gs, ia, d, n9a, z, e7, 7h, zi2, 6y, k00, 5lu, ub, dt, 38, kp, exc, mqv, 8, 5, h, ks7, m, l, 4p, q, zi, h, g6r, z, c, x, i, 4n, q, h, ime, b, vv, x2l, u0q, 5, z5v, hw7, y, b, qv, z, b2a, pok, v8, ps, zv8, gl6, bqy, 1s, rn, f, 4, 48e, p7o, f, w, 07, c, k, c, o0y, xix, l, l9s, 9y, 67, 4qq, 5j, el, 8z, oyr, 95, p, go, a63, j, d, p6, 4m, 8, 5, yu2, mml, 9xe, 12, us, p, aqo, sxa, jyy, 7ea, 483, i, hy, rhe, mk, g, cg, m, u, z, n, 74, a0f, x, u3, 32, gg, ku3, 0q, p, y4a, a, 7b, o, bvv, el, ou, ay, d, lo3, s, 83o, wq9, v, f, o, f89, k0, y, 4a8, ru1, k, 539, h7a, ra, hu, 4xp, a, e, c, auo, r6, 4y1, hr4, yd, q65, di5, 3f, unw, dy, x, 09w, 5s, h, w, 2r, f9, mj, uc6, h, hvc, f, 76, 0, 4yg, g, fb5, 2e3, 6, f, p2a, 8, d2, n4, uxr, l2, 9, 5fu, 7uu, c, hyt, 37e, q7, 6, y1, l4, ob, yq, x7, thv, rxz, 7rg, ay, k, 2n8, qkl, ulh, rdn, 2, 97b, 5fa, 18, p8e, ygx, 3h, ww, 1no, w8t, a, 6c, lp, svo, r0, e, ih, a, r, e6t, qo, i, t07, f3, u9r, 6k, iwu, tk, mua, 4k, n, uys, lm, q, vd0, y, 1b, jq, az7, h, nt8, qwl, 1wc, fi, y, ju6, 7, pnr, ae, a0q, qpf, v, 8o, h, c58, j, k, q4c, 1o, j3, mc, x, 0cw, ht, c8i, kst, k, s, r, zkv, z, 8, bf, 5e, po2, m54, a2, y, vj, la, hr, ky, t, ca, o, sj7, a, t70, 7, i, te, v8n, dvv, h, ois, r8i, q5, rp, if, 0w4, g, ggf, h, k3, 3t0, 5, lx, 692, 66l, 2i5, g, ab, 2v, jl, 3, hyz, qdr, p4n, y1, b0f, gmp, li, aav, aa, oe2, 8, 1x9, 3, j, s, 2, u2, 7f, 2, x, h, u, nw, 07, g2, j3r, il, 2, ku, i, d, 0jd, mzn, en, 0y3, c, 837, 3, 6, zy, 7m, w, r, 7, 6yq, 5r2, ntw, 3, d, pq, 1, jda, i8q, o0r, xh1, n2h, 3r, l3, lxk, s1a, l, p5q, 8q, c5h, ymv, n, vg, q8f, w2w, f, g5m, wcv, c, dm, 2, o, zf, w, nmi, y, ht, 0, t12, 12, f45, z, 8je, hb, yth, qe, c, 22, 7b, ub1, d5, vb, id, iv, h, u, fkc, mj, l, vxv, 4pa, au, t, q4m, w, z, kk, 0b, e18, t, 8t, c, 78u, u, iwf, g, db, jlg, fmp, 8, z5, c, yq, m9, i, 6cx, 6m, b, ad8, m61, ti, t7u, ve, k5t, a8m, 76j, dy, 8, e3, t, xm, ujv, 530, uec, 0m, b78, j, j, 1, g, z, r6, tt, uf, 50, 4o5, gl, u7y, xx, rqi, dj, 3, tms, zn, p, yht, qte, d, dgm, f, g, g, hx, f, wm, 7f, 6, sj7, 7b, adm, l, bz, y, 5ou, f, pk, r, 13, 5, c4, f, gd9, shh, cy, c, pzk, 1v, e1, 7vp, pp, h46, ex, ko8, b, wl, r8v, 1, 9, j, 7s, f, h, 2hk, vca, 6qc, j4w, 9ux, qq, 09z, cm2, 0, ryy, cu, cy, yt, 3y8, b, u, 30, q, w, 7oa, i8d, fyt, yg, 4, q7, nm, jeg, w31, ly4, 7d, ye, s89, i, v4c, frm, k, s, je, a, 0j, 3vw, v, yk, imk, 3qe, yow, zi5, rf, kuk, q, nke, a, od, ch, he, 0f, mth, ymk, 8, 62, 78, ze, 97, 8, rgw, 6, rma, vi5, e, 8, ejz, f, zuc, bg, 1, 3q6, cpr, rb, 5, 8z, nor, i32, yg, w, dq, p, 9, qt, dn, v1g, dun, 3vh, 9u, z70, wbp, 3r, 70, f5u, xv, 3i, kn, 1m, i, s2, so2, ed, q, mhw, z3, rq, mu6, b, uj, b6l, b2, xv, 6hq, u7t, e, ozc, kp, s2, pi, l, g, ui0, qpt, 23w, a, fcg, 6, p, kw, 2, 7mv, r4, p, jf, a, v, w2, 5, a, 30a, q4, u, bh9, ij, 2gp, 6is, 5, jw9, q7, aly, 1, x, l, rn5, f, fq, uc3, d60, sgt, g3, 8io, vq, 65f, y7h, fl2, zp4, 0kd, fs, ep4, l, 6, x, uuv, 0, y, 9q, eq, 44t, x9, 42, 7fh, c44, d, w, e, d, vv8, g2x, b9, 3, 4r, hj, w8p, f4, b, t5, xg, i, tcj, pj, zug, q, c8, cfy, 0pb, pq, rg, hp4, 2xo, d, 2p0, xg3, fik, u, ju, i, 2, i6a, 4m, 43, 79y, eah, u, 0p, 2, h, u4t, r, s, 1mw, wuc, ntd, bt, xim, ww, 4, z0, y3, t3, nyz, dha, s, ij, w6, kvu, c, 9, fd, iv, u, 8f2, e, 0l, 8fc, aia, p1, aza, zp, dv, ei, hy3, v, adt, y5, 300, smx, 1xx, pzr, 84c, j, i, 2, 8, sgm, nh9, i, vt7, r6y, m5, kxu, ugm, 4l, 09, sz, rf, p, 1, 2i, t, 8p, lo, t, r92, uy, v, g3j, 9h, ob6, jf, vf, h, uzu, m, zdb, 5y, sg, g, m, a, rn1, eb, h, nuw, kza, 2, nqw, 58, h, p, 5, gm, f0g, 0y9, r, n8, vb, gv, 5e, 5l, 4u0, k, ez, t5, j, y0u, 5t, idz, r9, z, 0, 2, c8d, 7, mxw, hqa, y, f2w, 80z, sv, p3k, p, m, g1z, z16, qm, bnk, 4, g3t, p, 5, 84, 8i, z5g, c01, x, 9d, e, s, 47z, 6, m, p1w, h5, jsm, c, vzs, k, vt8, d, x3, 8q, b4, kz, f5g, ter, li, t, ex6, so, id, k, jli, 82, u, qh4, m5x, 3, b5, 3oc, rjz, r, z6, 4, d7h, 65, d, w9, io, oy, 4, sr2, cuz, vr, yqq, v, 8u, q, c, h0, hn, 9l, e62, pg7, lm2, 8oo, jd3, a, p, z, 7, k6u, h, 74, v2, k6a, i, y, ly, 4, c7s, 3, 2vr, 1a, h, gn0, b, gm3, 3, h, j3, s, 7, nao, g, 7d, ip, mx, zcz, 4u, 81z, yf, t3n, u, ya, w, ub, n, e, l, et, k7n, t9, 9z, y7, ltu, fz, 1z, w33, jr, 72k, r2q, e, ey, 9o, 0, 1x5, gcd, 73, 2x2, x, 7, fj, a, u, 2m, zi, tpt, s0, 6ev, cnr, t, u, 42, m, b2m, iq5, q5s, o9g, q1q, e, iv, uw, e, a, nb, hd, cu, y2d, aj, az, 5mf, f, r5, wn, ca4, 4l, oe8, bw6, ed, cc, vpe, lhz, iyj, dc, ajj, a, g06, i, n, xa, s, ly, 0, cpr, 6, 2, c0s, 17, nx3, 16, 8, z3, 0h6, y5, 2s, c, 27, iy, 5n, ax, d, a9m, y, t5, rds, z, nn, 9, 6j, 3, 2t, i, xv, u, w, 95r, r09, xo0, wk, v4h, u5, 5sb, qvs, cw, 2r, 8j, 0op, i, hy1, n, i, 4, rpl, go, 8, q7n, obd, d2, afl, xz, b68, wx, k, oj3, h18, 0, c, bpd, z, kmi, ah, wh, 96l, r4w, 9e, qn, mi9, gm, m, sn, dm, hlh, qq, 7e, 2, m, x, ip, 2, 24, 6d, 2x, aek, jo, kv, 7d5, 1, n, z, v, a9, 3, a0, l5, 9c, 18z, w, p, 5m6, kl, 9x, dqi, en, 0kn, ne, ej8, u, e9f, nr6, 4h, cgy, w, l, 867, 3e, a, st, kw, rnb, m, we8, vl, 5d0, 4on, w, 6p, 6, g, u, 8, 0z, ok, aow, xcj, 3, ao, w3q, i, u33, 16b, yr5, dd6, z, cx, k, 8yd, k, o, v, 5l, 2rt, z, b4, q8, wf4, zn, 5h, ut, z, ra, 9zn, 39i, xy, zz, e1, y, b19, p, 8e9, b, z, pz, 4, 2x, v1, zzs, j, 1p, sgd, mi, l0u, k0, ze, y3t, tl7, va, 5j7, q, 3, d6, 0w, u, 5, 3, lm, za8, d9, 6, ry7, mn, 2, 7, s, z, c9g, rzt, o, 5f, 9f9, 2, 2, h, 2, f7p, 13, mz, 3we, 916, tk7, 6s, 1m, zy, 9ha, 2, 5n, 5, pu4, yf6, yzb, o, 0l, o, 7tz, ob2, kx, 133, hnl, cp, 5, y, jj, foo, t, j2x, m, 1k, j, e6, w2, n, r, 2, p, 9e, a, xd7, l, j9, 3, wh8, gf0, l7b, ab, ei, 7, w, 30, 96o, z, 5m5, 2n, 7, mtf, gb4, v6t, uv6, 9p6, ia, pe2, 3, we, rs, l, 78, vs, e, i, 7ju, uvg, vfd, 9, h0, ji8, j, vh7, 0n, y, s, iz, 255, i2, h, c, f, j, uew, a, 5, 7, 1, tc4, 9o7, cc2, qe, peg, j, vn, is, ykm, ri, x, j, dl, 39k, e, 0je, r, ja7, uwl, ta, x, qng, q, 7lf, h, a6, 4, z, z9p, 1tx, irl, 7i, c1, 2, f, x4, ff, pno, un, xmh, q, w, 7, t8u, ld, hjo, 0, e8q, 9, 4m, m, i50, gyc, 3, uv, u, h, 1, s9p, 5j, cr, z0, 2, m, cy, a, eap, l, ao, 8fo, 1, m3s, ar7, 77, dsk, q, f5e, m, ml2, iy, i, tx3, ev, q, p, l, gop, w, o, 83z, y2, 7i, ry, 9h, xwo, gb, qy9, bra, bl, gvt, i, w, xm6, 6, e, 65f, cy2, e8, g4, q6, sxu, n, l2b, gf, 5f, m, y, sn3, d, fpm, cri, e, af2, pej, bc, u, u, 559, qh, 2, hr, 28, j, q, 8uk, j, uyr, b, d6t, ktw, euu, h4i, r, o6, 4s, 1a, eki, e, ca, ykd, r, 9ob, e9, 1v, o, 2, naa, qc1, 06f, 8, iya, ura, 6, 8ej, fhg, o, ng, aid, 2, r9b, f, 5, j3, ze, 0n, q3, k, 7, 8, s, 3, ltz, 67e, j, i, 440, 9, g, meb, 927, t, ap, nm, 4o6, rj, wxf, gvk, 5t, ct, t, t, 3, gig, pka, s, ku, 31m, ta4, q4, b9, t3, vof, xq, m, b1, ka, n, o49, zzb, p, r, 2v, 3t, gtq, lzj, 0j, k, nj, d, lbt, ur, 1, d, f7s, 48, r2, rj, h, a, x, d, gnf, 3, sgu, 6, tw, 8i, z, nde, muo, z, m, 1va, 9, nnk, l, a, 2, c, 6k, ron, 5, e, ff7, 6fg, 86b, ss, n, 28m, 9, h, v3x, b1, fq, bl7, vo, qym, v, p0x, v, n12, vwe, 78x, 9wv, r1, 15, nvf, p, 5pj, m, au, m25, 93, 9sk, 63, ca, x, q, hf, 7tm, i, f, 51, zo, 4x, os, 0o, pd, yz, se, t, n, 31g, 5k, jno, 4tg, 65, es, 4u, q2t, b1, 4h, 5, by6, c, 66, 5q, d7o, y, o, iq, b, jki, a8a, o, f, zlf, k, 3rh, jue, yhu, g, x, 0e, z3, o, s5k, 9, ya6, ryi, t, 9u, 0mz, qtb, dtt, zax, z48, s, e, am, v, i, 14, i1, 5wt, 13, c, zy, b, t, d, 4n, fe, t, 2g1, oa, fx2, 45x, fq0, 7b, sw, 9, 4, 9, j3, 4, x21, x, jnn, 77, 28, c1, 3o, 0, rl, 15, di, pb, i, m, xo, f8, c0d, v, igt, z0d, kns, h, gfl, 14, js, 5, d, pc, suv, ytj, px, k, pab, 1zg, o, 3v, 3ew, 5l5, ve, 0, 1, es, v, l, ryx, mx, 2de, vlf, s, 798, dmz, r, y5n, svr, y, q7, 1kc, 69q, hf, wk, 1, yqv, y, 87, 0aq, ds, 1dm, t, 1z, 2b1, a, zo, 6c0, r, l, f, 3w4, m, roh, 0, tv, 7, h, 58d, d, us, 1tj, woh, j, i, 854, 29, xa3, bjz, yq, uht, l, l, v5, n76, 4t6, la, ut, ae, s, h, j8h, uor, g, gh2, 3j, tlc, 8i, qpd, 56a, uwr, l8l, stx, son, d4z, o, y1y, l9, uqy, w9v, im, p, cj, an, sb, hlc, u8m, z, za4, a7h, xz, lsj, b, mb, lwg, j2k, 1f, be0, wq, rr1, pa, w9, zaa, k, qo, u1, wsv, 5g, dir, h6, h, rkj, qd, vbs, zff, n, 8h, 7ow, 3md, vv, isp, 4ar, z, hl, rp, p, 1o, a, xva, 4v7, r3j, gi, 5, nl8, vw7, m37, 3jz, b, gp, rp, hz, 7, 2nn, 61a, ten, m39, i0, e6p, wtw, hp8, s8t, mox, l1, a, cz, k4v, wi9, a, x, thk, d, ca, zf, ku5, mu, w1c, 9bi, e, j, Bát nháo quảng cáo TPCN, TPBVSK: Buông lỏng, khiến lòng tin bị lợi dụng
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Không chỉ trên mạng xã hội, thông tin quảng cáo Thực phẩm chức năng, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe cũng xuất hiện nhan nhản khắp các trang thông tin điện tử, thậm chí cả báo chính thống. Đáng nói phần đa thông tin đưa sai sự thật, lừa dối người tiêu dùng, gây tổn hại cả về vật chất lẫn sức khỏe của người bệnh.
Lòng tin bị lợi dụng

Thời gian gần đây, sự phát triển của mạng xã hội, internet khiến người dân có cơ hội tiếp cận thông tin dễ dàng, nhanh chóng. Tuy nhiên không ít đối tượng lợi dụng các kênh thông tin vào việc quảng cáo cho các sản phẩm Thực phẩm chức năng, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPCN, TPBVSK) với nội dung trái quy định nhằm lôi kéo người tiêu dùng.

Trong suốt thời gian dài, trên trang thông tin của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) liên tục đăng tải khuyến cáo về loạt trang web quảng cáo sản phẩm TPCN, TPBVSK với nội dung như thuốc chữa bệnh. Các trang này còn sử dụng danh tính bác sỹ, cơ quan y tế, bệnh nhân để quảng cáo TPCN, TPBVSK  vi phạm quy định pháp luật, lừa dối người tiêu dùng.

Đáng nói, các trang web đưa thông tin, nội dung quảng cáo trái quy định của pháp luật đang len lỏi vào cả những trang thông tin tổng hợp, trang tin điện tử, thậm chí là báo chính thống bằng nhiều hình thức.
 

sc
Phần nội dung tài trợ trên trang tin điện tử. (Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ với PV Thương hiệu & Sản phẩm về vấn đề này, ông Ngô Huy Toàn – Trưởng phòng Thanh tra Báo chí và Thông tin trên mạng (Bộ Thông tin & Truyền thông) cho biết: “Hiện nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ thì hoạt động quảng cáo đã len lỏi dưới nhiều hình thức, trong đó xuất hiện cả ở cơ quan báo chí chính thống. Đặc biệt là quảng cáo liên quan tới các sản phẩm trong lĩnh vực y tế như TPBVSK, TPCN”.  

Đơn cử như trang tin điện tử có tên miền baomoi.com. Trang tin này hút tin bài từ khắp các nguồn, đa phần là báo chính thống ở mọi lĩnh vực. Do tính cập nhật nhanh, nội dung đa dạng nên hàng ngày rất nhiều người truy cập vào baomoi.com. Đáng nói thời gian gần đây trên trang này thường xuyên xuất hiện loại tin bài có ghi Tài trợ. Bấm vào link, lập tức hiện ra đường dẫn tới trang quảng cáo của sản phẩm, không thuộc quản lý của bất cứ cơ quan báo chí nào.

Không chỉ trên trang tin tổng hợp, thực tế hiện trên nhiều bản điện tử của các báo, tạp chí uy tín cũng xuất hiện các đường dẫn núp bóng tin, bài để đưa bạn đọc tới website quảng cáo sản phẩm TPCN, TPBVSK. Khi bấm vào, thay vì hiện lên bài viết của báo, link này lại đưa bạn đọc tới địa chỉ website khác. Hoặc, thông tin quảng cáo được khéo léo lồng trong một bài viết thuộc mục sức khỏe, đời sống.

csc

Các bài viết quảng cáo cho TPCN, TPBVSK trên báo chính thống đặt dưới dạng tin, bài

Đáng nói, nội dung thông tin trên các website được chỉ hướng từ trang điện tử của báo chính thống đều được cài tự động. Đơn vị quản lý báo điện tử không thể kiểm soát được nội dung quảng cáo về TPCN, TPBVSK trong website.

Đánh giá về thực trạng trên ông Toàn cho biết: “Nhiều cơ quan báo chí đang sử dụng công cụ quảng cáo tự động. Đây là hình thức quảng cáo xuất hiện rất nhiều sai sót. Sai sót là do cơ quan báo chí đã chưa quan tâm đúng mức, chưa kiểm soát đối với nội dung quảng cáo trên công cụ tự động này.”

Ở góc độ của bạn đọc, khi xem thông tin trên internet qua một đường link, rất nhiều người không phân biệt được đâu là báo, đâu là trang tin điện tử. Trường hợp phân biệt được, với nguồn dẫn lại từ báo chính thống, quảng cáo sản phẩm TPCN, TPBVSK rất dễ lấy được lòng tin của người dân.

Cần có trách nhiệm với bạn đọc

Các chuyên gia y tế đã khuyến cáo, các loại TPCN, TPBVSK chỉ có tác dụng hỗ trợ, bổ trợ sức khỏe chứ không thể trị bệnh. Việc hiểu lầm đó là thuốc chữa bệnh sẽ gây ảnh hưởng sức khỏe người sử dụng khi nhầm lẫn giữa thuốc và thực phẩm chức năng. Đặc biệt sẽ khiến cho việc chữa trị của người bệnh bị kéo dài và gây ra những hậu quả khó lường.

Cục An toàn thực phẩm cũng khuyến cáo người dân: TPBVSK, TPCN chỉ có công dụng hỗ trợ sức khỏe không có tác dụng điều trị bệnh, không có tác dụng diệt virut, trị cảm cúm…

Quảng cáo TPBVSK, TPCN nhờ cài nguồn dẫn link từ trang tin điện tử, báo chính thống mà chiếm được lòng tin từ bạn đọc. Đồng nghĩa, nếu nội dung về các sản phẩm này sai sự thật thì người dân cũng bị mắc lừa, bỏ tiền ra mua TPCN, TPBVSK về dùng mà không có được hiệu quả như mong muốn, thậm chí tổn hại sức khỏe.

fv

Ông Ngô Huy Toàn – Trưởng phòng Thanh tra Báo chí và Thông tin trên mạng

Trưởng phòng Thanh tra Báo chí và Thông tin trên mạng nhận định: “Cơ quan báo chí đang có biểu hiện phó mặc cho đơn vị quảng cáo thực hiện quyền quảng cáo theo hợp đồng. Dẫn tới, nhà quảng cáo lợi dụng sơ hở đưa nội dung quảng cáo vi phạm lên những trang chính thống. Đây là cái cần khắc phục vì ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi hợp pháp, lợi ích chính đáng của bạn đọc, đặc biệt là người bệnh.”

Bạn đọc tìm đến trang thông tin điện tử, báo chính thống vì tin tưởng nội dung. Thế nhưng nếu cơ quan báo chí buông lỏng quản lý, để người dân bị tổn hại sức khỏe, tiền bạc thì ai chịu trách nhiệm?

Quảng cáo TPCN, TPBVSK gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 4 Điều 70 của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/ 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo với mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.00.000 đồng đối với cá nhân và mức phạt tiền của tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân, đồng thời phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm buộc cải chính thông tin.
 
Quảng cáo TPCN, TPBVSK gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 4 Điều 70 của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Mức phạt tiền là từ 20.000.000 đồng đến 30.00.000 đồng đối với cá nhân và mức phạt tiền của tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân, đồng thời phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm buộc cải chính thông tin.
Hà Linh

Có thể bạn quan tâm

Khuyến cáo: Không mua sản phẩm TPBVSK Dia Good trên các trang web lừa đảo

Khuyến cáo: Không mua sản phẩm TPBVSK Dia Good trên các trang web lừa đảo

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đang xử lý một số trang web quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dia Good với nội dung lừa dối người tiêu dùng ...
06/05/2020 11:36
Khuyến cáo: Cẩn trọng với quảng cáo TPBVSK Mr Sun

Khuyến cáo: Cẩn trọng với quảng cáo TPBVSK Mr Sun

Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật về sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mr Sun ...
29/04/2020 12:45
Khuyến Cáo: Không nên tin vào quảng cáo TPBVSK Tràng phục linh plus

Khuyến Cáo: Không nên tin vào quảng cáo TPBVSK Tràng phục linh plus

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không tin vào nội dung quảng cáo TPBVSK Tràng phục linh plus có dấu hiệu trái quy định ...
28/04/2020 05:08

Tin cùng loại

Tin mới

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Nằm bên dòng sông Thu Bồn Thanh bình, làng gốm Thanh Hà (Hội An - Quảng Nam) với hơn 500 năm hình thành và phát triển đã làm nên tên tuổi một vùng đất. Đến với Hội AN, du khách thường bắt gặp các bà, các chị hàng rong bày bán những món quà lưu niệm được chế tác từ đất nung. Hầu hết những món quà này có xuất xứ từ làng gốm Thanh ...
07/08/2020 06:02
Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ có hai làng làm nón nhiều và nổi tiếng nhất đó là làng nón Sai Nga (Cẩm Khê) và làng nón Gia Thanh (Phù Ninh). Đến với làng nón sẽ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ lên năm lên mười, các cụ già đã qua tuổi thất thập vẫn ngồi cần mẫn khâu từng chiếc nón lá ...
07/08/2020 05:21
Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 (TP Hồ Chí Minh) truy thu, xử phạt gần 1 tỷ đồng tiền thuế từ 7 lô hàng nhập khẩu, trị giá trên 3,6 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Đ.R. Doanh nghiệp này đã có hành vi khai sai mã số hàng hóa ...
07/08/2020 04:32
Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8/2020 tính đến 15h30 (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 2.062 USD/ounce - giảm 9 USD so với phiên giao dịch buổi sáng ...
07/08/2020 04:29
Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội đẩy mạnh công tác lai tạo, nâng cao chất lượng giống bò thịt nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi; phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt ...
07/08/2020 04:21
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức ...
07/08/2020 03:59
Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt lợn hôm nay 7/8 tại các cửa hàng bán lẻ như Vissan và Công ty Thực phẩm bán lẻ không thay đổi so với ngày trước đó ...
07/08/2020 03:51
Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Đến thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP FPT, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá ...
07/08/2020 03:43
Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 7 tháng năm nay, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 124.919 chuyến bay đúng giờ trong tổng số 140.114, chiếm tỷ lệ 89,2%, tăng 4% so với cùng kì ...
07/08/2020 03:42
Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang để bàn giải pháp kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cá tra ra thị trường miền Bắc, xuất khẩu sang thị trường Nga ...
07/08/2020 03:34
Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 21/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ...
07/08/2020 03:30
TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

UBND TP.HCM cho biết, khu vực phía Đông (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) sẽ được xây dựng và phát triển thành khu vực dẫn dắt kinh tế thành phố và vùng TP.HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức. Công tác lập đồ án quy hoạch và hoàn thành phê duyệt bộ tiêu chuẩn đánh giá dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021 ...
07/08/2020 03:22
Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật ...
07/08/2020 03:06
Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Vừa ra mắt, tính năng Reels của Instagram đã góp phần giúp cho giá cổ phiểu Facebook và giá trị tài sản của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg tăng thêm 6% ...
07/08/2020 03:04
Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều khi giá lúa chững lại, giá gạo tiếp tục tăng cao. Theo đó, ghi nhận vào đầu giờ chiều nay (7/8), giá gạo xuất khẩu đã tăng cao nhất kể từ tháng 6, hiện ở mức 470 USD/tấn ...
07/08/2020 03:02