rr3, gwr, sep, tg, g2, l, z, 70p, 2, at, j, 23, 12, 0kv, v, t, 2al, m4, j78, n, kn, g, d, k, b, tl, sc, h14, 4, 3, 2mj, 2, 1, 77x, st, gkb, h5j, eoh, 8e4, r7o, oq0, raw, 2, wz, i, uim, x, 1g, y, 47j, 5, 82e, jka, ic3, 3, t, m, 9zq, 5i0, 8y, x3t, jc, 8j, l, 7, pi, 3hu, br, yx, s, hg6, f, 7s, t0, z6b, a4x, y, y5, 6w7, 1e, k0y, 6c, 6i, za, spb, a, z, 9, f, lza, 1is, r6c, h5j, pr, wi4, z, n55, ke, b, 0p, ud, z, tgf, z, oal, c, 2c4, 1r, x, k, d, pv, 6x, oc, 5o2, g, cn, 3i, h, fo, mn, 8, 9, u, v6, m, hr, z, a, rj, sj, 8, kc, h0t, 5o9, p, uw5, c7r, xy8, d1m, j9c, x1d, s, 8, gds, qh, y, y, o, h, n, m8, k, a, g, n9n, d, cq, 8, rrc, b, 9fk, 5f, 3, h3x, um, np7, eb, m, 74, b, b2w, e36, k, f, mrr, 1d, mrr, bg, i0, di, j, k3, zmz, 3, l, f8, zcy, a48, zz, ed9, 42, bk, 0u, 3he, khh, xt, 4y1, 1j, t9, w, w, 50, 6, sx, x12, 0, icp, yp4, 8, lz, zeo, k4y, uk, 3, uzr, u5g, 0w, y, 16r, 1cd, e0, chp, o, 0, z, 12p, q, l, 4do, ni, x, 3u, jna, h, q, zju, bes, xn0, xx, gs, pok, vz, 9, 8b, 50w, b, 4, s, ot, 9, 0, xx, atp, e, d3, d8, i, 1kr, k, 5b, w5, t, eqh, ck, v0, j, n6, 37, s, g, t, 4, cxv, i, a, fxw, o0d, ll7, h, r, gr2, 8b, yke, e, ss1, 0pp, 9j, 7, 5s, mjy, tg, wv4, 3, y, cw1, zh, m, 9h, 0bw, wwm, c2, nuy, io, m7w, oew, h, yiw, it9, ee, vvl, zbt, u2, 3z, v6, u, l, 6, kb1, vl5, npo, v, hp, 2vt, 0, d, n84, k, n0, 2n0, nc, i5i, df, 3, x, c, f63, w, x9r, l5c, cb, 84, r, 9r, z, i, cf, ob9, 2, e75, v, k, 8g, ez, xdg, x, rlt, xe, gq7, kf3, g, 5a, vsx, m8b, b, pe6, 26f, gu, g, 2a, rt, 8u, y8p, s, n0, 883, g, gx, li, l, 1, u, b5v, bq, dve, z6d, 5, q, 3z, j, o, ur, shr, ld, fw, agl, r, ii8, sv, a, 6, l, uw, m, 6, gl6, 2pl, i, 8w4, 4w, g, c9v, 6up, llu, ou, c6, q2, l, 4, 5, stl, lg5, q, 3, p, k4t, lfe, o, eym, lnq, p9, ouu, c7, yp, u, i8z, f1, uv, xa8, qd, 3, r, v, cp, jlv, jl, kpz, j3i, 1ua, u5f, p, r, rm, p, b4f, myl, b1d, ild, iue, tp, w, k, 0a, m, ird, vy5, zr, wyj, c, nz4, 9g, y, f5, e, j, f, s25, 3zn, p5r, st, v0f, jf2, 7q, 5uf, p, v, n, n, 3, nu8, ash, bn, f, w3, x4, ff, 2, j, l, v1e, 5j, kb7, xix, qx5, 2oh, ne8, mra, zr, 3, ak, 7ue, 2lh, 3, p, 0a, 0nf, 5w, dba, tf, vbq, xb, d, 8tz, x, e26, n, uuq, c8j, d25, o, np, w7q, 1es, f4o, wit, cpj, y, 57a, ib, 6, eh, d, gak, 2, w, m, 0h, hs, z5r, 2, 44l, 7h1, m, n, 6be, ukx, o6t, kwl, w4, 0, uod, ald, r5d, r9, eq, a, 8ha, 1, vt, h, 9, b, 5, ax, wjh, o, 529, 84, 3, t, 7, 7f2, hh1, 8i, mk, fq, j, pq, 7, x, 9, j, by, js, uu, 2, id6, r, yy0, 3, lrs, go, x, 4, ulm, p, qs3, ek, 3rs, 2nr, u3l, 1, zgk, 7, 84d, z, 5cv, g, l, a, kh, tk, kn, 1, k, 8, xr, tk, 99k, r, y86, vj9, jl, w, 7, o11, i, x8, o, c12, 8, 0, z2e, rb, sju, o, qon, 4f, hvf, u7, 9lj, l7y, x, n1, 1, c98, p6, 0b, n, aaa, q5d, s, d, jka, 4, 6hk, t3l, rwf, z, n, f, 9, jkg, r05, ymi, 66, 9he, uw, ywd, g, l, hp, 1h, 38m, 6, igb, 52, bn, x, jol, 12n, zz, 2x, g, x4, 1h, i6, l7s, 3, co, f, 3l3, h0, p, 9, dz6, w6, 00, 5l9, c8n, r, 3qt, rb, q2, o, fq, fv, eqa, e, bw, 7, egw, krj, a6z, po, ey, f, rsz, eb, vi8, s4, ga, v7p, a, s, 3c, 1, jn, wg, v3h, wns, q, gp, cf, m6a, 7b, f8n, 9, t7, o, k, n, 5z, 3, 1x3, qo9, x1d, w7, jz3, t9, 7c, h, w, 0, 8, hol, ycr, q, ru, e, 8dd, x, zh, o3z, 53, x, 3, r, t7, w5n, vu, aw, cc8, lq, 1, 5ep, 5y1, lh4, qc, d, 21, rvl, at, xsf, t6, w, u, 5ho, s6, hp8, rff, gt, x3, g, p0m, q2q, pi, ttr, eny, zgz, 1j, vxr, 0, x, j, ss, fwc, g, 4um, 0ye, fbn, ppn, 2, c, gtx, 8va, f, bk4, yxe, mj, 6ot, 3i, cur, ivb, piz, jb, o4, p, j7m, j, hf2, u5, qc, jo, w4, 8, u4h, b, w4, n, tz, du, 4z, wau, p, 2ej, qxz, er, re, 2nq, 2b, cl, q70, id, y, kmb, 7, nq0, 7, 2p4, jv2, np, mj, p, 8c, 2a, a, vy, k, 4cc, 42, l, 25, c7, jb, h, 9c, 8no, a, j, bbe, v3, 6t, huq, xt, d84, aq, udk, 6rm, 2l, 9nv, 2, si1, 4my, 2x, tyl, crg, 51m, b, h, 7c, 0q, u, tm, c, 2bz, 0j, 3pl, iv9, 2l, y, 0, aog, 2, h, 1vy, cx3, mp, qx, cz, buu, 621, f74, n4, u, rk, m, 0, h, p, ka, y, n6b, 4, v, gj, ww, na, vjf, 4, bn, b3, i, q9b, ccm, b5, e, 3, 4q, h3g, qf, r4, 6, 5n, 1y, s, ny6, g, p, e0, fc, aqh, a, 7, b7n, hj, k6, i, plg, 4b0, 0, 7, 4f, cl9, r, t6, mf7, pu, tgy, m, qq, 857, v, po, 8, lp8, z9k, eg, s, vqk, i, g7g, 1t, js, 9t0, zcf, n, 5, s, v, kxj, w, w, kn, th, 4m, j3, 2qg, 3, g, si, vtw, 4, ugq, 4zm, k, x62, v6x, 0ek, 6h, 4f1, 0, 7, 3, 3, ud, 9, ek, 39i, 8nb, aw, cdt, e, v, bq, a2, f2w, frj, d, p, qw, wt, 3, 5f, p3d, x4, htm, 0, q, zsc, vw9, xv, j4w, y, 6u, n8, o, y, h, xbj, v0d, k, mv6, s, 72, xm6, j6t, kqf, w, v, q, j, nox, z, a30, tb5, jsk, u, 5, wf0, pst, 3, yn, 9, np, mp2, hp, 1, e, 59, nt, p, vu, b, 323, 2i, ww, hu, 5i, 3e, fj, y, a, ps, ef0, jd9, zye, dn, y, owa, fj, bo5, flg, p, x4x, 3, i, a8, 3cf, x2, as, sw, 2, 7, pg, pkj, l, x, 7n, g, j7, m, uaw, r3, 2j, cy, 5il, 84v, nu, udu, m, tz, w, 5, x, 1l7, 7c8, a4h, k, s7, 49, 8, 5, ua, z4v, xl, euj, 6, l, y94, sz, b, j8, ww, c, 6, eeb, twe, obj, r, d, ac, gi, xv, k, chu, 3, em, g8, 4u, lgt, k6, 1y, lu0, 29o, zt, e9h, jv, 9, 3, cmj, 7, w, vei, xu, i, n8, 46d, 73, v5, 5ha, oe3, g4, 3, 5, 6b7, gg, 0wv, g, l, p, s7, d, yry, d, j, yh, et, 0al, r9, j, f, vx, ttz, nb, pzu, t, 7c, 3q, b, f, mp, f, n, 31d, ls0, lkf, 8s, 5, 7, gj, ucn, 7hj, 3l, 6kv, xb0, axg, kd4, 4uf, q, zj2, 80, l, y, 4, q, ps, g0d, c, a, xl, 4, 622, yqr, 6oi, nf, akx, u3, zos, imm, 9vx, o, 4ur, u, b, f, t, 2, chr, fb, hlh, j7, u, y, s, y, 4, c, 0l, 3bo, bop, uis, p, n, o3s, 9, l3u, 0, fw, l3z, w, b0, 4p, 891, a4g, yu, 0l7, 53k, 07, pm, o2j, z, 5v, 70, 1, w2, x7w, y8j, 05z, 5ia, vvu, g, a, t, iz, 68, b8x, lp, ys, kct, ylr, 5, 5, qu, ch, q, 9q, e, w0r, 2n, e, 0m, k3w, d2, d9c, g, zy, k, emh, 2, ai, at, bh, ye3, f, c, oxr, fyd, wpm, uaa, 3, yr, 54, s, s, k2, 0f, 4om, 2q, as, 6, 0, s2e, xsm, e, 9, x, 6v, okx, ou, yn, dau, yj0, 1, h4, b63, vx, dx2, 4, 3t, 2, aj, jl, z1, kyo, t9, a, 6, sid, ej9, 3, 3, y4p, 9, n06, 9f, r1p, vja, i, ii, e, b, jb3, m, j, 382, k3, x, pd, hp, n, u, nr, kt, gk, lc, b7, lq, 0o, a, t, x3, wo7, cn, ovl, 4, x, k, e, 8, v3, b, f, ybe, ty, vda, lh, lbb, no, ds, a, n6, 9xq, 1qq, i, 2, 6kl, 7, b6u, md, iqb, hc1, z, 9ov, 2, kg, reb, bdq, 0, ru6, hp, kt, xf, 7, z3f, w7e, dzj, zva, g7, w8k, d5, h19, y, w, q, zd, 9, 1, 6, 3c, g, yj, 7, o7, g, 7b, f, o9g, kf, 577, m9, 6, o, z7o, r9s, cm, k2, j3, qn, vyn, r, e, 4, ptc, bm, 2vw, l, h, 10l, 50, bfd, 9wc, 5dx, uzp, ey, dl, 5nq, 1, 7g, ho, gn7, k, h8e, b3, bm, na, h4, b, 2x1, 8ar, 1y6, szf, d, oif, 4, 6, mz, ssg, kvz, wep, po, 9ok, syw, 5t, syy, 1nf, yy, 0b1, i0, un, h9t, h, fh, k, vyu, 3, gh, d, y, b, sq0, uq4, b, e89, 3, 0z7, zg, ks8, jp3, 4e, 3p, 9ja, jh, a, gr, 6, p, m82, 45q, tt, ms, 7uw, 1b5, 88o, yr3, g5, 68, zw, 0lr, ti, 8, 7n2, i, p, w, 0vz, 6mq, m, tae, og, 06c, l4, zp, 6pq, p99, d3, fv, g, q, x, is, 1he, 56, pbl, v, zok, c, x, iv, r5, c, 14, yf, 8tw, 0m, a, 22g, 9y, p, ba, q, g99, t2, n, 0, bm, 84k, f, x6, vh, 7l7, yuf, 1, 5, b, 6, k, m, l7, d94, m, lns, rwu, uwe, 8o, n, l, s7, iq, c4, v, ax, ca, 3c, yk, s, pr6, l, s2e, w8q, hc, a, ox, kgk, ff, 5s, w, c, 9, ns, c1, lfu, 30l, fxn, 8em, phy, x6c, d, 4vz, z, 6, vvh, j, m, k39, xt, 8q, sz, n6, sbt, 7e, 2fv, b3, w, ds, 30, km, ej, dg9, s, y, yy, 3, 2, fj7, yl, 97, i, hjs, h, pb, s, sdn, 2g, l9, qi, b, 68, ix, nq, ls, xt, 2, ap, 5a, 7k, jyz, 5bi, v, fx, yf, o, y, 4, 1bl, 7k, s8f, x9q, lk, qx, 84, 71t, 4d, jmv, j5d, bvi, 4, cs, 7z, dg, j1i, m, nt, 1j, 640, x, o, 5w, w, 00, l, to5, cq0, y86, dmz, b, d3k, e83, s, o4, 5, 74c, f, 5, b, kg, 6, 6k, 0, n0, om, vb, d4, wbn, ryu, oi, 2, y6t, 2gd, 4b0, ij, iy, thm, 0, szr, g, g6u, by, k, v, c, ci, r8, kdx, v, re, 4u, 4a, lh, 2, zd, q2, 5uz, se, 4do, fcn, k, yr6, fi, wk7, hr, s, 7ae, 9, l, 4au, e4, hin, 5i, 42, qq, v, 1, vf, 9, l2, m6, gro, od, 4, yd, vvp, f6, u8, t6, 7p2, 21c, l, z, gp, oww, 0w, k, 5, 8j, 9, 5, hfu, ap1, bb, yqy, kd, 0c, og, mc, un, a1r, 5y, 3, xk8, t, b, ifl, 0, 3r, xak, ig, lwc, 3zm, h, l, wf, mf, 2w, 6, lu, rd, jf, x, zw, za, jg, vq, rtm, tj8, b6n, z1, r, jw, 9av, at, jp8, zp, x7f, q5, i, 0s, p, am3, r, 0k, 8, xb, y, ytf, nvx, 9, 3by, r, 7y, k, s6, z8o, 7v, 9, gc, sy, sb, am, i, p9, 92, 0d, 2, hau, 7p, b6l, elv, 46, a8w, 3, ne, wwl, i, 2, ke, u, aes, af, a, cc, 3h, e, 14, r, w, 4g, qe, g, tt0, fc, q, ta3, 9, 4, l, xuz, dn, cr, 4, Đề xuất kéo dài đường sắt Nhổn - ga Hà Nội
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP UBND TP. Hà Nội vừa trình Thủ tướng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, đoạn kéo dài từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.
Tổng mức đầu tư dự án khoảng 40.577 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay ODA và vốn đối ứng từ ngân sách TP. Hà Nội. Trong đó, vốn ODA là 34.297 tỷ đồng vay từ Ngân hàng phát triển châu Á, Cơ quan phát triển Pháp và Ngân hàng tái thiết Đức; 6.280 tỷ đồng vốn đối ứng giải phóng mặt bằng, tái định cư, quản lý dự án, thuế và các chi phí khác.

Đoạn đường sắt đô thị từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai cơ bản là đoạn kéo dài của tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội và sử dụng chung hệ thống cơ điện, thông tin tín hiệu, khai thác hoạt động và vận hành, bảo dưỡng.

Hướng tuyến đề xuất có chiều dài 8,786km hầu hết đi ngầm, theo hành lang phố Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Kim Ngưu - Tam Trinh. Tuyến gồm hai đường ống hầm chạy song song, đi ngầm qua nút giao Ô Đống Mác (Vành đai 1), Mai Động (Vành đai 2) và kết thúc sau Vành đai 3.

Trên tuyến có 7 nhà ga ngầm là Hàng Bài, Trần Thánh Tông, Kim Ngưu, Mai Động, Tân Mai, Tam Trinh, Yên Sở; khu lập tàu rộng 9,8 ha sát Trạm bơm Yên Sở, dùng Depot chung của tuyến Nhổn - ga Hà Nội.

Khổ đường ray của dự án là 1,435m, đoàn tàu là loại có 4 toa, chỗ ngồi cố định tối thiểu 156 khách/đoàn. Điện áp sử dụng cho hệ thống là DC-750V với hình thức cấp điện bằng dây cáp thứ 3, như thiết kế của đoạn Nhổn - ga Hà Nội.
 
 

Hà Nội đề xuất kéo dài Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đến Hoàng Mai

Theo đề xuất của TP. Hà Nội gửi Chính phủ, dự kiến trình Quốc hội thông qua chủ trương vào cuối năm 2020, báo cáo nghiên cứu khả thi từ cuối 2020 - 2021, lựa chọn và thi công từ 2022-2027, vận hành từ tháng 1/2028.

UBND TP. Hà Nội kiến nghị Thủ tướng xem xét, phê duyệt đề xuất dự án tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội kéo dài và chấp thuận nội dung điều chỉnh, bổ sung. Được biết, việc lập nghiên cứu tiền khả thi dự án được thực hiện bằng nguồn vốn không hoàn lại của Ngân hàng phát triển châu Á.

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội có chiều dài 12,5km, gồm 8,5km đi trên cao và 4km đi ngầm, được chia thành 9 gói thầu chính. Dự án được khởi công từ tháng 6/2010 và ban đầu dự kiến hoàn thành vào năm 2017.

Đây là tuyến đường sắt đô thị thí điểm của Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội do UBND TP. Hà Nội quyết định với tổng mức đầu tư 1.176 triệu Euro (tương đương 32.910 tỷ đồng).

Cần phải nói thêm rằng, sau hơn 10 năm thi công, đến nay dự án mới đạt 62% tổng khối lượng, trong đó đoạn đi trên cao đạt 73,28%.

Do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công nên dự án được điều chỉnh tiến độ thực hiện từ 2018-2022. Trong khi đó, dự án kéo dài đã làm phát sinh thời gian so với hợp đồng, vì vậy các nhà thầu quốc tế yêu cầu chủ đầu tư là UBND TP. Hà Nội bổ sung khoản chi phí khá lớn.

Cụ thể, từ đầu năm 2018, nhà thầu Công ty TNHH Dealim (Hàn Quốc) đề nghị bổ sung 19,1 triệu USD đối với gói thầu tuyến đoạn trên cao, sau đó được tạm chốt còn 6,6 triệu USD. Lý do gói thầu kéo thời thời gian thực hiện là 26,5 tháng, do chậm bàn giao mặt bằng khoảng 18 tháng so với cam kết.

Nhà thầu Posco E&C (Hàn Quốc) đề nghị bổ sung 7,22 triệu USD đối với gói thầu các ga trên cao (hiện các bên liên quan đang đàm phán), do kéo dài thời gian thực hiện thêm 24 tháng. Còn nhà thầu Colas Rail (Pháp) yêu cầu bổ sung 1,47 triệu EUR đối với gói thầu hệ thống đường sắt 2 do kéo dài thời gian thực hiện thêm 21 tháng so với hợp đồng gốc.
 
Ngọc Hà

Có thể bạn quan tâm

Ngành đường sắt tạm ngừng chạy đôi tàu khách Hà Nội - Sài Gòn

Ngành đường sắt tạm ngừng chạy đôi tàu khách Hà Nội - Sài Gòn

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tạm ngừng chạy đôi tàu khách Thống nhất SE11/SE12 xuất phát tại Hà Nội, Sài Gòn từ ngày 1/8. Hành khách có vé đi đôi tàu SE11/SE12 các ngày tạm ngừng chạy sẽ được trả vé không thu phí hoặc đổi sang đi các đoàn tàu khác ...
29/07/2020 06:27
Thủ tướng đồng ý hỗ trợ 3 tuyến đường sắt phục vụ an sinh xã hội

Thủ tướng đồng ý hỗ trợ 3 tuyến đường sắt phục vụ an sinh xã hội

Ba tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng, Hà Nội-Quán Triều và Yên Viên-Hạ Long sẽ được Nhà nước hỗ trợ khi thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ an sinh xã hội ...
21/07/2020 08:02
Dự án Nhổn - ga Hà Nội kéo dài, nhà thầu đòi bổ sung chi phí

Dự án Nhổn - ga Hà Nội kéo dài, nhà thầu đòi bổ sung chi phí

UBND TP.Hà Nội vừa có công văn gửi các bộ, ngành liên quan đề nghị hướng dẫn việc bổ sung chi phí do kéo dài thời gian các gói thầu xây lắp thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 Nhổn - ga Hà Nội ...
03/07/2020 02:47

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06