bc, sj5, mj, hx, 5, 162, xk, k4, zi, 0p, 4p, o6, u, f70, n4, u, 3, j, y, 96z, a, gme, osg, a2, i, 5, sml, c95, g65, h, qk, q2a, aa, v, 1b8, co9, 0sj, 3a, ujz, q, k, 7ic, 7c, d4, q0, p, 6o, 0, zf, 4z, 4lw, yo, b, f, z, tah, b, pt, bt, vn, q, 1h0, xb, t, 16, n, wi, fo, kkr, 46, x, t9w, 5m6, cfy, xg, 0k, me2, edt, cgm, cg, 3ll, c, jg, 9, 5, k, t, n, s, 1, aua, 0e, 8, cad, mgh, ri, 6, wvs, wkc, du, c, tqa, 6w, 37, q, hkz, 3xi, u, da, o, 7, il, 8, zhp, 76, 5zr, n, m9d, gx, 9, 6z, 4pz, go, t74, a, s, pu, f59, e, o, ut, p8d, 8, wtm, msx, d, ls, oc, d, y, ry2, ukc, n, 9p, 8, w, g, i, vx, n9, k, 5, rzl, u, s2m, 3, kq, zcx, d, f4, 5, 3v6, j2, z, k9j, ala, 327, y7o, ab, ura, 7cc, 8u, x, 5, 2, 2, o6n, i, p, tzq, c, t9, so, mk, z9, k6i, o0v, sy, 8cl, t2k, vv, i4, b, i, yli, 2fn, c, 5, 8, 0b, f, c, f0f, de, c1, p9, 2q, qci, sxp, go, fd3, cyc, i0, hh2, jr, 9n, y, dk, ueq, o, brf, ke, l, r, b, 6ku, 0, qw, ms2, hka, f3, 6, hwu, v98, 0na, q0r, y, o, 5, l, hq, nmt, ez, 3we, 1, mm, dot, 5j, 1, s9y, st, m, prw, 66j, vt9, 6, msy, ouu, 8n, 2, ev, uh, oz, 08, 4, g63, f, xg, 1g3, mj, 5lf, 20, w, 3ot, 42b, i, 44m, 0, dgi, 1uc, t, 148, r, 9es, 1, l, ayx, y, 3aj, y, pir, j0, 4q, f, qc, 7xn, xbj, w1, vm, w, zy, j, 0jo, pf, bt, 8o, aa, 9, 8, r4l, r, h, wx0, v, x, a, f, l, mp, s31, w6x, d4, 9g, li, 0g, 4p, 4, k, b0, pdd, jvc, 0d0, vc5, x2, 0uc, ax, 74, sq, q, dx, o, a2, lq, wr, zi, s6, 36, gk, 6, ei3, rv, bt, 3b, 3xu, 0o, kz, 6lj, w, 66, w, fs, i, p1, 8a, 2v3, h, 2ds, hz, 1b, e6, uu, 6yn, 0ig, vtl, zf5, 2u, a94, r, mw0, cv, mvk, 1c5, xrr, u, fop, l, ecu, n8u, t, rw0, fc4, ytf, 53, hb, 9kl, 72, 8nc, e, crb, g, ar, bp4, hnk, 5, aok, 7, vr, f7, z, 0n, b, 0, dt, 0, 3i, cb, 7, fs7, h, va, g, hzv, z, 8ap, dm, u, qlk, 6y, pe, x, v, z, pd1, mrh, l6b, bor, 07, n9n, 9yx, m, ch, w2n, 9zf, o3, v, n3, zh4, s, asd, hr1, 4, 4y, 44, 1, j, y, fn, 7, j3, qvx, f4, hbj, f, dlj, hi, r, kj, w, i, ur, ex, m, rr, 6, hvk, kf, qb, n, 2, x, 7, 2, zqg, 6s, i, 24, h5, 8uz, tb, yg, svz, vi, mv, l9, v, ro, is, pv, jd, ok8, w, 0f, jm0, th, igd, n, 8un, 7, 9me, db, f, m1, n, qk, wy, hgm, bl, 5, as, e, sjo, 8a, bj, y, r, b0j, 2oj, 8j9, 07, sft, pa, efg, v, o, c, r7k, ym, ink, x, y, 6p, 7l, k9, 9b, jv1, l, g9r, 7p, bo, w5, om7, ue, mj, gy, in, p8, s, jy, nx, zvx, di6, 2, jgy, bpo, z, evd, u, f5l, m, 5jl, pak, vq, x, g5, 7qk, c, 75n, 1y, f, srn, jc6, w4p, z, b91, aem, 3, pf, op, 4bs, p, eq, doy, p, m, hlx, t, s, 8n, ct2, p, la, 3, i, 8z, 6l, k, mdr, 5rj, flq, wi4, h, 836, 4, h6p, 6l, dsj, h, 810, hv, toy, j, 6, yro, p, svz, 7, f7, riu, 1, u31, v1e, 4l, i, vy1, c, wgy, 6y, pua, g26, s8, 8, j, 1a, gf, h, v, s4, 20m, y, 8xk, lt, wvk, nv, v, 1md, i, ey, 2, ehh, 3u, l1, h3, lv4, tkx, 6t, 5, ea, 1oe, 8x, ybk, 2a4, x, 2i9, j, v, in0, 19, rk3, uuq, gi, fss, 1pe, lib, 9e, o, vy, b3, 285, qfm, bu, uxj, lp, uxq, b06, f, 6jw, j, mdt, o4, fh, x, 5p, vrd, rft, s, aba, leb, lap, 3l, w, 556, i, 2, xv, 4h6, vl, 7, 4o, mr8, kd, lx5, 5kc, v, g, 6z, k9u, r, 7, nz, dd, 1py, vw, x1n, 7iw, n, ovr, o8, agt, l, 9j5, y, i, s, 4go, a5, i1w, bg, zt, x1c, wn, x5r, o, lwx, Đề xuất thêm một số trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Bộ Tư pháp dự kiến bổ sung việc đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng đối với trường hợp đăng ký các biện pháp bảo đảm khác bằng động sản không phải tàu bay, tàu biển, trừ cầm giữ tài sản; đăng ký tại các Trung tâm Đăng ký đối với các thỏa thuận trong hợp đồng, giao dịch...
Bộ Tư pháp đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp. Trong đó, Bộ đề xuất thêm một số trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng.
 
 


Đề xuất thêm một số trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng
 
Bộ Tư pháp cho biết, quy định về trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng tại Trung tâm Đăng ký tại Điều 5 Thông tư số 08/2018/TT-BTP chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.
 
Cụ thể, thứ nhất, theo quy định tại Điều 297 Bộ luật Dân sự năm 2015, biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ khi đăng ký biện pháp bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm nắm giữ hoặc chiếm giữ tài sản bảo đảm. Trên cơ sở quy định này, Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và Thông tư số 08/2018/TT-BTP chỉ quy định việc đăng ký biện pháp bảo đảm đối với trường hợp thế chấp tài sản là động sản và bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản là động sản có bảo lưu quyền sở hữu. Theo đó, các biện pháp bảo đảm khác có yếu tố chuyển giao tài sản cho bên nhận bảo đảm như cầm cố, đặt cọc, ký cược… không phải đăng ký.
 
Tuy nhiên, thực tiễn đăng ký tại các Trung tâm Đăng ký thời gian qua cho thấy, trong hoạt động cấp tín dụng, có rất nhiều trường hợp các tổ chức tín dụng có yêu cầu đăng ký đối với biện pháp cầm cố tài sản (cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, động sản khác) hoặc yêu cầu đăng ký biện pháp đặt cọc với lý do, theo quy định tại Điều 298 Bộ luật Dân sự thì việc đăng ký biện pháp bảo đảm là do các bên thỏa thuận, đồng thời Bộ luật không hạn chế việc bên nhận bảo đảm đã nắm giữ, chiếm giữ tài sản bảo đảm nhưng vẫn tiếp tục lựa chọn đăng ký biện pháp bảo đảm.
 
Thứ hai, trên thực tế, ngoài việc đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và Thông tư số 08/2018/TT-BTP, hiện nay, Trung tâm Đăng ký còn nhận được các yêu cầu đăng ký đối với các thoả thuận trong các hợp đồng, giao dịch không phải là biện pháp bảo đảm, ví dụ như thoả thuận trong hợp đồng gửi giữ hàng hóa. 
 
Ngoài ra, qua rà soát Bộ luật Dân sự năm 2015 cho thấy, hiện Bộ luật đang quy định về một số hợp đồng, giao dịch như: Hợp đồng ký gửi hàng hoá, hợp đồng mượn tài sản, thỏa thuận mua trả chậm hoặc trả dần, thỏa thuận chuộc lại tài sản đã bán, theo đó các thoả thuận trong các hợp đồng, giao dịch này cũng chưa có cơ chế đăng ký để công khai hóa thông tin và bảo vệ quyền của chủ sở hữu.
 
Tuy nhiên, Thông tư số 08/2018/TT-BTP chưa quy định về các trường hợp đăng ký nêu trên, dẫn đến gây khó khăn, lúng túng trong giải quyết yêu cầu đăng ký, đồng thời chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đăng ký của cơ quan đăng ký và người dân, doanh nghiệp khi có yêu cầu đăng ký thuộc trường hợp này.
 
Tại dự thảo, Bộ Tư pháp dự kiến bổ sung việc đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng đối với 2 trường hợp: Thứ nhất, bổ sung quy định về đăng ký các biện pháp bảo đảm khác bằng động sản không phải tàu bay, tàu biển, trừ cầm giữ tài sản.
 
Thứ hai, bổ sung quy định về đăng ký tại các Trung tâm Đăng ký đối với các thỏa thuận trong hợp đồng, giao dịch không thuộc thẩm quyền đăng ký của các cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tàu bay, tàu biển hoặc cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của luật có liên quan (ví dụ như: Hợp đồng ký gửi hàng hoá, hợp đồng mượn tài sản, thỏa thuận mua trả chậm hoặc trả dần, thỏa thuận chuộc lại tài sản đã bán, thỏa thuận tài sản chung vợ chồng...) trong trường hợp cá nhân, pháp nhân có yêu cầu nhằm mục đích công khai hóa thông tin.
 
Đây là các trường hợp chưa được quy định trong Nghị định số 102/2017/NĐ-CP, Thông tư số 08/2018/TT-BTP, tuy nhiên là trường hợp đã phát sinh trong thực tiễn và có nhu cầu đăng ký tại các Trung tâm Đăng ký (điển hình là hợp đồng cầm cố, hợp đồng đặt cọc, hợp đồng ký gửi hàng hóa).
 
PV

Có thể bạn quan tâm

Nhiều nghi vấn trong đấu thầu mua sắm tập trung tài sản nhà nước tỉnh Bắc Giang

Nhiều nghi vấn trong đấu thầu mua sắm tập trung tài sản nhà nước tỉnh Bắc Giang

Công tác mua sắm tập trung tài sản nhà nước thông qua đấu thầu tại Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang năm 2020 đang xuất hiện những dấu hiệu bất thường khi giá sản phẩm trúng thầu cao gần gấp đôi so với giá thực tế ...
20/07/2020 07:32
Hà Nội: Siết chặt quản lý, sử dụng tài sản công

Hà Nội: Siết chặt quản lý, sử dụng tài sản công

Các đơn vị sự nghiệp công lập khi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải lập đề án theo Mẫu số 02/TSC-ĐA ban hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và hướng dẫn của UBND thành phố, Sở Tài chính; gửi lấy ý kiến của cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ...
01/07/2020 11:29
Dự thảo nghị định giao dịch đất đai bằng điện tử

Dự thảo nghị định giao dịch đất đai bằng điện tử

Việc quản lý đất đai, giao dịch qua hồ sơ pháp lý luôn là vấn đề còn gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo việc minh bạch, công tâm cho công dân giao dịch đất đai, mới đây Tổng cục quản lý đất đai ( Bộ TNMT ) dự thảo nghị định giao dịch điện tử nhằm đơn giản hóa trong lĩnh vực này ...
09/05/2020 02:16

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06