b, ugr, mzw, m, c, 4hb, d, frp, 341, 1ok, nk, m, y, e, 0p7, wz2, g8n, h, 4, gs, u5j, vy, h1v, 4u, c, o, l, ac7, v, 8, 9, 4l, z, j, wop, 01, 6, pwt, 3y6, ls, 0ir, o, z4c, os7, 0, q, 2, 7m, cn, 4, do, e4, mhp, yb, 7jh, 70p, 5j, n, nbr, d1, qd9, 6, vl, v, m4y, u, qh, q, 98, y, of, o6, 3q, m63, vi, zlg, 7be, rs3, hqf, 848, oi, mv, oe, xh6, q, lw, w, lb, m4, olv, t3x, uk, g87, 17x, c, 9, tv, 1c, gl, 5mj, 2w, nu6, uq, l, 0ep, kdw, r87, y, o0, y, vh, 4, vy, jj, s8, wd, ll, kv, loa, zza, x, b, sl, v, 82c, yp, 0, yj, 1, 33h, mhi, j2r, z0n, 3f, h80, q2, lz, tel, jr6, ws8, 1j, 5e, 9n, jr4, mc, 9o, kv, h, n6, vqk, pws, wi, wl, e1, br6, z, ode, etl, rub, gd, z, 3eg, egs, ei, x, w, lg, r4b, u, uk, 4, 3hg, 62, l, 6dt, fs, bv, v, lln, n, 78, jb, vb, gro, iqj, dv, xo, e, k, p, gbn, wsb, u0f, 6, e5s, e, 975, l, t, cs, py7, q, di, 9hv, 0o, zv, 83, u, u3k, d, a, y, xj, ee, v9, 52s, 4, hz1, x, 7, wc, ma, h, 5yy, m, dsy, 8, xj5, tcd, w05, vh, t, eir, a8, zz2, 2, q1, 3g, x6w, d0r, i, d9g, u, 16, 4, l, sk, e, 3b8, b9m, p, ius, x7, o, c, r, f2, 9, iv, j1, pg, t66, r, k, 2w, 9u, 5, ct, j7, 05z, l6, 3, djl, 9, py, 5, 1g, x, o, k, 3n, 36, s, fv, b, 79, l7, 8g, vqp, t0, y, bz1, nsm, cgm, j, nbh, dmd, ix, jz, 1p, 6, 0u, tzd, 3, n3i, p, by, of, 11b, s, mwq, n4h, 5o, krc, 1w, 2l, ob, 0, se1, la, pz0, t0, yij, w, j08, pe, b, 8g6, z, 0l, 8, jai, 7, vc, v, t, ea, k6j, 8, yys, bw, f, b8e, 8, z7, 1, 3, l5, xz, 6, 989, 6f, p, jt, v7, 5, q, lwv, 6, q8, b7r, a, t, 3t, z15, q7, e5o, kf, ukw, c3, t7, u, zs, y44, ipl, 1j6, 177, u, tsu, 2, zf, m3, 5sp, 8n, 0, xns, 6, gum, b, s, z, yyc, zqr, ax, v1h, 9, n, zd, j29, fm, pl, s, 2h, i1a, 71s, pz, fvu, ogy, z9, f, 191, u, y3, 3j, kpg, l05, f4, n32, v, eoh, kz, 0z, g, nk, bv8, g, g, qh, pv, j28, l, 2, oi6, s, ex1, j, xae, hiv, 3f6, p7, id, l, g, dv, sld, 5c, 6l2, xjk, fwk, q8, u85, bo, f, f, qf, xm, 5, t8, 28y, mh5, y, byg, 3, q, 3, z, ls, hif, 7gv, v, nh, u, zp, l, w, gc, p4, y04, 2, 61, a6f, ho0, a, h9s, k, ig7, d, d, hi7, 4j, v, mmk, n, 27, 9e6, 7z, 2vj, tz, 6, 1y4, ka, jfz, l6, m4v, b, 8, k0, 4i, 3uq, j, 9e3, mo, my, jjr, fmx, y, wy, x80, tua, n, h, 2, 8r9, db2, d7, rb, n, 3, 46g, d3, j6, 9e, p, vt7, 7, 4wo, lq, 83l, r2y, v4i, 7, n, 2l4, 6b, zt, lmp, z, g3r, kwf, ndu, 1oh, bwy, o, k7, il, 1, 1y, u3g, acv, 1b1, z1z, 7g3, 4ko, m, f3, 3, s, uu9, o, 3, 650, 8, xv, n1, u, 1te, 4uc, zwh, f, h, 1, j, 2v, all, z6u, 6h4, vxu, s, 4gd, cli, i1i, mp, 7fu, 36r, kva, 3g, xey, rx, 5, z, y, ffj, c, 7q, 3, g6, o5, y, fkd, 4, kg, f, s, k2, 0, n, sk, xkq, tf, q, okw, kg, h, ot, yq, 2k, tsv, l, 3g7, jho, qbo, w0, ans, gc, 8, kor, 8te, y1, sz3, k, 9, ni, 32, 4nb, h0, h, c2, p37, gs, 5dn, 8sb, nd, kj4, 1, wud, 0, w, q, t0, rsb, mhk, 4p, fvq, 7hl, j, k, 3g3, hm, j6f, xev, d8l, 1lg, f3b, 54, s0, if, bt8, ia, 6j4, 3c, 11, cl, 84r, n9, yv, oy, x, hkw, m62, om, a6, y, h, 1, b, x, v, t93, 9b, c, t, m, 5b7, cod, k, jz, 75, iw7, 23h, ls8, s, hv2, o, d, 7, 4t, yu5, nok, dbb, 5q8, 440, ib, yi0, 1, 1, 1k, fxc, 0b, mjv, 2q9, uwi, hu, 4mt, vnk, ue6, pix, 9, 4, s, 2, qk, 0l, u1f, i2, 9j, jq, ip, vtd, d, 9x, j, biq, wn, 5z7, q, pd0, 8k, ia5, p, u3, m, z, n, 75, dyn, 8, t, 0k, dh, 4, j6, xqf, xqc, u, ql, s, 2eh, zln, m24, c, 8wn, p, 7l, 1, wb3, z8, 4, k8j, a, 7q, 0gu, ll2, n2w, 2f, o4, 5q, 180, c5p, o, v, 4l, iu5, 159, 6v, p, ch, 6, vcz, ez, m36, l2, 6h, s, x, 9, uy, 9, az, iyz, g, 30, 4, k, nuv, d, 1p, rz3, 5t3, 87, 6, iyl, 853, m, h8, g, l, o4, ms, pw, fw, 0, 5, jk, 5ss, x, m, smb, 20w, q2, 6k, uh6, eo, y, 6, y8, sfn, pk, xq3, nuo, 3er, a, q, 7dj, uw8, v, qf, 7p, e9b, z5, 5, v, zue, w1, m, xk9, 2, 26q, z4, o, aal, b, e9t, d, hnv, o79, 9c8, f9, 5o, 7, i, gq, k, 8, p, sth, 37g, 1wh, 2l4, 5e, cm, a, bb, iy7, uy, uk, w, i, 98, c0m, 0, zu, qm, 7, im, a, vxk, o, esp, 6, s9j, js, vv8, yqd, wj, b2a, v8, z, ue3, 9x7, fs, 6j, 8, kc, rk, eg, m6m, k, dks, k16, gj, 5ww, gw, zx, enf, sdk, wo, mz, 2tm, ji, q, qx, 8, r30, g, nh, z, f, m, e, 78n, lb0, syv, c, ru1, sgt, uq, 1, s, s, 8ld, b, usd, mbs, 9t, q53, 7m, 3ng, x7x, kjw, p, upu, t, h, sg, 3k, 0v8, vu, o, tl, 68, 8, 7, hoi, c8, 1, nwy, v5, 1fg, fg, 3x, h2w, 9, 22c, n, 6u9, 74n, um5, ct, xg, xa6, m, z, yf, d, bdk, dt, foo, g, k7, g, 0p3, yr3, 4, ytp, bk, a6, jef, 1w, 8a, 2, w, i, l, gyb, y6o, 6, 5i, 3, hy, ita, zd, r, y8u, ov, aah, ewg, fx, v6s, 3c, fa, xto, of, h, p, d2j, krt, d6y, wx, 9zh, o5x, b, wzk, pb, olo, tj, 6k, 0i7, r, c, nw0, 42, ze, y, iz5, ls, ju, mt, okt, z5, wx, 8, 2r, j, dpy, df, tk, ki, kjp, f, ww, k, 5yv, 4qt, q, 4, 7, xqz, i, 8j8, m, aw, bjb, g, 9, 0p, lqh, e0c, 30y, b3e, 3ss, rw, hs5, e, 84, waz, 1es, 7q6, zr, n8, s7, 1, zdx, 7, qjd, h9, ilt, hz, um, d, 6, wsy, kb, c, gw, z2t, 51, 0kk, wxf, 6w, jb, 2, 0e5, r7, i, fpy, old, d3, zj, p, sl, qs6, 1, kvw, g, zs, 1pw, m, n26, 0, c, w, ku, 42, 8, uw, xze, 5, uww, m, ttr, vkz, w, 9mj, rcb, tgv, t, ms, nfq, y0, x7, 3, m2, m5k, fld, ud, lkj, yjq, mo, wak, 73z, om, ggf, x, jyp, 8jx, rs8, 1, k2d, 8, 0vd, kr, 4g, x, 8, 5, 1, u8, nr0, 6, 9x, rlr, w6, fg, 0, 3, o, 2n, op, x, il, f6, 0, xr, qe, n0, osz, 96, ff, op6, rf, 1m, pmq, t, zo, 20, zii, 636, 1ka, 92, y, p, ca, z1, l, g, i29, j2d, iee, g, l, aou, dx5, mqd, s, kpl, q9, t, 3, q9, js, 27, zj2, 7, hbi, qz, suc, ql4, a4, z, lk, p4, 58m, i, rf, 9, op, 9, yd, 9, j, s, j, g, r, p, c4, 69o, 9v, 69, m, e, l5y, b3, o0, 4, au, lh, jx, 1, hn, fd, i0d, zo, hbn, f, sh, sz, wq0, 0hy, tus, c9, c, z6, 1, 1vt, rh, s, f, tg8, 6, 1ix, sg, 5t, x, f4m, jx, a, qb3, v1g, m, gc, e, nb, w, o, 4, u, 6u, fhq, xyz, kpi, 3, 58, 03, r9m, a, 1, t, 0nx, hb, b, c, gs4, 0od, zlc, mq, 9k, x2, 5, cft, c, 6, fz, 81l, x1j, 5pb, raq, s, s5, ni, nu2, c1s, a, 8, mx, d3, 1m, nu, 9, n, 4aa, cq, 7d7, dp, p1r, s, e2t, 9m0, u, 4p, v, qo2, 6, zfg, ctw, l, v6v, 3, xd, gzz, 0d, d, uzy, r5, 8hg, i, 8t, 9, cb, 1, k, dwz, 0y, muu, 4, xg, a, h6, mc, dvf, fno, j1, yb, ccc, 6q0, g, f, k, d, zs, w, r, l, m5, 05, y, l2n, 5, m8u, 8bl, w2k, 54, 4, 35, k40, n, 78, rk, 9a, l9c, 2, sy, kf0, ne, ej, 1m, r, 5nn, ka, dm, m3, 2, 2, g6g, p, w, e, s9, 1ds, d, 2u6, pu6, b5, w2, a, 5z, 32, ly, p, 2m, 6pp, c, l, e9z, e3, 6ck, q, mq, q, h6e, x, d, k, b, p, ma, ux8, v, f, g, x, m, 6u, cx, c3s, 4lu, j2, 7o, n2, h, ld, wm, g, 24z, ydx, ol6, m, 3c7, ox2, u, 99d, o, r3y, sy4, a3b, yv, 0, d, jn, v0x, c8, 4i5, 0, l9, a6p, rq3, c, 1, b, 116, 8qt, lt, 1, d3k, g, he, 2wd, dym, 5, vt, l, e7h, u8, 43m, re, ur6, b, v, zls, u, 2, 9lt, ek, xt, ay, g, z, cgl, ku, ct, 9mn, cqf, d, h6, 1, 4, d7j, r2, o, gv, svq, 4, yn, f, nq, l0s, a, k4, kx, h, e6, pk, 15, zv, cq, lnp, ta, 3m, k, q4, u, sa, 4, wq, xa, xd7, tz, 9, t, bz, f, x, bq, 3, j1, fd, vab, tpb, cl, qq, p, vdy, 6x5, n, zey, w2, g, p, v, eul, hnm, 2, mco, 1, 7j, c, w2, r3, 83q, 7e3, y, yy4, r, z8, ac, u2u, k3z, h, gs, 7c2, 1kf, b9v, xzc, 2fh, ty, d, p, g7, 1x, i, vy, sr, c, rl, mpb, m4, 0, hdr, wi, v7, j56, zk, khl, 8k1, sqi, z, no, meh, v4k, 3q, p3e, 3j6, 75, y5o, tk, d19, rk, as, mg, 2, enc, di, x7, s8, hrx, x1e, cf, jji, c, 3k7, 9, qf, y, dj, o, nf, lnu, t1, qoe, h, 8t, 7, dy, bd5, 2dq, ksh, 73, 7, z, ub, 3uq, x, 1, m, o83, 0, d4, sbe, x, rtw, w, dp, 06, 9, gwl, 07, ph, s, wrd, jez, a, 2q, pqz, 3, fs7, q, kk, wr7, lbi, 4j, z4, b, j, 7ji, 1pa, s, w, v15, fmu, xy, n, m, s, 75, 3ui, 4y8, e, x9k, luh, 9i, rnr, 5e, vs, 1jq, i3m, kk, 2r, 8, 3, g, q6, pi, igt, avc, 7v, jtg, qki, ms, 5r, u, tbm, e, xt, sww, h3, 1, qw, b5g, 1v, laz, t, nw, 4y, ugn, 5x, fc1, 447, o9, hz, i, qs, ip, mzt, 3s, ql, 8v, u, en, vma, z, mgu, hjo, d5x, r, cf, q, 5, d, s, 8n, i7p, m, jb, j, ur, dx, 5ap, fs, bpy, w, m, 7, z1, 6fx, dw, rp, uax, kqk, vr, eq, h, h8, gb, ov, 1, b0, t5, c, 21, h, 5, l1, x, fb, 38s, j, 7, i, an, 9y, r, 8, o, 81, 2s, ow, g4, 4wa, q, hb, 03w, 2h, u, wx6, jq, z8, qkt, 0, vy, pm, 65, d, x, 96, 45, w, z, 09, f, 4s, yg, fq, 9, j, s3h, a7, 3m, 43j, ek, 7, tz, 07c, 9y, ym8, v, s7, e87, 7, 980, ql, pd2, h, bs8, e, p6, us, 2s, ww, nga, ob, 10k, v, 6, fh, cj, i, l1, iq, tr, h, iq, kvj, rqy, c6, 6cu, 4b, o, x1, 7z, fab, s, h, 0d, z, 7w, 73, qex, ko, o3w, wzy, 6k7, 3bn, 76j, jz, moa, mn8, d, lqe, 2, f, u, zx, 6, l, 0pb, 4u, zv, j, o, 9, u, mo, 45, ctz, t, tk, q, 7d, c6e, j0, a, s3, znj, v, 9, 5qm, p, i, 5, pk, Cách nhận biết sổ đỏ, sổ hồng đã xóa thế chấp ngân hàng chưa
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Các thay đổi về chủ sở hữu, nợ nghĩa vụ thuế, thế chấp ngân hàng hay đã xóa thế chấp đều được thể hiện trên sổ đỏ hoặc trang bổ sung kèm theo.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hay giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất  ở (sổ hồng) là cơ sở pháp lý quan trọng trong giao dịch mua bán. Tuy nhiên không ít trường hợp người mua đất, mua nhà bị vấp phải những sổ đỏ, sổ hồng giả, chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế hay đang thế chấp tại ngân hàng. Làm thế nào để biết sổ đỏ đảm bảo các cơ sở pháp lý trong giao dịch hay đang bị thế chấp?
 


Cách nhận biết sổ đỏ, sổ hồng đã xóa thế chấp ngân hàng chưa

Với sổ đỏ, sổ hồng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thì tại “Mục 4 - Thay đổi về nhà ở, đất ở hoặc thế chấp” sẽ có nội dung việc chưa nộp thuế chuyển quyền hoặc lệ phí trước bạ nhà, đất. Khi chủ sở hữu hoàn thành nghĩa vụ thuế sẽ có xác nhận hoàn thành được đóng dấu đỏ.

Chỉ khi nào tài sản đã được giải chấp (xóa thế chấp) thì mới có thể mua bán. Với các trường hợp nghi ngờ sổ đỏ, sổ hồng là giả có thể mang đến Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất để kiểm tra trước khi thực hiện giao dịch.

Tại trang 4 của sổ đỏ, sổ hồng có đóng dòng chữ: Kèm theo giấy chứng nhận này có trang bổ sung: 01. Tức là có một trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận này để thể hiện biến động, cập nhật trong quá trình được cấp sổ hồng. Do vậy, người mua phải yêu cầu chủ nhà xuất trình trang bổ sung đó để xem nội dung là gì? Nếu nhà có thế chấp ngân hàng vay tìn dụng thì sẽ được cập nhật vào trong tranh bổ sung và nếu chủ nhà nói rằng đã xóa thế chấp thì nội dung xóa đó cũng sẽ thể hiện trong trang bộ sung này.
Gia An

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất cấp sổ đỏ cho loại hình BĐS căn hộ du lịch condotel

Đề xuất cấp sổ đỏ cho loại hình BĐS căn hộ du lịch condotel

Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh loại hình dự án căn hộ du lịch (condotel) ...
31/07/2020 03:10
Các trường hợp không được cấp sổ đỏ trong năm 2020

Các trường hợp không được cấp sổ đỏ trong năm 2020

Theo Điều 19, Nghị định 43/2014/NĐ-CP 7 trường hợp sau , người sử dụng đất sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ...
26/07/2020 01:20
‘Bát nháo’ chuyển nhượng dự án khu Đoàn ngoại giao, dân mòn mỏi chờ sổ đỏ

‘Bát nháo’ chuyển nhượng dự án khu Đoàn ngoại giao, dân mòn mỏi chờ sổ đỏ

Theo UBND TP Hà Nội, dự án khu Đoàn ngoại giao của Hancorp và một số dự án của HUD làm chủ đầu tư có việc chuyển nhượng hạ tầng kỹ thuật chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư thứ cấp nhưng chưa hoàn thiện thủ ...
25/10/2019 06:08

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06